Општи услови превоза

1. СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ

2. ПРИМЕНА

2.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
2.2 ЧАРТЕР ЛЕТОВИ
2.3 CODE SHARES
2.4 ПРЕВАГА ЗАКОНА
2.5 ПРВЕНСТВО ПРИМЕНЕ УСЛОВА ПРЕВОЗА НАД ПРОПИСИМА

3. КАРТЕ

3.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
3.2 ПЕРИОД ВАЖНОСТИ
3.3 РЕДОСЛЕД КУПОНА И ЊХОВА УПОТРЕБА
3.4 НАЗИВ И АДРЕСА ПРЕВОЗИОЦА

4. ТАРИФЕ, ПОРЕЗИ, ТАКСЕ, ТРОШКОВИ

4.1 ТАРИФЕ
4.2 ТАКСЕ И ОСТАЛЕ НАПЛАТЕ
4.3 ВАЛУТА

5. РЕЗЕРВАЦИЈЕ

5.1 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВАЦИЈА
5.2 РОКОВИ У ВЕЗИ СА КАРТАМА
5.3 ЛИЧНИ ПОДАЦИ
5.4 ОБЕЗБЕЂЕЊА СЕДИШТА
5.5 ПОТВРДА РЕЗЕРВАЦИЈЕ
5.6 ПОНИШТЕЊЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ

6. ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УКРЦАВАЊЕ

7. НЕПРИХВАТАЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ ПРЕВОЗА

7.1 ПРАВО НЕПРИХВАТАЊА НА ПРЕВОЗ
7.2 ПОСЕБНА ПОМОЋ

8. ПРТЉАГ

8.1 БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ПРТЉАГА
8.2 ВИШАК ПРТЉАГА
8.3 СТВАРИ КОЈЕ СЕ НЕ ПРИХВАТАЈУ КАО ПРТЉАГ
8.4 ПРАВО ОДБИЈАЊА ПРЕВОЗА
8.5 ПРАВО ПРЕГЛЕДА
8.6 ПРЕДАТИ ПРТЉАГ
8.7 НЕРЕГИСТРОВАН ПРТЉАГ
8.8 ПРЕУЗИМАЊЕ И ИСПОРУКА ПРЕДАТОГ ПРТЉАГА
8.9 ЖИВОТИЊЕ

9. РЕД ЛЕТЕЊА, КАШЊЕЊЕ, ОТКАЗАНИ ЛЕТОВИ

9.1 РЕД ЛЕТЕЊА
9.2 ОТКАЗИВАЊЕ, ПРОМЕНА РЕДА ЛЕТЕЊА

10. РЕФУНДАЦИЈЕ

10.1 ОПШТЕ
10.2 НЕДОБРОВОЉНО РЕФУНДИРАЊЕ
10.3 ДОБРОВОЉНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ
10.4 РЕФУНДАЦИЈА ИЗГУБЉЕНЕ КАРТЕ
10.5 ПРАВО ОДБИЈАЊА РЕФУНДАЦИЈЕ
10.6 ВАЛУТА
10.7 КО РЕФУНДИРА КАРТУ

11. ПОНАШАЊЕ У АВИОНУ

11.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
11.2 ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ
11.3 ЗАБРАНА ПУШЕЊА

12. АРАНЖМАНИ ЗА ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

13. АДМИНИСТРАТИВНЕ ФОРМАЛНОСТИ

13.1 ОПШТЕ
13.2 ПУТНА ДОКУМЕНТА
13.3 ОДБИЈАЊЕ ПРАВА УЛАСКА У ЗЕМЉУ
13.4 ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА У ВЕЗИ СА КАЗНАМА, ТРОШКОВИМА ЗАДРЖАВАЊА
13.5 ЦАРИНСКИ ПРЕГЛЕД
13.6 БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕГЛЕД

14. ДРУГИ ПРЕВОЗИОЦИ

15. ОДГОВОРНОСТ У СЛУЧАЈУ ШТЕТЕ

16. ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧЕЊЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ И ТУЖБЕ

16.1 ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕКЛАМАЦИЈИ
16.2 ОГРАНИЧЕЊА У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ТУЖБЕ

17. ОСТАЛИ УСЛОВИ

1. СКРАЋЕНИЦЕ И ПОЈМОВИ

ТУМАЧЕЊЕ ПОЈМОВА КОРИШЋЕНИХ У ОВИМ УСЛОВИМА:

 • КÔД АВИОКОМПАНИЈЕ - је двословни или трословни кôд који се односи на одређеног авиопревозиоца.

