Air Serbia

Allmänna transportvillkor

Vänligen läs noga användarvillkor.

 • 1. FÖRKORTNINGAR OCH UTTRYCK

  VAD VISSA UTTRYCK BETYDER I DESSA VILLKOR:

  • MED FLYGBOLAGSKOD – avses de två eller tre bokstäver som identifierar olika flygbolag.
  • MED BAGAGE - avses passagerarens privata egendom och andra personliga föremål som medföljer i samband med resan. Om inte annat anges, består det av både incheckat och icke-incheckat bagage.
  • MED BAGAGEKVITTO - avses delar av biljetten som hör samman med transporten av incheckat bagage.
  • MED BAGAGE TAG - avses ett dokument som utfärdas enbart för identifiering av incheckat bagage.
  • MED TRANSPORTÖR - avses en flygtransportör som på grundval av transportavtal transporterar passagerare och bagage.
  • MED INCHECKAT BAGAGE - avses bagage som hanteras av Air Serbia för vilket ett bagagekvitto har utfärdats.
  • MED INCHECKNINGSTD - avses tidsgränsen som anges av flygbolaget inom vilken passagerare måsta ha slutfört incheckningen och fått sina boardingskort.
  • MED CODE SHARE - avses att flygningen ska genomföras av annan transportör än den som anges på flygbiljetten.
  • MED AVTALSVILLKOR - avses bestämmelserna som omfattas av biljett/resplan och som sådana ingår i dessa Transportvillkor.
  • MED KOMBINATIONSBILJETT - avses en biljett som utfärdas tillsammans med en annan biljett, som tillsammans utgör ett enda transportavtal.
  • MED KONVENTION - avses Montreal konventionen (1999).
  • MED KUPONG - avses både en flygkupong på papper och en elektronisk kupong som ger passageraren rätt att resa med den särskilda flygning som anges på den.
  • MED SKADA - avses dödsfall eller kroppsskada på en passagerare, förlust, partiell förlust, stöld eller annan skada som uppstår till följd av eller i samband med transport eller andra tillhörande tjänster som utförs av Air Serbia.
  • MED DAGAR - avses kalenderdagar, inklusive veckans alla sju dagar, förutsatt att vid meddelanden ska den dag då meddelandet avsänds inte räknas och vidare förutsatt att vid fastställandet av en biljetts giltighetstid ska den dag då biljetten utställs, eller flygningen inleds, inte räknas.
  • MED ELEKTRONISK KUPONG - avses en elektronisk flygkupong eller annan värdehandling som finns i Air Serbias databas.
  • MED ELEKTRONISK BILJETT - avses den Resplan/Kvitto som utfärdas av Air Serbia eller på Air Serbias vägnar, de elektroniska kupongerna och, i förekommande fall, ett boardingkort.
  • MED FLYGKUPONG - avses den del av biljetten som bär beteckningen ”Giltig för resa” eller när det gäller en elektronisk biljett, den elektroniska kupongen i vilken anges de platser mellan vilka passageraren har rätt att transporteras.
  • MED FORCE MAJEURE - mavses extremt ovanliga och oförutsebara omständigheter utanför passagerarens kontroll vars konsekvenser inte har kunnat undvikas trots skäliga åtgärder och skälig omsorg.
  • MED RESPLAN/KVITTO - avses en eller flera handlingar som Air Serbia utfärdar till passagerare som reser på elektroniska biljetter som innehåller passagerarens namn, flyginformation och meddelanden.
  • MED PASSAGERARE - avses en person, utom Air Serbias besättningsmedlemmar, som transporteras eller ska transporteras i ett flygplan i enlighet med en biljett.
  • MED PASSAGERARKUPONG ELLER PASSAGERARKVITTO - avses den del av den biljett som utfärdas av Air Serbia eller på Air Serbias vägnar, som är märkt som sådan och som ska behållas av passageraren.
  • MED SDR - avses Special Drawing Right, dvs- en särskild dragningsrätt i enlighet med den Internationella valutafondens definition.
  • MED RESEUPPEHÅLL - avses ett planerat stopp på resan, på en plats mellan avreseorten och resmålet som avtalats i förväg med transportören.
  • MED TARIFF - avses de publicerade flygpriserna, avgifterna och/eller tillhörande transportvillkoren för ett flygbolag som har lämnats in till de behöriga myndigheterna.
  • MED BILJETT - avses antingen dokumentet med namnet ”Passagerarbiljett och bagagekvitto” eller den elektroniska biljetten som utfärdats av flygbolaget eller på dess vägnar, och innefattar meddelandet om avtalsvillkor, andra meddelanden och kuponger.
  • MED ICKE-INCHECKAT BAGAGE - avses allt bagage som inte är incheckat bagage.
 • 2. GILTIGHET

  2.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  Air Serbias transportvillkor gäller bara för flygningar eller flygsegment som genomförs av Air Serbia och/ eller där Air Serbias namn eller flygbolgaskod anges i rutan Transportör på biljetten för denna flygning eller flygsegment.

  2.2 CHARTERVERKSAMHET

  Om transport utförs i enlighet med ett charteravtal gäller dessa transportvillkor bara om de införlivas genom hänvisning eller på annat sätt i charteravtalet eller biljetten.

  2.3 CODE SHARES

  På vissa rutter har Air Serbia arrangemang med andra transportörer, som kallas Code share avtal. Detta innebär att även om passageraren har en bokning hos Air Serbia och har en biljett där Air Serbias namn eller flygbolagskod anges som transportör, kan en annan transportör utföra flygningen. I sådana fall kommer Air Serbia att informera passageraren om vilken transportör som utför flygningen vid bokningen.

  2.4 LAG MED FÖRETRÄDE

  Dessa transportvillkor gäller om de inte är oförenliga med Air Serbias tariff eller gällande lag i vilket fall tillämpas förevarande tariff eller lag.

  Om någon bestämmelse i dessa transportvillkor är ogiltig enligt gällande lag ska övriga bestämmelser ändå gälla.

  2.5 VILLKOREN GÄLLER FRAMFÖR FÖRORDNINGARNA

  Vid bristande överensstämmelse mellan dessa transportvillkor och andra regler utfärdade av Air Serbia ska, om inte annat anges i dessa transportvillkor, dessa transportvillkor ha företräde.

 • 3. BILJETTER

  3.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  Air Serbia erbjuder bara transport till den passagerare som anges på Biljetten som kan behöva uppvisa giltig id-handling.

