Användarvillkor

Vänligen läs noga användarvillkor innan du använder Air Serbia- webbplatsen.

Webbplats

Air Serbia som är aktiebolaget för flygtrafik och Serbiens nationella operatör äger och förvaltar sin egen webbplats airserbia.com (nedan kallad "Air Serbia- webbplatsen").

Avtalet mellan dig och Air Serbia

Genom att öppna och använda Air Serbia- webbplatsen accepterar du utan ändringar, restriktioner eller särskilda riktlinjer här angivna användarvillkor ("Avtalet"). Därmed hävdar du och garanterar att du har juridisk rätt att ingå detta avtal samt använda Air Serbia- webbplatsen i enlighet med villkor som anges nedan.

Ändring av användarvillkor

Air Serbia gör ansträngningar att inom ramen för sina möjligheter hålla den information som tillhandahålls på Air Serbia- webbplatsen riktig. Det kan dock förekomma tillfälliga fel. Air Serbia äger inte ansvaret för de informationsfel som har publicerats på Air Serbia- webbplatsen.

Air Serbia- webbplatsen innehåller bland annat information om produkter och tjänster som erbjuds av Air Serbia eller tredje part. Denna information liksom allt annat innehåll har givits i god tro. Genom att använda Air Serbia- webbplatsen bekräftar du att Air Serbia har rätt att uppdatera eller ändra användarvillkoren och / eller annan information som tillhandahålls på Air Serbia- webbplatsen utan att meddela dig dessförinnan.

Ändringar i användarvillkoren träder i kraft genom dess publicering på Air Serbia- webbplatsen utan retroaktiv verkan på de befintliga avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter som förekommer i informationsinnehåll som har publicerats på den här webbsidan. Det är lämpligt att på nytt läsa dessa Villkor vid varje besök av Air Serbia- webbplatsen för att säkerställa att du håller dig uppdaterad med alla relevanta villkor. Följaktligen tolkas din fortsatta anslutning till Air Serbia- webbplatsen samt dess användning som att du accepterar dessa ändringar av användarvillkoren.

Tillgång till webbplatsen

Även om vi gör allt för att se till att Air Serbia- webbplatsen och relaterade tjänster alltid finns tillgängliga kan Air Serbia inte garantera att dessa alltid kommer att fungera felfritt.

Garanti- och ansvarsbegränsning

Air Serbia lämnar inte några uttalanden eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda med avseende på Air Serbia- webbplatsen eller dess innehåll och Air Serbia tar avstånd från alla uttalanden och garantier i enlighet med lagens bestämmelser.

Om du öppnar och använder programvaran och annat material som har publicerats på Air Serbia- webbplatsen eller finns tillgängliga via Air Serbia- webbplatsen gör du det uteslutande på egen risk. Air Serbia tillhandahåller inga garantier i samband med tillförlitligheten, stabiliteten och eventuell förekomst av datavirus i den nämnda programvaran.

I enlighet med gällande lagar äger Air Serbia i inget fall ansvaret för någon direkt, indirekt, oavsiktlig, särskild, bestraffande, rätts- eller följdskada av något slag (vilket utan begränsning kan inkludera orealiserad vinst, orealiserad sparkapital, inkomst eller förlust eller avvikelse i uppgifter eller information) som har uppstått på grund av eller i samband med din användning eller bristande möjlighet till användning av Air Serbia- webbplatsen, oavsett om detta har skett på grund av avtalsbrott, ansvarsförhållanden, produktansvar eller av andra skäl, även om Air Serbia har blivit varnat för risken för ovan nämnda skada.

Detta gäller även information, produkter eller tjänster som erhållits eller avtal som ingåtts via Air Serbia- webbplatsen men utesluter den flygtrafik som Air Serbia har utfört grundat på flygbiljett som har införskaffats genom val för biljettbokning på Air Serbia- webbplatsen vilket är föremål för transportvillkoren och gällande internationella konventioner.