 • ПРТЉАГ - подразумева предмете, имовину и друге личне ствари путника, потребне или погодне за облачење, употребу, удобност и коришћење у вези с његовим путовањем. Осим ако није другачије наведено, пртљаг се састоји од предатог и непредатог пртљага.

 • ОДСЕЧАК ЗА ПРТЉАГ - означава део карте који се односи на превоз предатог пртљага.

 • ПРТЉАЖНИ ПРИВЕЗАК - је документ који издаје превозилац искључиво за распознавање предатог пртљага.

 • ПРЕВОЗИЛАЦ - означава ваздушног превозиоца који на основу уговора превози путнике и ствари.

 • ПРЕДАТ ПРТЉАГ - је пртљаг који преузима Air Serbia на чување и за који је издао Одсечак за пртљаг.

 • РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ЛЕТ - је рок који авиокомпанија одређује до којег су путници дужни да обаве формалности везане за пријем на лет и да добију карту за укрцавање.

 • CODE SHARE - означава превоз који ће извршити други превозилац, а не онај који је назначен на карти.

 • УСЛОВИ УГОВОРА - су правила садржана у карти или плану пута, и као такви садржани у овим Условима превоза.

 • ПОВЕЗАНА КАРТА - је карта издата у вези са другом картом а заједно сачињавају јединствен уговор о превозу.

 • КОНВЕНЦИЈА - означава Монтреалску конвенцију (1999)

 • КУПОН - означава како папирни купон за лет, тако и електронски купон који даје путнику право да путује летом наведеном на купону.

 • ШТЕТА - обухвата смрт, рањавање или телесну повреду путника, као и губитак, делимичан губитак, крађу и другу врсту штете насталу услед или у вези са превозом или другом за превоз везаном услугом коју пружа Air Serbia.

 • ДАНИ - представљају календарске дане, укључујући свих седам дана у недељи; с тим да се, када се ради о обавештењима, датум слања обавештења не рачуна; и с тим да се за сврхе утврђивања рока важности Карте, датум издавања Карте или датум почетка путовања не рачуна.

 • ЕЛЕКТРОНСКИ КУПОН - је електронски купон за лет или други вредносни документ који се чува у Air Serbia бази података.

 • ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА - обухвата Итинерер/Потврду издату од стране Air Serbia-е или у име Air Serbia-е, Електронске купоне и, у зависности од случаја, карту за укрцавање.

 • КУПОН ЗА ЛЕТ - представља онај део Карте који носи наслов "За путника" или, у случају Електронске карте, Електронски купон у којем су наведена места до/од којих путник има право на превоз.

 • ВИША СИЛА - представља ванредне и непредвиђене околности изван путникове контроле, чије се последице нису могле избећи упркос свим мерама предострожности.

 • ИТИНЕРЕР/ПОТВРДА - представља документ или документа која Air Serbia издаје Путнику који путује на основу Електронске карте и садржи Путниково име, податке о лету и примедбе.

 • ПУТНИК - означава сва лица, осим чланова Air Serbia посаде, која се превозе или ће бити превезена авионом на основу Карте.

 • КУПОН ЗА ПУТНИКА или ПОТВРДА ЗА ПУТНИКА - јесте онај део Карте коју издаје Air Serbia или која је издата у име Air Serbia-е, која носи дотични наслов и коју задржава Путник.

 • SDR - означава Special Drawing Right, односно Специјална права вучења, сходно дефиницији Међународног монетарног фонда.

 • ПРЕКИД ПУТОВАЊА - означава намеран прекид путовања путника у месту између места поласка и места опредељења, с којим се унапред сагласио превозилац.

 • ТАРИФА - представља објављену тарифу, трошкове односно с њима повезане Услове превоза коју је авио компанија пријавила одговарајућим властима.

 • КАРТА - је документ под називом "Путничка карта и Пртљажни лист" или Електронску карта издат од стране или у име превозиоца и укључује Услове уговора, напомене и купоне.

 • НЕПРЕДАТ ПРТЉАГ - је сваки други пртљаг путника осим предатог пртљага.

Врх стране

2. ПРИМЕНА

2.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Air Serbia Услови превоза важе само за оне летове, односно делове летова за које је назив или код Air Serbia наведен у рубрици за превозиоца на Карти за дотични лет, односно део лета.

2.2 ЧАРТЕР ЛЕТОВИ

Уколико се превоз врши на основу уговора о чартеру, ови Услови важе само у оној мери у којој су имплицитно или на други начин обухваћени уговором о чартеру или Картом.