  Biljetten får inte överlåtas.

  Vissa biljetter säljs till rabatterade priser, vilka han vara helt eller delvis ej återbetalbara. Du bör välja det prisläge som passar dina behov bäst. Du kan också vilja säkerställa att du har lämplig försäkring för att täcka de fall då du måste ställa in din resa.

  Om passageraren har en oanvänd Biljett och är förhindrad att resa på grund av force majeure, kommer Air Serbia, under förutsättning att denne omedelbart underrättar Air Serbia och lämnar bevis på denna Force majeure, ge passageraren ett tillgodohavande på den ej återbetalbara delen av priset för framtida resor med Air Serbia, efter avdrag för en administrativ avgift.

  Biljetten är alltid den utfärdande transportörens egendom.

  Förutom om passageraren har en elektronisk biljett har denne inte rätt att transporteras på en flygning och denne inte uppvisar en giltig biljett som innehåller flygkupongen för denna flygning och alla andra outnyttjade flygkuponger och passagerarkupongen. Dessutom har passageraren inte rätt att transporteras om den biljett som uppvisas har förvanskats eller om den har ändrats annat än av Air Serbia eller Air Serbias auktoriserade ombud. Vad gäller elektronisk biljett, har passageraren inte rätt att transporteras på en flygning om denne inte kan identifiera sig och en giltig elektronisk biljett har utfärdats i dennes namn.

  Vid förlust eller förvanskning av en biljett (eller en del av den) eller om passageraren har en biljett utan passagerarkupong och sedvanliga Flygkuponger, kommer Air Serbia, på passagerarens begäran att byta ut denna biljett (eller en del av den) genom att utfärda en ny biljett, förutsatt att passageraren överlämnar bevis att en biljett som var giltig för den aktuella flygningen/flygningarna har utfärdats på rätt sätt och undertecknar en försäkran att han kommer att vara skyldig att ersätta Air Serbia för alla kostnader och förluster, upp till den ursprungliga biljettens värde, som Air Serbia eller annan transportör skäligen ådrar sig för missbruk av den ursprungliga biljetten. Transportören som utfärdar biljetten kan ta ut en administrativ avgift för denna tjänst om inte förlusten eller förvanskningen berodde på försumlighet från den utfärdande transportörens sida eller från ett av dess auktoriserade ombud.

  I avsaknad av bevis som anges ovan eller om passagereran vägrar underteckna ovanstående försäkran, kan den utfärdande transportören kräva att passageraren betalar hela biljettpriset för en ny biljett, vilket kan återbetalas när den utfärdande transportören fått bevis för att den förlorade eller förvanskade biljetten inte har använts före giltighetstidens utgång. Om passageraren hittar den ursprungliga biljetten före giltighetstidens utgång och lämnar den till den utfärdande transportören, ska ovanstående återbetalning behandlas vid denna tidpunkt.

  En biljett är en värdehandling och passageraren bör vidta lämpliga åtgärder för att skydda den och säkerställa att den inte försvinner eller blir stulen.

  3.2 GILTIGHETSTID

  Om inte annat anges på biljetten eller i dessa transportvillkor eller i gällande tariffer (som kan begränsa en biljetts giltighet i vilket fall begränsningen anges på biljetten) gäller en biljett i ett år från den första resdagen enligt biljetten eller om biljetten inte har utnyttjats, inom ett år från utfärdandedagen.

  tillhandahålla en plats på den önskade flygningen, ska antingen biljettens giltighetstid förlängas eller ska passageraren ha rätt till eventuell återbetalning.

  Om passageraren efter att ha inlett resan förhindras från att resa inom biljettens giltighetstid på grund av sjukdom, kan Air Serbia komma att förlänga giltighetstiden för biljetten fram till den dag passageraren är tillräckligt frisk för att resa eller till Air Serbias första flygning efter denna dag från den plats där resan återupptas, där det finns plats i den klass för vilken biljettpriset har betalats. Sjukdomen måste intygas med ett läkarintyg. När de flygkuponger som finns kvar i biljetten eller, när det gäller en elektronisk biljett, den elektroniska kupongen innefattar ett eller flera uppehåll, kan giltighetstiden för denna biljett förlängas i högst tre månader från det datum som anges i ovanstående intyget. Under sådana omständigheter kommer Air Serbia på samma sätt att förlänga giltigheten av biljetterna för andra familjemedlemmar i passagerarens närmaste familj.

  Om en passagerare avlider under en resa kan biljetter för personer som medföljer passageraren anpassas genom att det kortaste uppehållet ändras eller giltigheten förlängs. Om en person i den närmaste familjen för en passagerare som har inlett sin resa avlider, kan giltigheten för passagerarens biljett och biljetterna för dem av dennes närmaste familj som medföljer passageraren på samma sätt anpassas. Varje sådan anpssning ska ske efter mottagande av ett giltigt dödsintyg och ingen sådan förlängning av giltigheten ska avse en längre tidsperiod än fyrtiofem (45) dagar från dödsdagen.

  3.3 KUPONGORDNING OCH ANVÄNDNING

  Den biljett som passageraren har köpt gäller endast för den transport som framgår av biljetten, från avreseorten via eventuella avtalade uppehåll till det slutliga resmålet. Det pris som har betalats är baserat på Air Serbias tariff och gäller för den transport som framgår av biljetten. Det utgör en nödvändig och väsentlig del av Air Serbias avtal med passageraren. Biljetten kommer inte att godkännas och den förlorar sin giltighet om alla kupongerna inte används i den ordning som anges på biljetten.

  Om passageraren vill ändra något i sin transport måste denne kontakta Air Serbia i förväg. Priset för dennes nya transport kommer att beräknas och passageraren kommeratt få möjligheten att acceptera det nya priset eller behålla sin ursprungliga transport enligt biljetten. Om passageraren måste ändra något i sin transport på grund av force majeur, måste denne kontakta Air Serbia så snart som praktiskt möjligt och Air Serbia kommer att vidta rimliga åtgärder för att försöka transportera passageraren till dennes nästa uppehåll eller slutliga resmål, utan att beräkna ett nytt pris.

  Om passageraren ändrar sin transport utan vårt samtycke, kommer Air Serbia att beräkna rätt pris för den faktiska resan. Passageraren måste betala mellanskillnaden mellan det pris som denne har betalat och totalpriset för den ändrade transporten. Air Serbia kommer att återbetala mellanskillnaden om det nya priset är lägre men annars har de outnyttjade kuponger inget värde.