Användningssätt

När du använder Air Serbia- webbplatsen åtar du dig att:

 • Du endast kommer att använda den för att se tillgängligheten av produkter och tjänster som erbjuds av Air Serbia och för att göra lämpliga bokningar eller för att göra affärer med oss. Du accepterar skyldigheten att använda Air Serbia- webbplatsen endast för personliga och icke-kommersiella ändamål.
 • Du endast kommer att göra de riktiga bokningarna via Air Serbia- webbplatsen.
 • Du inte kommer att göra falska bokningar eller bokningar som förutser efterfrågan. Air Serbia har rätt att utan föregående meddelande säga upp alla bokningsbekräftelser i samband med bokningar av flera biljetter till en eller flera destinationer för samma datum eller datum med ett litet tidsintervall.
 • du inte kommer att förstöra, ändra eller på annat sätt skapa dåligt rykte och "allmänt intryck" på Air Serbia- webbplatsen eller dess programvaras föreskrifter.
 • du inte kommer att utföra några åtgärder som skulle utgöra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Air Serbia- webbplatsen eller tillhörande infrastruktur.
 • du kommer att följa alla inköpsbestämmelser, inklusive och utan begränsning, fullständig och snabb betalning av alla belopp som ska betalas och iakttagande av alla regler som gäller pristillgänglighet, produkter eller tjänster. Du står själv för alla taxor, faktureringar, kostnader, skatter och avgifter i samband med användningen av Air Serbia- webbplatsen.
 • du inte kommer att utföra handlingar som kommer att eller skulle kunna skada, förhindra, hindra, avbryta eller störa användbarhet av innehållet som presenteras på Air Serbia- webbplatsen varken överföra till webbsidan det material som innehåller datavirus eller andra koder, filer eller program vars syfte är att avbryta, förstöra eller begränsa mjukvarans eller utrustningens användbarhet.
 • du inte kommer att publicera, distribuera eller på annat sätt använda webbplatsen för den kränkande, förolämpande, olagliga, obscena, oanständiga, skadliga, hotfulla, förvrängda, förvanskade, rasistiska och etniskt omstridda eller på annat sätt olagligt innehåll eller information eller skicka kedjebrev, skräppost eller annat innehåll som tar bort utrymme eller tid.
 • du inte kommer att hota, trakassera, obehörigt följa, störa eller på annat sätt bryta mot andras rättigheter inklusive rätten till integritet.
 • du inte kommer att nyttja obehörig åtkomst eller försöka få åtkomst till Air Serbia- webbplatsen, inte heller till något privat användarkonto eller medlemskapskonto på Air Serbia- webbplatsen och du inte kommer att representera dig själv som någon annan eller förfalska din förhållande med någon annan person.
 • du inte kommer att utföra, uppmuntra eller tillåta åtgärder som skulle kunna störa, skada eller bryta mot alla immateriella rättigheter av varken Air Serbia eller dess närstående juridiska personer eller tredje parter. Du åtar dig också att inte genomföra olagliga handlingar eller sådana som skulle kunna skapa någon form av förpliktelse eller ansvar för Air Serbia.
 • du inte kommer att bryta mot detta avtal eller någon annan gällande lag på något sätt.

Om Air Serbia konstaterar att du har brutit mot bestämmelserna i detta avtal eller att du har utfört åtgärder som annars inte är acceptabla när du använder Air Serbia- webbplatsen, förbehåller Air Serbia rätten att:

 • påminna dig om att du har brutit mot bestämmelserna i detta avtal och uppmana dig att omedelbart avbryta sådana åtgärder;
 • ta bort material eller innehåll som du har lagt upp på webbplatsen utan föregående meddelande och varsel till dig;
 • vidta åtgärder (inklusive upphävande, tillfälligt upphävande eller begränsning av din åtkomst) i syfte att förhindra din användning av Air Serbia- webbplatsen;
 • annullera de bokningar du gjorde på Air Serbia utan att rådfråga dig;
 • anmäla dina aktiviteter hos en internetleverantör eller behöriga myndigheter;
 • vidta rättsliga åtgärder mot dig.

Upphovsrätter och varumärken

Hela innehållet på Air Serbia- webbplatsen är skyddad av upphovsrätten.

Air Serbia- webbplatsen står till ditt förfogande för din personliga, icke-kommersiella användning. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten, flytta eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från Air Serbia- webbplatsen.

Bokning online

Via webbsidan kan du boka för upp till 9 passagerare. Det innebär att du kan boka för en grupp med 9 vuxna och barn (2 till 11 år). Bokningar för endast nyfödda kan inte göras via webbplatsen utan liksom bokningar för ensamkommande barn måste göras via Kontaktcenter.