2.3 CODE SHARE

На одређеним летовима, Air Serbia има споразум са другим превозиоцима који се називају code share уговори. То значи да ће, иако је Путник резервацију направио код Air Serbia-е и поседује карту на којој је наведен назив или кôд Air Serbia-е, можда друга авиокомпанија обавити лет. Уколико се такав споразум односи на Путников лет, Air Serbia ће истог приликом прављења резервације обавестити о томе која авиокомпанија ће обавити лет.

2.4 ПРЕВАГА ЗАКОНА

Ови Услови превоза примењују се у свим случајевима осим у случају да су у супротности са Air Serbia Тарифама или важећим законским прописима, у којем случају се примењују дотичне Тарифе, односно законски пропис.

У случају да је било који од ових Услова превоза неважећи на основу одређеног законског прописа, остале одредбе Услова остаће на снази.

2.5 ПРВЕНСТВО ПРИМЕНЕ УСЛОВА ПРЕВОЗА НАД ПРОПИСИМА

Осим ако није другачије предвиђено овим Условима превоза, у случају неусаглашености ових Услова превоза и прописа Air Serbia-е у односу на одређено питање, ови Услови превоза имаће првенство.

Врх стране

3. КАРТА

3.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Air Serbia ће услугу превоза пружити само Путнику чије име је наведено на Карти и од којег може тражити доказ о идентитету.

Карта је непреносива.

Одређене Карте продају се са попустом и стога подлежу само делимичној рефундацији или рефундација уопште није могућа. Изаберите опцију Тарифе која највише одговара вашим потребама. Путнику се такође препоручује да прибави одговарајуће осигурање за случај да буде принуђен да откаже Карту.

Уколико Путник поседује Карту која је потпуно неискоришћена, а спречен је да путује услед дејства Више силе, треба одмах да обавести о томе Air Serbia-у и достави доказе о поменутом дејству Више силе. Air Serbia ће Путнику у том случају одобрити својеврстан кредит за део вредности Карте који се не рефундира. Овај износ, умањен за вредност административних трошкова, Путник ће моћи да искористи за путовање Air Serbia-ом неком другом приликом.

Карта јесте и остаје увек власништво превозиоца који је исту издао.

Осим у случају Електронске карте, Путник неће имати право на превоз уколико не покаже важећу Карту која садржи Купон за дотични лет и све остале неискоришћене Купоне за лет и Купоне за путника. Такође, неће имати право на превоз уколико је Путникова Карта оштећена или на други начин измењена осим од стране Air Serbia-е или Air Serbia овлашћеног агента. У случају Електронске карте, Путник неће имати право на превоз уколико не покаже личне исправе и уколико на његово име није издата важећа Електронска карта.

У случају да Путник Карту (или одређени део исте) изгуби или оштети или у случају да поседује Карту без Купона за путника и уобичајених Купона за лет, Air Serbia ће на захтев дотичног Путника заменити Карту (или одређени део исте) издавањем нове Карте, под условом да Путник достави одговарајуће доказе о томе да је важећа Карта за дотични(е) лет(ове) својевремено издата и да потпише изјаву о спремности да Air Serbia-и надокнади евентуалне трошкове и губитке, до износа вредности првобитне карте, које Air Serbia или други превозилац претрпи у случају злоупотребе Карте. Превозилац који издаје Карту може наплатити одређене административне трошкове за ову услугу, осим у случају да је Карта изгубљена или оштећена кривицом превозиоца који је исту издао или његовог агента.

У случају да поменутих доказа нема или да Путник не потпише поменуту изјаву, превозилац који издаје Карту може захтевати да Путник плати пуну цену Карте за замену исте, која ће моћи да се рефундира када превозилац који издаје Карту добије доказе да изгубљена или оштећена Карта није искоришћена пре истека њене важности. Уколико Путник првобитну Карту пронађе пре истека њене важности и преда је превозиоцу који је Путнику издао нову Карту, горе наведена рефундација биће извршена одмах.

Карта представља вредносни документ и Путник треба да предузме одговарајуће кораке да исту сачува, како не би дошло до губитка или крађе исте.

3.2 ПЕРИОД ВАЖНОСТИ

Осим када је другачије наведено у Карти, овим Условима или важећим Тарифама (који могу ограничити важности Карте, у којем случају ће поменуто ограничење важности бити наведено на Карти), Карта важи годину дана од датума почетка путовања или уколико ниједан део карте није искоришћен, од датума њеног издавања.