  Vissa typer av förändringar medför inte en förändring av biljettpriset medan andra, exempelvis en ändring av avreseorten (till exempel om passageraren inte flyger det första segmentet) eller en vändning av riktlinjen, kan leda till en prisökning. Många priser gäller bara på de datum och för de flygningar som framgår av biljetten och ändringar kanske inte tillåts alls eller bara mot betalning av en tilläggsavgift.

  Varje flygkupong som ingår i biljetten gäller för transport i den klass och på det datum och den flygning för vilka plats har reserverats. När en biljett ursprungligen har har utfärdats utan att en reservation har specificerats kan plats reserveras senare enligt Air Serbias tariff och beroende på platstillgången på den önskade flygningen.

  Om passageraren inte infinner sig till en flygning utan att informera Air Serbia i förväg, kan flygbolaget ställa in dennes returresa och vidare reservationer. Om passageraren informerar Air Serbia i förväg, kommer Air Serbia dock inte att ställa in dennes vidare flygreservationer.

  3.4 TRANSPORTÖRENS NAMN OCH ADRESS

  Namnet Air Serbia kan förkortas till vår flygbolagskod eller på annat sätt på biljetten. Air Serbias adress ska anses vara den avreseflygplats som anges mittemot den första förkortningen av flygbolagets namn i rutan "Transportör" på biljetten eller, när det gäller en elektronisk biljett, såsom anges för Air Serbias första flygsegment i resplanen/kvittot.

 • 4. PRISER, SKATTER, AVGIFTER, KOSTNADER

  4.1 PRISER

  Priserna gäller bara för transport från flygplatsen på avreseorten till flygplatsen på resmålet, om inte annat uttryckligen anges. Priserna innefattar inte marktransport mellan flygplatser eller mellan flygplatser och centralstationer. Priset som betalas av passageraren beräknas i enlighet med Air Serbias tariff som gäller på betalningsdagen för resan enligt den resplan som framgår av biljetten.

  4.2 AVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER

  Avgifter och andra kostnader som fastsälls av statliga myndigheter eller flygplatsoperatören betalas av passageraren. Vid biljettköp kommer passageraren att underrättas om alla avgifter och kostnader som inte ingår i priset och som oftast anges separat på biljetten. Avgifter och kostnader i samband med flygtransporten är föremål för ständiga förändringar och kan införas efter att biljetten har utfärdats. Eventuell höjning av avgifter eller kostnader som anges på biljetten betalas av passageraren. Även om en ny avgift eller kostnade införs efter att biljetten har utfärdats, kommer dessa att bekostas av passageraren. I händelse av att vissa avgifter och kostnader som passageraren har betalat till Air Serbia vid utfärdandet av biljetten minskas eller annuleras så att de inte längre hänför sig till passageraren eller att dess storlek har minskat, har passageraren rätt att begära återbetalning.

  4.3 VALUTA

  Priser, avgifter och andra kostnader ska betalas i valutan i det land där biljetten utfärdas, om inte annan valuta anges av Air Serbia eller dess auktoriserade ombud vid eller före den tid då betalningen görs (exempelvis på grund av att den lokala valutan inte kan konverteras).

 • 5. RESERVATIONER

  5.1 RESERVATIONSKRAV

  Air Serbia eller dess auktoriserade ombud kommer att registrera passagerarens reservation. På begäran, kommer Air Serbia att ge passageraren skriftlig bekräftelse på dennes reservation.

  Vissa priser har villkor som begränsar eller utesluter passagerarens rätt att ändra eller ställa in en reservation eller begära återbetalning.

  5.2 TIDSGRÄNSER FÖR BILJETTER

  Om passageraren inte har betalat biljetten inom den tidsfrist för biljetten som Air Serbia eller dess auktoriserade ombud anger, kan Air Serbia ställa in passagerarens reservation.

  5.3 PERSONUPPGIFTER

  Air Serbia använder passagerarens personuppgifter för att göra en reservation, köpa en biljett, tillhandahålla kringtjänster, utveckla och tillhandahålla tjänster, underlätta immigrations-och inreseförfaranden och ställa sådana uppgifter till statliga myndigheters förfogande i samband med passagerarens resa. För dessa syften ger passageraren Air Serbia befogenhet att spara och använda dessa uppgifter och överföra dem till Air Serbias kontor, auktoriserade ombud, myndigheter, andra transportörer eller leverantörer av ovannämnda tjänster.

  5.4 PLACERING

  Air Serbia kommer att sträva efter att uppfylla önskemål om placering men kan inte garantera en viss plats. Air Serbia förbehåller sig rätten att fördela eller omfördela platserna även efter ombordstigningen på flygplanet. Detta kan vara nödvändigt av drift-eller säkerhetsmässiga skäl.

  5.5 BEKRÄFTELSE AV RESERVATIONER

  Reservationer för fortsatt resa eller returresa kan vara föremål för ett krav på bekräftelse av reservationerna inom angivna tidsgränser. Air Serbia kommer att informera passageraren att en ny bekräftelse behövs samt hur och var den ska ske.

  Om passageraren inte bekräftar reservationen, kan Air Serbia ställa in dennes reservationer för fortsatt resa eller returresa. Om passageraren informerar Air Serbia om att han forfarande önskar resa, kommer Air Serbia dock att återställa reservationen och transportera passageraren. Om det inte finns någon plats på flygningen, kommer Air Serbia att vidta rimliga åtgärder för att försöka transportera passageraren till nästa resmål eller slutresmål.

  Passageraren bör kontrollera kraven på ny bekräftelse för andra transportörer som är inblandade i dennes resa. När så krävs, måste passageraren på nytt bekräfta reservationen med den transportör vars kod anges för den aktuella flygningen på biljetten.

  5.6 AVBESTÄLLNING AV RESERVATIONER

  Om passageraren inte utnyttjar sin reservation utan att informera Air Serbia om detta, kan Air Serbia ställa in eller begära avbeställning av efterföljande reservationer, antingen vid ankomst eller retur.

 • 6. INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING

  Incheckningstiderna kan variera från flygplats till flygplats. Air Serbia rekommenderar att passagerarna informerar sig om dessa incheckningstider och följa dem. Resan kommer att vara trevligare med färre problem om passageraren avsätter tillräcklig tid för att följa incheckningstiderna. Air Serbia förbehåller sig rätten att ställa in passangerarens reservation om denne inte följer de angivna incheckningstiderna. Air Serbia eller dess auktoriserade ombud kommer att informera passageraren om incheckningstiden för dennes första flygning med Air Serbia. För vidare flygningar på passagerarens resa bör denne inhämta information om incheckningstiderna. Incheckningstiderna för Air Serbias flygningar kan fås från Air Serbia eller vårt auktoriserade ombud.