För att bestämma vilken ålderskategori en nyfödd (upp till 2 år) eller ett barn (från 2 till 11 år) tillhör beaktas ålder vid resan, inte vid bokningstillfället. Ett barn som reser på sin andra födelsedag anses vara ett barn, inte en nyfödd, och måste ha en lämplig flygbiljett.

Ett barn som reser på sin 12-års födelsedag anses vara en vuxen passagerare och måste ha en lämplig flygbiljett.

Du kan välja att boka flygbiljett i affärs-  eller ekonomiklass enligt ditt önskemål.  Din bokning är föremål för de villkor som gäller för priset till den valda klassen och tillgängligheten av lediga sittplatser i samma. Flygbiljetten betalas med kreditkort via webbplatsen.

Du kan bara göra ändringar eller avbokningar av din bokning innan du har bekräftat din bokning via webbplatsen. Alla ändringar efteråt kan du göra genom Air Serbias försäljningsplats eller Kontaktcenter. Alla bokningar, inklusive ändringar och avbokningar, omfattas av de allmänna villkoren, transportvillkoren och alla tillämpliga skatter och avgifter (inklusive  och utan begränsning biljettprisregler och avgifter för kundservice).

Vänligen tänk på att våra priser visas automatiskt i enlighet med ditt val av det land som visningen gäller. Det finns en möjlighet att din leverantör av betalningstjänster tillämpar olika växelkurser, vilket skulle kunna påverka priset som visas på bokningssidan. Därför kan betalningsbeloppet vara högre än det som visas vilket Air Serbia inte bär ansvar för.

Kreditkortsanvändning

Vi accepterar alla kända kreditkort. Kreditkortet måste vara utställt i namn på en av passagerarna som måste ha med sig samma kreditkort tillsammans med ett personligt dokument som användes vid bokningstillfället för kontroll vid incheckningen. I annat fall om innehavaren av kreditkortet inte är en av passagerarna, eller om av någon anledning kreditkortet som används vid flygbiljettbokningen inte kan visas vid incheckning har Air Serbia rätt att begära att passageraren visar kopia på båda sidor av kreditkortet som användes vid bokning. Kopian skall vara undertecknad av innehavaren av det kreditkort som användes vid inköp av flygbiljetten. Av säkerhetsskäl ska du stryka över kortets säkerhetskod (CVV) på kopian.

Debitering av ditt kreditkort bekräftas genom tryck på den motsvarande knappen.

Om du inte har ett kreditkort kan du betala kontant vid ett av våra försäljningsställen.

Biljetter kommer att utfärdas beroende på vilken leveransmetod du har valt och efter inlämnandet av motsvarande betalningsbevis samt identitetsbekräftelse.

Ansvarsbefrielse: Air Serbia varken accepterar eller äger ansvaret för förlust, skada, missbruk eller obehörig åtkomst i samband med tillhandahållande av kreditkortsuppgifter. Air Serbia äger inte ansvaret för några åtgärder eller beslut som du har gjort eller tagit i samband med information om användning av kreditkort på denna webbplats, även om Air Serbia har  informerats om risken för att ovan nämnda konsekvenser kan uppstå.

Ifall  betalning av flygbiljett utförs i vissa länder kan kreditkortet som har använts för betalning kontrolleras vid incheckningen och om kontrollen visar sig vara otillfredsställande kommer du inte att kunna få flyga med den här bokningen.

Observera att Air Serbiens säte är i Belgrad, Serbien. Det är möjligt att banken som utfärdat ditt kreditkort tar en extra avgift för denna transaktion på grund av kreditkortsanvändningen i ett annat land. För mer information vänligen kontrollera det hos banken som har utfärdat kreditkortet.

Air Serbia kommer att debitera beloppet på ditt kreditkort i den valuta som visas på bokningen. Om du inte använder ett kreditkort som är utfärdat i avgångslandet enligt din resplan, kan banken som har utfärdat ditt kreditkort ta ut en extra avgift för kortanvändning i ett främmande land och använda en annan växelkurs än den som anges av räknaren som används för att beräkna växelkursen på vår hemsida. Vänligen kontakta banken som har utfärdat ditt kreditkort för en detaljerad förklaring om avgifter och växelkurser.