У случају да Путник не буде у могућности да путује у оквиру периода важности Карте зато што у време када је он захтевао резервацију Air Serbia није била у могућности да обезбеди место за лет, важност Карте се продужава или ће Путник имати право на евентуалну рефундацију.

Уколико Путник, након што је започео путовање, буде спречен да путује у оквиру рока важења Карте услед болести, Air Serbia може продужити важност до датума када постане поново способан да путује, односно до првог Air Serbia лета након тог датума и то из места где се путовање наставља, на лету на којем има расположивог места и у класи која је плаћена. Путник мора поседовати лекарску потврду као доказ о поменутој болести. Када преостали Купони за лет или, у случају Електронске карте, електронски купон предвиђа једно или више прекида путовања, важност Карте може бити продужена за најмање три месеца од датума наведеног на поменутој потврди. Air Serbia ће такође продужити рок важења Карата осталим члановима Путникове уже породице.

У случају смрти Путника за време путовања, Карте особа која путују заједно са Путником могу бити промењене уз занемаривање прописа о минималном боравку или продужењем важности. У случају смрти члана уже породице Путника који је започео путовање, важење Путникове Карте и Карата чланова његове уже породице који путују заједно са њим може бити промењено. Све поменуте измене биће извршене по пријему важећег Извода из књиге умрлих, а продужење периода важности биће највише до четрдесетпет (45) дана од датума смрти.

3.3 РЕДОСЛЕД КУПОНА И ЊИХОВА УПОТРЕБА

Карта коју Путник купи важи само за превоз који је наведен на Карти, од места поласка, преко свих Планираних места заустављања, до коначног одредишта. Цена коју је платио заснива се на Air Serbia Тарифама и односи се на превоз који је наведен на Карти. Иста представља битан део Air Serbia уговора са Путником. Карта неће бити узета у обзир и њена важност ће престати уколико сви Купони не буду употребљени по редоследу по којем су дати у Карти.

Уколико Путник жели да промени одређене аспекте свог превоза, треба да контактира Air Serbia-у унапред. Цена Путниковог измењеног превоза биће израчуната, а Путник ће моћи да бира да ли да прихвати нову цену или да настави превоз према елементима наведеним на Карти. Уколико буде неопходно да измени било који аспект путовања услед дејства Више силе, Путник треба да контактира Air Serbia-у што је могуће пре и Air Serbia ће уложити разумне напоре да га превезе до наредне тачке Успутног заустављања или до коначног одредишта, без поновног обрачуна тарифе.

Уколико Путник промени превоз без наше сагласности, Air Serbia ће обрачунати одговарајућу цену измењеног путовања. Путник ће бити дужан да плати евентуалну разлику између цене коју је платио и укупне цене измењене руте. Air Serbia ће рефундирати евентуалну разлику уколико је нова цена нижа од претходне, а неискоришћени Купони немају никакву вредност.

Одређене измене неће проузроковати измену цене, док друге, као што је измена места поласка (на пример, ако Путник не искористи први сегмент) или промена правца путовања, могу изазвати увећање цене. Многе тарифе важе само за оне дане и летове који су наведени на Карти и не могу се мењати, односно могу се мењати само уз доплату.

Сваки Купон за лет садржан у Карти биће прихваћен за превоз у класи, односно за датум и лет на којима је место резервисано. Када је Карта првобитно издата без резервације, место може бити резервисано накнадно сходно Air Serbia Тарифама и расположивости места на траженом лету.

У случају да се Путник не појави на лету а да претходно није обавестио Air Serbia-у, компанија има право да откаже његову резервацију за повратак или за наставак путовања. Међутим, уколико Пунтик унапред обавести Air Serbia-у, његове даље резервације неће бити поништене.

3.4 НАЗИВ И АДРЕСА ПРЕВОЗИОЦА

Назив Air Serbia може на Карти бити скраћен на одговарајући кôд авио компаније или на други начин. Адресом Air Serbia-е сматраће се аеродром поласка који је наведен поред прве скраћенице назива авио компаније у рубрици "Превозилац" на Карти или, у случају Електронске карте, као што је наведено за Air Serbia-у на првом сегменту лета Итинерера/потврде.