  Passageraren måste vara vid utgången senast vid den tidpunkten som anges av Air Serbia eller vårt auktoriserade ombud när denne checkar in.

  Air Serbia kan ställa in passagerarens reservation om denne inte kommer till utgången i tid.

  Air Serbia kommer inte att vara ersättningsskyldig/ansvarig gentemot passageraren för någon förlust eller utgift som uppstår till följd av att denne inte uppfyller bestämmelserna i denna artikel.

 • 7. NEKANDE OCH BEGRÄNSNING AV TRANSPORT

  7.1 RÄTT ATT NEKA TRANSPORT

  Air Serbia kan neka att transportera passagerare eller passagerarbagage av säkerhetsskäl eller efter eget gottfinnande. I detta fall har passageraren rätt till återbetalning. Air Serbia kan också neka att transportera passageraren och dennes bagage i följande situationer:

  • om denna åtgärd är nödvändig för att uppfylla några gällande lagar, förordningar eller beslut i någon stat som Air Serbia ska flyga från, över eller till;
  • om transporten av passagerare eller dess bagage kan påverka säkerheten, hälsan eller väsentligt påverka komforten för övriga passagerare eller besättningen;
  • om passagerarens mentala eller fysiska tillstånd, inklusive dennes tillstånd efter konsumtion av alkohol eller droger utgör en risk för denne själv, passagerarna, besättningen eller egendom;
  • om passageraren har uppträtt olämpligt på en tidigare flygning och Air Serbia har anledning att tro att detta uppförande kan upprepas;
  • om passageraren vägrar att genomgå en säkerhetskontroll;
  • om passageraren inte har betalat det gällande priset, skatterna och avgifterna;
  • om passageraren inte har giltiga resehandlingar, verkar försöka komma in i ett land där denne befinner sig i transit eller för vilket denne inte har giltiga resehandlingar, förstör sina resehandlingar under flygningen eller vägrar att lämna över sina resehandlingar mot kvitto till flygbesättningen på dess begäran;
  • om passageraren uppvisar en biljett som har förvärvats olagligt, har köpts av en annan än Air Serbia eller vårt auktoriserade ombud, har anmälts som borttappad eller försvunnen, är förfalskad eller om passageraren inte kan bevisa att han är den person som namnges på biljetten;
  • om passageraren inte har uppfyllt kraven avseende kupongordning och användning eller om denne uppvisar en biljett som har utfärdats eller ändrats på något sätt annat än av Air Serbia eller vårt auktoriserade ombud, eller biljetten har förvanskats;
  • om passageraren inte följer Air Serbias säkerhetsinstruktioner.

  7.2 SÄRSKILD ASSISTANS

  Godkännande av transport av ensamresande barn, handikappade personer, gravida kvinnor, personer med sjukdomar eller andra personer som behöver särskild assistans, förutsätter föregående arrangemeng med Air Serbia i enlighet med dess regler.

 • 8. BAGAGE

  8.1 KOSTANDSFRITT BAGAGE

  Passageraren får medföra ett visst bagage utan kostnad med förbehåll för våra regler och begränsningar som kan fås av Air Serbia eller dess auktoriserade ombud eller genom GDS (Global Distribution Systems).

  8.2 ÖVERSKOTTSBAGAGE

  Passageraren är skyldig att betala en avgift för transport av bagage utöver det kostnadsfria bagaget. Dessa priser får passageraren från Air Serbia.

  8.3 FÖREMÅL SOM EJ GODKÄNNS SOM BAGAGE

  Passageraren får inte ha följande i sitt bagage:

  • föremål som kan äventyra flygplanet eller personer eller egendom ombord på flygplanet, exemplevis sådana som anges i DANGEROUS GOODS REGULATIONS (förordning om farligt gods) INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION (ICAO) (Internationella civila luftfartsorganisationen) och INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) (Sammanslutning av internationella flygbolag) samt i transportörers regler. (Mer information kan fås från Air Serbia);
  • Föremål vars transport är förbjuden enligt gällande lagar. Förordningar eller beslut i någon stat som vi ska flyga från, över eller till;
  • Föremål som Air Serbia anser som olämpliga för transport på grund av att de är farliga eller osäkra eller på grund av deras vikt, storlek, form eller karaktär eller som är ömtåliga eller flyktiga, med tanke på bland annat den flygplanstyp som används. Informationer om föremål som ej godkänns som bagage kan fås på begäran);
  • Det är föbjudet att transportera eldvapen och ammunition som är avsedda för annat än jakt eller sport som bagage. Eldvapen och ammunition för jakt och sport kan godkännas som incheckat bagage. Eldvapen måste vara oladdade och säkrade och packas på lämpligt sätt. Transport av ammunition omfattas av ICAO:s och IATA:s regler;
  • Eldvapen såsom antika eldvapen, svärd, knivar och liknande föremål kan godkännas som incheckat bagage efter Air Serbias gottfinnande men kommer inte att tillåtas i flygplanskabinen;
  • Passageraren får inte i sitt incheckade bagage ha pengar, smycken, ädelmetaller, datorer, personliga elektroniska apparater, värdepapper, omsättningsbara handlingar eller andra värdesaker, affärsdokument, pass eller andra id-handlingar eller prover.

  Om något föremål som avses i denna artikel trots förbudet finns i passagerarens bagage, ska Air Serbia inte ha något ansvar för förlust eller skada på detta föremål.

  Mer information kan fås på sidan "Bagage".

  8.4 RÄTT ATT NEKA TRANSPORT

  Air Serbia kommer att neka att medföra de föremål som beskrivs ovan som bagage och kan vägra ytterligare transport av sådana föremål om de upptäcks.

  Air Serbia kan neka att ta med ett föremål om det rimligen anses är olämpligt för transport på grund av dess storlek, form, vikt, innehåll, karaktär eller av drifts-eller säkerhetsmässiga skäl eller för övriga passagerares komfort. Information om ej godkända föremål kan fås på begäran.

  Air Serbia kan neka att godkänna föremål för transport om det inte enligt vårt rimliga uppfattning har packats på ett riktigt och säkert sätt i lämpliga behållare. Information om packning och behållare som inte godkänns av Air Serbia kan fås på begäran.