Vid betalning med VISA eller MasterCard-kort, beroende på banken som utfärdat ditt kort, kan du behöva genomgå ytterligare verifikation via sidorna "Verified by Visa" eller "MasterCard Secure". När du har bekräftat köp av flygbiljetter till dina flygresor kommer ett fönster med din banks logo att visas på skärmen där du kommer att behöva ange lösenordet för sidorna "Verified by Visa" eller "MasterCard Secure". Detta lösenord är inte den PIN-kod som du använder på bankomaten. Om du ombeds ange lösenordet och du inte har anmält dig för denna verifieringstjänst vänligen kontakta din bank för att registrera dig för denna typ av identifiering. Om du ombeds ange ett lösenord och du bestämmer dig för att fortsätta utan att ange lösenordet, eller om du anger ett fel lösenord kan det hända att din bokning inte genomförs. För detaljerad information vänligen kontakta banken som utfärdat ditt kreditkort.

Serbiska medborgare med permanent bosättning i Serbien och som är innehavare av ett kreditkort utfärdat av en bank i Serbien kommer endast att kunna betala i RSD. Betalning med någon annan valuta kommer inte att godkännas.

Air Serbia förbehåller sig rätten att vägra transport vid bristande tillämpning av ovanstående kreditkortsbetalningsregler.

Vi kommer att på alla sätt sträva efter sekretesskydd vid betalningar online. Detta gäller säkerhet av uppgifter på ditt kreditkort och andra personuppgifter. Alla dina personuppgifter skyddas av säkerhetskoder vid överföring via nätet.

Nödvändiga resedokument

Det är möjligt att du kommer att behöva visum för flygresor till eller via en viss stad som har bokats genom Air Serbia- webbplatsen. Det är ditt eget ansvar att skaffa en visum. Du måste också inneha ett pass som är giltigt under hela resans längd och dess utgångsdatumet måste vara godkänt från alla länder du reser till/genom. Mer detaljerad information om villkoren för pass och visum kan erhållas från ambassaden i det land eller de länder du flyger till liksom på varje Air Serbias försäljningsplats.

Angivna priser kan innefatta särskilda avgifter som avgångsskatt, avgifter för service till passagerare,  flygplatsskatter etc. vilka fastställs av flygplats- eller flygmyndigheterna i länder du reser till eller genom. Du erlägger dessa utgifter direkt till de behöriga myndigheterna.

Det rekommenderas att du rådgör din läkare angående behov av eller skyldighet till att vaccineras innan flygresan till eller via vissa länder. I vissa länder kan du vara skyldig att ha täckande reseförsäkring. Det är ditt ansvar att fråga om sådana villkor och att uppfylla dem.

Ansvarsberfrielse

En av användarvillkoren för Air Serbia- webbplatsen vilken du har accepterat här är också att du befriar oss från ansvar för eventuella skyldigheter, kostnader (inklusive advokatkostnader) och skador som har uppstått vid klagomål som orsakats genom att du har använt Air Serbia- webbplatsen, inklusive och utan begränsning alla klagomål som innehåller påståenden vilka om de är sanna kan innebära att du bryter mot villkoren som anges här.

Länkar från tredje parts webbsidor

Air Serbia- webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Air Serbia varken erbjuder eller kontrollerar på något sätt information, produkter eller tjänster på berörda tredje parts webbplatser. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig och vi äger inget ansvar för dem. Du använder länkar till tredje parts webbplatser uteslutande på egen risk.

Reklamationer

Om du inte är nöjd med någon del av Air Serbia- webbplatsen eller om du vill klaga på någon annan tjänst som tillhandahålls av Air Serbia vänligen kontakta oss.

Juridisk och rättslig behörighet

Din användning av Air Serbia- webbplatsen och Air Serbias Användarvillkoren regleras av Serbiens lagar och ligger i domstolarnas jurisdiktion i Serbien. Air Serbia förbehåller sig rätten att överföra rättsliga förfaranden till ditt bosättningsland.

Du kan även vara intresserad av:

Denna webbplats använder "kakor" för att ge dig bättre användarupplevelse, personifiera innehåll och annonser samt integrera sociala nätverk och analysera internettrafik. Vi kan överföra information om hur du använder vår webbplats till våra partner för att möjliggöra kommunikation och annonsering anpassad till dina preferenser. Du kan läsa vår skyddspolicy här och kakpolicy här
Genom att klicka på „Godkänn“ accepterar du att dessa kakor placeras. Klicka på „Ändra dina kakinställningar“ för att ändra dina preferenser.
För mer information om kakor, läs Air Serbias kakpolicy.