Врх стране

4. ТАРИФЕ, ПОРЕЗИ, ТАКСЕ, ТРОШКОВИ

4.1 ТАРИФЕ

Тарифе се примењују за превоз од аеродрома места поласка до аеродрома места опредељења, осим ако није другачије назначено. Тарифе не укључују земаљски превоз између аеродрома, као ни између аеродрома и терминала у граду. Цена коју Путник плаћа обрачунава се према Air Serbia Тарифама важећим на дан плаћања за путовање по итинереру наведеном на Карти.

4.2 ТАКСЕ И ОСТАЛЕ НАПЛАТЕ

Важеће таксе и остале наплате које утврђују државни органи или оператер аеродрома сноси Путник. Приликом куповине Карте Путник ће бити обавештен о свим таксама и наплатама које нису укључене у цену и које ће најчешће бити одвојено приказане на Карти. Таксе и наплате везане за ваздушни превоз подложне су сталним изменама и могу бити уведене и након што Карта буде издата. Евентуална повећања такси или наплата наведених на Карти сноси Путник. Такође, уколико нова такса или трошак буду уведени након што је Карта већ издата, исти ће бити на терет Путника. У случају да одређене таксе и наплате које је Путник платио Air Serbia-и приликом издавања Карте буду умањене или укинуте тако да се више не односе на Путника или да је њихов износ мањи, Путник има право да тражи повраћај новца.

4.3 ВАЛУТА

Тарифе, таксе и остале наплате наплаћују се у валути земље у којој је Карта издата, осим ако Air Serbia или његов овлашћени агенти није навео другу валуту приликом или пре плаћања (нпр. услед неконвертибилности локалне валуте).

Врх стране

5. РЕЗЕРВАЦИЈЕ

5.1 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВАЦИЈА

Air Serbia или њен овлашћени агент направиће резервацију за Путниково путовање. На захтев Путника, Air Serbia може издати писмену потврду резервације.

Неке врсте тарифа подлежу одређеним условима који ограничавају или искључују Путниково право да мења или откаже резервацију.

5.2 РОКОВИ У ВЕЗИ СА КАРТАМА

Уколико Путник није платио Карту пре рока за плаћање о којем га је Air Serbia или њен овлашћени агент обавестио, Air Serbia има право да поништи Путникову резервацију.

5.3 ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Air Serbia узима Путникове личне податке ради прављења резервације, продаје Карте, пружања додатних услуга, развоја и пружања услуга, олакшавања имиграционих процедура и достављања поменутих података одговарајућим државним органима у вези са Путниковим путовањем. Стога, Путник овлашћује Air Serbia-у да чува и користи поменуте податке, те да исте прослеђује Air Serbia пословницама и представништвима, овлашћеним агентима, државним органима, другим превозиоцима или пружаоцима поменутих услуга.

5.4 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СЕДИШТА

Air Serbia ће настојати да поштује унапред изражене захтеве у погледу распореда седења, међутим није у стању да путнику гарантује да ће седети на одређеном месту. Air Serbia задржава право да распореди места или промени распоред места чак и након укрцавања у авион. Ово може бити неопходно из оперативних, сигурносних или безбедносних разлога.

5.5 ПОТВРДА РЕЗЕРВАЦИЈЕ

Резервације за продужетак путовања или за повратак могу захтевати потврду резервације у одређеном временском року. Air Serbia ће Путника обавестити о томе када је поменута потврда потребна, као и о начину и месту њеног издавања.

Уколико Путник не потврди резервацију, може се десити да Air Serbia поништи његове резервације за даље путовање или за повратак. Међутим, уколико Путник обавести Air Serbia-у о томе да и даље жели да путује, Air Serbia ће поново извршити резервацију и извршити тражени превоз. Уколико на датом лету нема места, Air Serbia ће уложити разумне напоре да Путника превезе до следеће или коначне дестинације.

Путник треба да провери захтеве у погледу потврде резервације других авиопревозилаца укључених у његово путовање. Уколико постоји захтев да се резервација потврди Путник то мора учинити код превозиоца чији кôд је на карти наведен за дотични лет.

5.6 ПОНИШТЕЊЕ РЕЗЕРВАЦИЈА

Уколико путник не искористи резервацију, а о томе не обавести Air Serbia-у, Air Serbia може да поништи или захтева поништење било које следеће резервације, било у одласку или повратку.