  8.5 RÄTT TILL GENOMSÖKNING

  Av säkerhetsskäl kan Air Serbia be passageraren att tillåta en genomsökning och skanning av honom och en sökning, skanning eller röntgen av hans bagage. Om passageraren inte är tillgänglig, kan bagaget genomsökas i dennes frånvaro i syfte att fastställa om dennes bagage innehåller något föremål som beskrivs ovan eller eldvapen, ammunition eller vapen som inte har presenterats för Air Serbia. Om passageraren inte vill följa denna begäran kan Air Serbia vägra att transportera passageraren och hans bagage. Om en genomsökning eller skanning orsakar skada på passagerare eller en röntgen, genomsökning eller skanning orsakar skada på dess bagage, ska Air Serbia inte vara ersättningsskyldig/ansvarig för denna skada om den inte beror på vårt fel eller vår försumlighet.

  8.6 INCHECKAT BAGAGE

  När passagerare lämnar sitt bagage till Air Serbia som de vill checka in, tar vi hand om och utfärdar en bagage tag för varje incheckat bagage.

  Incheckat bagage måste bära passagerarens namn och övriga personuppgifter.

  Incheckat bagage kommer, när så är möjligt, att transporteras på samma flygplan som passageraren, om Air Serbia inte beslutar av drifts-eller säkerhetsmässiga skäl att transportera det på en alternativ flygning.

  8.7 OINCHECKAT BAGAGE

  Air Serbia har angivna största dimensioner och vikter för bagage som kan bäras ombord på våra flygplan. Bagage som passageraren bär ombord i flygplanskabinen måste få plats under stolsitsen framför denne eller i ett stängt förvaringsutrymme ovanför dennes stolsits. Om passageraren inte uppfyller ovanstående krav, måste dennes bagage transporteras som incheckat bagage och om det är tillämpbart, kan passageraren behöva betala en särskild avgift för denna tjänst.

  Om bagaget som passageraren vill bära ombord i flygplanskabinen anses osäkert av något skäl, måste det transporteras som incheckat bagage.

  Föremål som inte är lämpliga för transport i lastutrymmet (såsom ömtåliga musikinstrument) och som inte uppfyller ovanstående krav, kommer endast att godkännas för transport i kabinutrymmet om passageraren har gett oss meddelande i förväg och fått vårt tillstånd. Passageraren kan behöva betala en särskild avgift för denna tjänst.

  8.8 UPPHÄMTNING OCH LEVERANS AV INCHECKAT BAGAGE

  Passageraren är skyldig att hämta upp sitt incheckade bagage så snart som det blir tillgängligt på dennes resmål eller uppehåll. Om bagaget inte hämtas upp inom skälig tid, kan Air Serbia debitera en förvaringsavgift. Om det incheckade bagaget inte hämtas upp inom tre (3) månader från den tidpunkt när det är tillgängligt, kan Air Serbia bortskaffa det utan någon ersättningsskyldighet/ansvar gentemot passageraren.

  Om en person som gör anspråk på incheckat bagage inte kan presentera bagagekvittot och bagage tagen, kommer Air Serbia endast att överlämna bagaget till denna person på villkoret att han eller hon på ett för oss tillfredsställande sätt bevisar att han eller hon har rätt till bagaget.

  8.9 DJUR

  Air Serbia transporterar djur på följande villkor:

  • Du har ansvar att se till att djur, såsom hundar och katter är korrekt placerade i buren och har giltiga veterinärintyg, intyg om vaccination, införseltillstånd och andra dokument i enlighet med kraven som gäller för det land du reser till, eller du reser genom, men utan vilka djur inte kommer att accepteras för transport.
  • Om djuret godkänns som bagage, ska djuret, tillsammans med dess bur och mat, inte ingå i det kostnadsfria bagaget utan utgöra överskottsbagage för vilket passageraren blir skyldig att betala det gällande priset.
  • Ledsagarhundar som medföljer passagerare med funktionsnedsättningar kommer att transporteras kostnadsfritt utöver det normala kostnadsfria bagaget i enlighet med Air Serbias villkor som kan erhållas på begäran.
  • Om transporten inte omfattas av Konventionens ersättningsregler, är Air Serbia inte ansvarig för skada på eller förlust, sjukdom eller dödsfall på ett djur som Air Serbia har samtyckt till att transportera, om Air Serbia inte har varit försumlig.
  • Air Serbia ska inte ha någon ersättningsskyldighet/ansvar med avseende på något sådant djur som inte har alla nödvändiga handlingar för utresa, inresa, hälsa eller andra handlingar med avseende på djurets inresa i eller passage genom något land, någon delstat eller något territorium och den person som medför djuret måste ersätta Air Serbia för alla böter, kostnader, förluster eller ersättningskyldigheten som Air Serbia skäligen påförs eller lider till följd av detta.
 • 9. TIDTABELLER, FÖRSENINGAR, INSTÄLLDA FLYG

  9.1 TID TABELLER

  De flygtider som anges i tidtabellerna kan ändras mellan datumet för publiceringen och datumet för den faktiska resan. Air Serbia garanterar inte för de publicerade tidtabellerna och dessa utgör inte en integrerad del av transportavtalet mellan passageraren och Air Serbia.

  Innan Air Serbia godkänner en bokning kommer vi eller vårt auktoriserade ombud att ge passageraren meddelande om den planerade flygtid som gäller vid denna tidpunkt och den kommer att framgå av biljetten. Det är möjligt att den planerade flygtiden ändras efter utfärdandet av biljetten. Om passageraren lämnar kontaktinformation till oss, kommer Air Serbia att säkerställa att passageraren får meddelande om sådana ändringar. Om Air Serbia, efter att passageraren har gjort reservationen, gör en ändring av den planerade flygtiden som inte kan godtas av passageraren och Air Serbia inte kan boka om denne till en annan av våra flygningar som är acceptabel för denne, har passageraren rätt till återbetalning.

  9.2 INSTÄLLDA FLYGNINGAR OCH STÄNGNING AV RUTTER

  Air Serbia ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förseningar i transporten av passagerare och deras bagage. Vid utövandet av dessa åtgärder och för att undvika ett inställt flyg, kan Air Serbia, i undantagsfall, arrangera att en flygning genomförs på våra vägnar av en alternativ transportör och/eller ett alternativt flygplan.