Врх стране

6. ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УКРЦАВАЊЕ НА ЛЕТ

Рокови за пријављивање на лет разликују се од аеродрома до аеродрома. Савет Air Serbia-е је да се о овим роковима Путник распита и да их се придржава. Путовање ће протећи пријатније и са мање проблема уколико Путник остави себи довољно времена за поштовање поменутих рокова. Air Serbia задржава право да поништи Путникову резервацију уколико се исти не придржава рокова за пријављивање на лет. Air Serbia или њен овлашћени агент обавестиће Путника о року за пријављивање на први лет Air Serbia током путовања. О роковима за пријављивање на све остале летове током поменутог путовања Путник је дужан да се распита сам. Рокови за пријављивање на Air Serbia летове могу се наћи у нашем реду летења или исте можете добити од Air Serbia-е, односно њених овлашћених агената.

Путник мора бити присутан у простору за укрцавање у авион најкасније до времена које му је Air Serbia саопштила приликом пријављивања за лет.

Air Serbia има право да поништи резервацију Путника, уколико се исти на време не појави на излазу за укрцавање.

Air Serbia не сноси одговорност за губитке или трошкове које Путник евентуално претрпи зато што се није придржавао одредби овог члана.

Врх стране

7. НЕПРИХВАТАЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ ПРЕВОЗА

7.1 ПРАВО НЕПРИХВАТАЊА НА ПРЕВОЗ

Air Serbia има право да одбије превоз сваког путника или путничког пртљага из разлога безбедности лета или по свом дискреционом праву. У том случају, Путник ће имати право на рефундацију. Air Serbia такође има право да одбије да превезе Путника или његов пртљаг у следећим ситуацијама:

 • Уколико је таква мера неопходна из разлога поштовања било ког закона, прописа или наредбе земље из које, у коју или преко које се лети;

 • Уколико превоз Путника или његовог пртљага може довести у опасност или утицати на сигурност, здравље или комфор других путника или посаде;

 • Уколико Путниково психичко или физичко стање, укључујући умањене способности услед дејства алкохола или дрога, представља опасност или ризик за самог Путника, друге путнике, посаду или имовину на лету;

 • Уколико се Путник недолично понашао на неком претходном лету и Air Serbia има разлога да сматра да би такво понашање могло да се понови;

 • Уколико Путник одбије да се подвргне безбедносној провери;

 • Уколико Путник није платио предвиђене порезе, таксе и трошкове;

 • Уколико Путник не поседује неопходне путне исправе, уколико постоји могућност да ће покушати да уђете у земљу у којој сме да борави само у транзиту или за коју нема одговарајуће путне исправе, уколико уништи своје исправе током лета или одбије да уз признаницу преда своје путне исправе посади лета на њихов захтев;

 • Уколико покаже Карту која је прибављена на незаконит начин, купљена од лица које није Air Serbia или њен овлашћени агент или која је пријављена као изгубљена или украдена, уколико је иста фалсификована или уколико Путник нема доказа да је носилац наведен на Карти;

 • Уколико се Путник није придржавао горе наведених одредби о редоследу и коришћењу купона или уколико покаже Карту коју је издало или променило лице које није Air Serbia или њен овлашћени агент или уколико је Карта оштећена;

 • Уколико се Путник није придржавао Air Serbia упутстава у погледу сигурности или безбедности.

7.2 ПОСЕБНА ПОМОЋ

Превоз непраћене деце, особа умањених способности, трудница и болесника или других лица којима је потребна посебна помоћ захтева претходан договор са Air Serbia-ом, а у складу са њеним прописима.

Врх стране

8. ПРТЉАГ

8.1 БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ПРТЉАГА

Путник има право на бесплатан превоз одређене количине пртљага, сходно условима и ограничењима које може добити од Air Serbia-е или њеног овлашћеног агента, а могу се видети и кроз ГДС (Глобални дистрибутивни систем).

8.2 ВИШАК ПРТЉАГА

Путник је дужан да плати трошкове превоза вишка Пртљага, односно количине који прелази лимит за бесплатан превоз пртљага. Цене превоза Пртљага Путник добија од Air Serbia-е.

8.3 СТВАРИ КОЈЕ СЕ НЕ ПРИХВАТАЈУ КАО ПРТЉАГ

Путников Пртљаг не сме садржати следеће:

 • Предмете који могу угрозити безбедност авиона, односно лица или имовине у авиону, као што су предмети наведени у DANGEROUS GOODS REGULATIONS (Прописи о превозу опасне робе), INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) (Организација међународне цивилне авијације) и INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) (Удружење за међународни саобраћај) и у прописима превозилаца. (Детаљне информације могу се добити од Air Serbia-е);

 • Предмете чији превоз је забрањен законом, прописима или уредбама било које државе из које, у коју или преко које се обавља лет;

 • Предмете које Air Serbia сматра неподесним за превоз зато што су опасни или небезбедни или услед њихове тежине, величине, облика или природе, односно који су ломљиви или кварљиви у зависности од, између осталог, типа авиона којим се превоз врши. Обавештења о неприхватљивом пртљагу могу се добити на захтев;

 • Ватрено оружје и муниција, осим оних који се користе за лов и спорт, не смеју се превозити као Пртљаг. Ловачко и спортско оружје и муниција могу бити прихваћени као регистровани пртљаг. Оружје мора бити испражњено, закочено и упаковано. Превоз муниције врши се у складу са прописима ICAO и IATA;

 • Air Serbia може по сопственом нахођењу прихватити као регистрован пртљаг оружје антикварске вредности у које спадају ватрено оружје, мачеви, ножеви и сл. али не могу бити примљени у путничку кабину;

 • Путник не сме у оквиру предатог пртљага преносити новац, накит, драгоцене метале, рачунаре, персоналне електронске уређаје, вредносне хартије, обвезнице и друге вредности, пословна документа, пасоше и друге личне исправе и узорке.

Уколико, упркос забрани, одређени горе наведени предмети ипак буду присутни у вашем Пртљагу, Air Serbia не сносни одговорност за њихов губитак или оштећење.

Детаљне информације можете погледати на страни "Пртљаг".

8.4 ПРАВО ОДБИЈАЊА ПРЕВОЗА

Air Serbia ће одбити да прими горе наведене предмете као Пртљаг и може одбити да настави превоз поменутих предмета уколико установи да пртљаг садржи било који од таквих предмета.

Air Serbia има право да одбије да превезе као пртљаг горе наведене предмета које сматра неприкладним за превоз због њихове величине, облика, тежине, садржаја и природе, из безбедносних, односно оперативних разлога или зато што нарушавају комфор осталих путника. Информације о неприхватљивим деловима Пртљага могу се добити на захтев.

Air Serbia има право да одбије пријем Пртљага уколико сматра да није адекватно и сигурно упакован у одговарајућу амбалажу. Информације о паковању и амбалажи које Air Serbia сматра неприхватљивим могу се добити на захтев.

8.5 ПРАВО ПРЕГЛЕДА

Air Serbia има право да, из сигурносних и безбедносних разлога, затражи од Путника дозволу да изврши претрес и рентгенску проверу Путника и његовог Пртљага. Уколико Путник није присутан, претрес његовог Пртљага може бити обављен у његовом одсуству како би се утврдило да ли исти поседује, односно да ли његов Пртљаг садржи неки од горе наведених предмета или ватрено оружје, муницију или оружје који нису пријављени Air Serbia-и. Уколико Путник није сагласан са оваквим захтевом, Air Serbia има право да одбије да изврши превоз Путника и његовог Пртљага. Уколико услед претреса или рентгенске провере Путник или његов Пртљаг претрпе штету, Air Serbia неће сносити одговорност за исту осим ако није изазвана грешком или немаром компаније.

8.6 ПРЕДАТИ ПРТЉАГ

Приликом предавања Air Serbia-и Пртљага који ће бити третиран као Предати пртљаг, Air Serbia ће исти примити и издати Привезак за купон за сваки комад Предатог пртљага.

Предати пртљаг мора бити обележен етикетом која садржи Путниково име и остале личне податке.

Предати пртљаг ће, кад год је то могуће, бити превезен истим авионом којим путује Путник, осим ако Air Serbia одлучи да, из сигурносних, безбедносних или оперативних разлога исти превезе другим летом.

8.7 НЕРЕГИСТРОВАН ПРТЉАГ

Air Serbia има право да одреди максималан број и/или димензије и/или тежину Пртљага који можете унети у путничку кабину. У супротном, Пртљаг који уносите у путничку кабину мора бити таквих димензија да може стати испод седишта испред Вас или у затворен пртљажни одељак изнад вашег седишта. Уколико не испуните горе наведене услове, Ваш Пртљаг се мора превозити као регистровани Пртљаг и од Вас се може захтевати да, тамо где је то применљиво, платите посебну надокнаду.

Уколико се пртљаг који желите да унесете у путничку кабину из било којих разлога сматра небезбедним, мора се превозити као регистровани пртљаг.

Предмети који нису погодни за превоз у одељку за робу (као што су осетљиви музички инструменти) и који не задовољавају горе наведене захтеве, неће бити примљени на превоз у путничкој кабини ако нисте претходно о томе обавестили Air Serbia-у и уколико Вам Air Serbia није претходно дала одобрење за превоз истих. Превоз таквих предмета можда подлеже посебној наплати.