  Om Air Serbia, på grund av omständigheten som ligger utanför dess faktiska kontroll, ställer in en flygning eller stänger en rutt, inte stannar på passagerarens uppehåll eller resmål eller orsakar att passageraren missar ett anslutningsflyg för vilket denne har en bekräftad reservation, är Air Serbia skyldig att vidta någon av följande steg:

  • att transportera passageraren så snart som möjligt på en annan flygning där det finns ledig plats utan extra kostnad och, när så är nödvändigt, förlänga giltigheten för dennes biljett; eller
  • omdirigera passageraren till det resmål som anges på dennes biljett med Air Serbias flygningar i en jämförbar bokningsklass eller på annat överenskommet transportsätt utan extra avgift. Om priset och kostnaderna för den rutt som passageraren har omdirigerats till är mindre än det belopp som redan betalats, är Air Serbia skyldig att ersätta passageraren mellanskillnaden dvs. göra en återbetalning.

  Om någon av de händelser som beskrivs ovan inträffar och om inte annat föreskrivs i Konventionen, ska Air Serbia inte ha någon annan ersättningsskyldighet/ansvar gentemot passageraren.

  Om Air Serbia inte kan tillhandahålla de platser för vilka reservationer har gjorts, har passagereare rätt till kompensation för nekad ombordstigning enligt gällande lag och Air Serbias procedur avseende nekad ombordstigning, inställda flyg och långa förseningar.

 • 10. ÅTERBETALNINGAR

  10.1 ALLMÄNT

  Air Serbia kommer att betala tillbaka en biljett eller en outnyttjad del av den i enlighet med gällande prisregler eller tariffer, enligt följande:

  • Om inte annat föreskrivs, ska Air Serbia ha rätt att göra en återbetalning antingen till den person som namnges på biljetten eller till den person som har betalat för biljetten, mot uppvisande av tillfredsställande bevis på denna betalning.
  • Om en biljett har betalats av en annan person än den passagerare som namnges på biljetten och det anges på biljetten att rätten till återbetalning är begränsad, kommer Air Serbia bara att göra en återbetalning till den person som betalade för biljetten eller enligt denna persons anvisningar.

  Om det inte gäller en förlorad biljett kommer återbetalningar endast att göras vid överlämnande av biljetten och alla outnyttjade flygkuponger till Air Serbia.

  10.2 OFRIVILLIGA ÅTERBETALNINGAR

  Om Air Serbia ställer in en flygning eller stänger en rutt, inte stannar på passagerarens resmål eller uppehåll eller orsakar att passageraren missar ett anslutningsflyg för vilket denne har en bekräftad reservation, ska återbetalningsbeloppet utgöra:

  • om ingen del av biljetten har utnyttjats, ett belopp som motsvarar det pris som har betalats;
  • om en del av biljetten har utnyttjats kommer återbetalningen inte vara mindre än mellanskillnaden mellan det betalade priset och det gällande priset för resor mellan de platser för vilka biljetten har utfärdats.

  10.3 FRIVILLIGA ÅTERBETALNINGAR

  Om passageraren begär en återbetalning av någon annan anledning, ska återbetalningsbeloppet utgöra:

  • om ingen del av biljetten har utnyttjats, ett belopp som motsvarar det betalade priset minus skäliga serviceavgifter eller avbokningsavgifter;
  • om en del av biljetten har utnyttjats, ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan det betalade priset och det gällande priset för resor mellan de platser för vilka biljetten har utnyttjats minus skäliga serviceavgifter eller avbokningsavgifter.

  10.4 ÅTERBETALNING FÖR FÖRLORAD BILJETT

  Om passageraren förlorar sin biljett eller en del av den, kommer Air Serbia att göra en återbetalning när denne har överlämnat bevis därom och betalat en skälig administrationsavgift, så snart som möjligt efter utgången av biljettens giltighet, på följande villkor:

  • att den förlorade biljetten eller en del av den, inte har utnyttjats, betalats tillbaka tidigare eller bytts ut (utom om användningen, återbetalningen eller ersättningen av eller till en tredje part berodde på Air Serbias försumlighet);
  • att den person som återbetalningen görs till, åtar sig att i en sådan form som föreskrivs av Air Serbia, återbetala ifrågavarande belopp till Air Serbia i händelse av bedrägeri och/eller den förlorade biljetten eller en del av den används av en tredje part (utom om den tredje partens bedrägeri eller användning var en följd av Air Serbias egen försumlighet).

  Om Air Serbia eller dess auktoriserade ombud förlorar biljetten eller en del av den, ska förlusten vara Air Serbias ansvar.

  10.5 RÄTT ATT NEKA ÅTERBETALNING

  Air Serbia har rätt att vägra att betala återbetalning i fall begäran om denna lämnas in mer än ett år efter det att biljetten har upphört att gälla.

  Air Serbia får neka till att göra en återbetalning av en biljett som har uppvisats för oss eller statliga tjänstemän som bevis på en avsikt att avresa från ett land, om denne på ett sätt som är tillfredsställande för Air Serbia visar att denne har tillstånd att stanna i landet eller kommer att avresa från detta land med en annan transportör eller ett annat transportsätt.

  10.6 VALUTA

  Air Serbia förbehåller sig rätten att göra återbetalningen i samma valuta som användes för att betala biljetten.

  10.7 VEM ÅTERBETALAR BILJETTEN

  Frivilliga återbetalningar görs endast av den transportör som ursprungligen utfärdade biljetten eller dennes auktoriserade ombud.

 • 11. UPPFÖRANDE OMBORD PÅ FLYGPLANET

  11.1 ALLMÄNT

  Om Air Serbia skäligen anser att passageraren uppför sig på flygplanet på ett sätt som äventyrar flygplanet eller någon person eller egendom ombord, eller hindra besättningen i utförandet av deras arbete eller underlåter att följa besättningens instruktioner, inklusive men inte begränsat till instruktioner avseende rökning, alkohol-eller drogkonsumtion, eller beter sig på ett sätt som är besvärande, otrevligt eller skadligt för övriga passagerare eller besättningen, får Air Serbia vidta sådana åtgärder som vi skäligen anser är nödvändiga för att förhindra att uppförandet fortsätter, inklusive frihetsbegränsning. Air Serbia kan när som helst tvinga passageraren att lämna planet och neka fortsatt transport och denne kan åtalas för brott som begås på flygplanet.

  11.2 ELEKTRONISKA APPARATER

  Av säkerhetsskäl kan Air Serbia förbjuda eller begränsa användningen av elektronisk utrustning ombord på flygplanet, inklusive men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara inspelningsenheter och radioapparater, cd-spelare, elektroniska spel eller apparater med sändare, inklusive radiostyrda leksaker och walkie-talkies. Det är tillåtet att använda hörapparater och pacemakers.

  11.3 RÖKFÖRBUD

  Det är förbjudet att röka på alla Air Serbias flygningar.

 • 12. ARRANGEMANG FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER

  Om Air Serbia gör arrangemang för passageraren med en tredje part för att utföra andra tjänster än flygtransport, eller om Air Serbia utfärdar en biljett eller kupong som avser transport eller tjänster (utom flygtransport) som tillhandahålls av en tredje part, exempelvis hotellbokning eller hyrbil, gör Air Serbia det i egenskap av passagerarens ombud. Under sådana omständigheter ska den utomstående tjänstleverantörens villkor gälla.

 • 13. ADMINISTRATIVA FORMALIA

  13.1 ALLMÄNT

  Passageraren ansvarar för att skaffa alla nödvändiga resehandlingar och visum för att uppfylla alla lagar, förordningar, beslut, krav och resevillkor i de länder som denne flyger från, till eller som transitländer.

  Air Serbia ska inte ha någon ersättningsskyldighet/ansvar för konsekvenserna för någon passagerare till följd av dennes underlåtenhet att skaffa sådana handlingar eller visum eller att uppfylla sådana lagar, förordningar, beslut, krav, villkor, regler eller instruktioner.

  13.2 RESEHANDLINGAR

  Före resan måste passageraren uppvisa alla handlingar som avser utresa, inresa, hälsa och andra handlingar som krävs enligt lag, förordning, beslut, krav eller annat villkor i de berörda länderna, att tillåta att Air Serbia tar och behåller kopior av dem. Air Serbia förbehåller sig rätten att neka transport om passageraren inte har uppfyllt dessa krav eller om dennes resehandlingar inte förefaller vara i ordning.

  13.3 NEKAD INRESA

  Om pasageraren nekas inresa i ett land är denne ansvarig för att betala de böter eller avgifter som åläggs Air Serbia av den berörda staten och kostnader för att transportera passageraren från detta land. Air Serbia kommer inte att betala tillbaka priset för transporten till den plats där passageraren nekades inresa.

  13.4 PASSAGERAREN BÄR ANSVARET FÖR BÖTER, KOSTNADER FÖR KVARHÅLLANDE OSV.

  Om Air Serbia blir skyldig att betala böter eller ådra sig någon kostnad till följd av passagerarens underlåtenhet att följa lagar, förordningar, beslut,krav eller andra resevillkor i de berörda länderna eller att uppvisa de nödvändiga handlingarna, ska passageraren på begäran till Air Serbia betala tillbaka det belopp som har betalats av Air Serbia eller den kostnad som Air Serbia har ådragit sig. Mot en sådan betalning eller kostnad har Air Serbia rätt att kvitta värdet på eventuell outnyttjad transport på passagerarens biljett eller dennes pengar som finns i Air Serbias besittning.

  13.5 TULLINSPEKTION

  Om det är nödvändigt ska passageraren delta i inspektion av sitt bagage av tulltjänstemän eller andra myndighetsutövare. Air Serbia har ingen ersättningsskyldighet/ansvar gentemot passageraren för någon förlust eller skada som denne lider under denna inspektion eller genom dennes underlåtenhet att uppfylla detta krav.

  13.6 SÄKERHETSINSPEKTION

  Passageraren ska genomgå alla säkerhetskontroller av stater, flygplatstjänstemän, transportörer eller av Air Serbia.

 • 14. SUCCESSIVA TRANSPORTÖRER

  Transport som ska utföras av Air Serbia och andra transportörer på en enda biljett betraktas som en enda transport.

 • 15. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET/ANSVAR

  Ersättningsskyldigheten/ansvaret för Air Serbia och andra transportörer som är inblandade i passagerarens resa ska avgöras av transportörens egna transportvillkor. Våra bestämmelser om ersättningsskyldighet och ansvar är följande:

  • Om inte annat anges i dessa villkor, omfattas internationell transport , enligt Montrealkonventionen, av de bestämmelser om ansvar och ersättningsskyldighet som fastställs genom Konventionen.
  • Ersättningsskyldighet/ansvar som Air Serbia kan ha för skada ska minskas i den mån eventuell försumlighet från passagerarens sida orsakar eller bidrar till skadan i enlighet med gällande lag.
  • Air Serbia kommer endast att vara ersättningsskyldig/ansvarig för skada som uppstår på flygningar som genomförs av Air Serbia. Om Air Serbia utfärdar en biljett eller checkar in bagage för transport med en annan transportör, gör vi det endast som ombud för den andra transportören. När det gäller incheckat bagage, har passageraren rätt att framföra ett klagomål mot den första eller den sista transportören.
  • Air Serbia är inte ersättningsskyldig/ansvarig för skada som uppstår på oincheckat bagage såvida ovannämnda skada har uppstått till följd av Air Serbias försumlighet.
  • Air Serbia har ingen ersättningsskyldighet/ansvar för en skada som härrör från Air Serbias efterlevnad av gällande lagar, regler och förordningar eller från passagerarens underlåtenhet att efterleva desamma.

  Air Serbias ansvar bestäms av Lagen om förpliktelser och grunden för egendomsförbindelser i lufttrafik, vilket överensstämmer med Montrealkonventionen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002.

  Flygbolagets ansvar och ersättningsskyldighet gentemot passagerare och deras bagage

  1. Skadestånd vid dödsfall och personskada
   Ansvar och ersättningsskyldighet vid passagerarens dödsfall eller personskada ska inte vara föremål för någon ekonomisk begränsning. Flygbolaget ska inte vara ersättningsskyldig/ansvarig för skador över 113.100 SDR, där flygbolaget kan bevisa att skadan inte berodde på dess försumlighet eller annat felaktigt beteende.
  2. Förskottsbetalningar
   Vid passagerarens dödsfall eller personskada ska flygbolaget senast 15 dagar efter att identiteten hos den fysiska person som har rätt till ersättning har fastställts, göra sådana förskottsbetalningar som är nödvändiga för att tillfredsställa dennes omdedelbara ekonomiska behov. I händelse av passagerarens dödsfall, ska en förskottsbetalning inte understiga 16.000 SDR.
  3. Förseningar i transport av passagerare
   Om flygbolaget har orsakat en försening för passageraren, ska den endast vara ersättningsskyldig/ansvarig för skada som orsakats av förseningen om flygbolaget inte har vidtagit alla åtgärder som skäligen kan krävas för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. För skada som orsakats av förseningar i transporten av passagerare är ersättningsskyldighet/ansvar begränsad till 4.694 SDR.
  4. Förseningar i transport av bagage
   Om flygbolaget har orsakat en försening för passagerares bagag, ska den endast vara ersättningsskyldig/ansvarig för skada som orsakats av förseningen om flygbolaget inte har vidtagit alla åtgärder som skäligen kan krävas för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. För skada som orsakats av förseningar i transporten av bagage är ersättningsskyldighet/ansvar begränsad till 1.131 SDR.
  5. Förlust, försening eller skada på bagage
   Flygbolagets ersättningsskyldighet/ansvar för förlust,försening eller skada på bagage är begränsad till 1.131 SDR. Flygbolaget ska vara ersättningsskyldig/ansvarig för skada på incheckat bagage även om denna skada inte har orsakats av dess försumlighet utom i de fall skadan berodde på bagagets defekt eller brist. Flygbolaget ska inte vara ersättningsskyldig/ansvarig för skada på oinchackat bagage om inte denna skada orsakats av dess vårdslöshet.
  6. Den högre gränsen för skadeståndsansvar för bagage
   Om bagagevärdet överstiger den tillämpliga gränsen för skadeståndsansvaret, rekommenderas passageraren att skaffa en heltäckande försäkring för det inför resan.
  7. Anspråk i samband med bagage
   Om bagaget är skadat, förlorat, förstört eller om det är försenat, ska passageraren utan dröjsmål framföra en skriftlig reklamation till flygbolaget. Om passageraren vill framföra en reklamation avseende en skada på incheckat bagage, måste det ske senast inom 7 dagar och avseende försenat incheckat bagage, inom 21 dagar, i båda fall från den dag då bagaget har ställts till dennes förfogande.
  8. Ersättningsskyldighet och ansvar gällande den avtalsslutande och den faktiska transportören
   Om en annan transportör genomför flygningen har passageraren rätt att framföra ett klagomål eller göra anspråk på skadestånd mot antingen den avtalsslutande eller den faktiska transportören. Om namnet eller flygbolagskoden anges på biljetten, ska denna flygbolag anses vara den avtalsslutande transportören.
  9. Tidsfrist för ansökan om stämning
   Talan om skadestånd ska väckas vid domstol inom två år efter ankomstdagen till resmålet eller det datum då flygplanet enligt planen skulle ankomma.
  10. Underlag för information
   Underlag för ovan nämnda regler ges av Montrealkonventionen från den 28 maj 1999 och Lagen om förpliktelser och grunden för egendomsförbindelser i lufttrafik.

  Med undantag för det som anges i särskilda bestämmelser i dessa Villkor, om Air Serbia är ersättningsskyldig/ansvarig gentemot passageraren enligt Konventionen, är vårt ansvar begränsat till ersättning för dokumenterad skada.

  Air Serbia ska inte ha någon som helst ersättningsskyldighet/ansvar för skada som orsakas på passagerarens bagage. Passageraren är ansvarig för skada på andra personer eller andras egendom, inklusive Air Serbias egendom, som passagerarens bagage orsakar.

  Air Serbia ska inte ha någon som helst ersättningsskyldighet/ansvar för skada på incheckat bagage med avseende på föremål som inte får finnas i incheckat bagage inklusive ömtåliga föremål, lättfördärvliga varor, värdefulla föremål såsom pengar, smycken, ädelmetaller, datorer, personliga elektroniska apparater, värdepapper, omsättningsbara handlingar eller andra värdesaker, affärsdokument, pass eller andra id-handlingar eller prover.

  Air Serbia är inte ansvarig för någon sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, inklusive dödsfall som är hänförlig till passagerarens fysiska tillstånd eller för förvärrandet av ett sådant tillstånd.

  Transportavtal, inklusive dessa transportvillkor samt exkludering och begränsning av ersättningsskyldigheten/ansvaret, gäller för Air Serbias auktoriserade ombud, tjänstemän, anställda och representanter i samma utsträckning som de gäller för Air Serbia. Det totala belopp som kan återfås av Air Serbia och från dessa auktoriserade ombud, tjänstemän, anställda och representanter ska inte överstiga beloppet för Air Serbias eventuella egna ersättningsskyldighet/ansvar.

  Ingenting i dessa transportvillkor ska påverka Air Serbias rättigheter avseende anspråk mot tredje man.

 • 16. TIDSBEGRÄNSNINGAR FÖR ANSPRÅK OCH RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

  16.1 MEDDELANDE OM ANSPRÅK

  Mottagandet av bagage av innehavaren utan reklamation utgör tillräckligt bevis för att bagaget har levererats i gott skick och i enlighet med transportavtalet om passageraren inte bevisar annat.

  Om passageraren vill framföra en reklamation eller inleda rättsliga åtgärder avseende en skada på incheckat bagage, måste denne meddela detta till Air Serbia så snart skadan upptäcks och senast inom sju (7) dagar efter mottagandet av bagaget. Om passageraren vill framföra ett anspråk eller vidta en rättslig åtgärd avseende försenat incheckat bagage, måste denne meddela Air Serbia detta inom tjugoen (21) dagar från den dag då bagaget har ställts till dennes förfogande. Varje sådant meddelande ska ske skriftligen.

  16.2 BEGRÄNSNINGAR AV RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

  All rätt till skadestånd ska vara förverkad om rättsliga åtgärder inte inleds inom två år efter ankomstdagen till resmålet, eller det datum då flygplanet enligt planen skulle ankomma, eller det datum då transporten upphörde. Metoden för att beräkna begränsningstiden ska avgöras av den lag som gäller i den stat där målet prövas.

 • 17. ÖVRIGA VILLKOR

  Transport av passagerare och deras bagage utförs också i enlighet med vissa andra regler och villkor som gäller för eller har antagits av Air Serbia. Dessa regler och villkor, som varierar från tid till annan, är viktiga. De rör bland annat transport av ensamresande minderåriga, passagerare med funktionsnedsättningar, gravida kvinnor, sjuka passagerare, begränsningar av användningar av elekroniska apparater och föremål, förbud mot konsumtion av alkoholdrycker ombord på planet, etc.

  Regler och villkor om dessa frågor kan fås från Air Serbia.