8.8 ПРЕУЗИМАЊЕ И ИСПОРУКА ПРЕДАТОГ ПРТЉАГА

Путник је дужан да преузме Предати пртљаг чим буде доступан у Месту опредељења или прекида путовања. Уколико Пртљаг не буде преузет у разумном року, Air Serbia има право да наплати трошкове складиштења. У случају да Предати пртљаг не буде преузет у року од три (3) месеца од дана када је стављен Путнику на располагање, Air Serbia има право да исти отуђи без икакве обавезе према Путнику.

Уколико особа која преузима Пртљаг не покаже Одсечак за пртљаг и Пртљажни привезак, Air Serbia ће Пртљаг дотичној особи испоручити само под условом да иста понуди уверљиве доказе о свом праву да преузме Пртљаг.

8.9 ЖИВОТИЊЕ

Air Serbia превоз животиња врши у складу са следећим условима:

 • Путник је дужан да се постара за то да животиње као што су пси, мачке, пернати и други кућни љубимци буду прописно смештени у кавез и да имају важећа здравствена уверења, потврде о вакцинацији, дозволе за улазак и друга документа у складу са захтевима земље у коју се улази или се у истој налази у транзиту. У супротном, животиње неће бити примљене на превоз. Air Serbia може поставити и друге услове за превоз животиња, о којима Путник може да се информише код авиокомпаније.

 • Уколико буде прихваћена као Пртљаг, животиња, заједно са контејнером и храном неће бити укључена у дозвољен бесплатан Пртљаг за који је одобрен бесплатан превоз, већ ће представљати вишак пртљага за који Путник плаћа одговарајућу цену.

 • Пси водичи који су у пратњи Путника умањених способности превозе се бесплатно уз већ одобрени максимум Пртљага који се превози бесплатно, сходно Air Serbia условима које Путник може добити на упит.

 • Када превоз не подлеже правилима о одговорности Конвенције, Air Serbia неће сносити одговорност за повреду, губитак, болест или смрт животиње које је Air Serbia прихватила на превоз, осим ако наведена стања нису наступила услед немара Air Serbia-е.

 • Air Serbia не сноси одговорност у случају да одређена животиња нема неопходне дозволе за улазак и излазак, здравствене потврде и друга документа везана за улазак животиње у, транзит кроз или излазак из одређене земље, државе или територије, а особа која путује са животињом дужна је да надокнади Air Serbia-и све казне, трошкове, губитке или обавезе које Air Serbia евентуално услед тога претрпи.

Врх стране

9. РЕД ЛЕТЕЊА, КАШЊЕЊЕ, ОТКАЗАНИ ЛЕТОВИ

9.1 РЕД ЛЕТЕЊА

Објављени ред летења може бити измењен у интервалу од датума објављивања до датума путовања. Air Serbia не гарантује објављени ред летења и исти не представљају саставни део Путниковог уговора са Air Serbia-ом.

Пре него што Air Serbia прихвати резервацију, обавестиће Путника о важећем реду летења у том моменту и исти ће бити приказан на Путниковој Карти. Постоји могућност да дође до измене реда летења након што Карта буде издата. Уколико Путник остави своје податке за контакт, Air Serbia ће настојати да га обавести о свим изменама. Уколико, након што је Путник већ купио Карту, Air Serbia унесе битне измене у ред летења које Путнику не одговарају, а не буде у могућности да истом резервише место на другом лету који му одговара, Путник има право на рефундацију.

9.2 ОТКАЗИВАЊЕ, ПРОМЕНА РЕДА ЛЕТЕЊА

Air Serbia ће предузети неопходне мере да избегне кашњења приликом превоза Путника и њиховог пртљага. У оквиру ових мера и у настојању да избегне отказивање лета, у изузетним ситуацијама Air Serbia може направити аранжман за превоз Путника другом авиокомпанијом, односно другим авионом.

Ако због околности које су ван његове контроле Air Serbia откаже или одложи лет, не изврши слетање на аеродром прекида путовања или крајњег опредељења или проузрокује да путник изгуби везу за наредни лет за који има резервацију, Air Serbia је дужна да предузме један од следећих корака:

 • да Путника што је могуће пре превезе другим летом на којем има расположивих места без додатних трошкова за Путника и, уколико је потребно, продужи важност његове Карте; или

 • да Путника рерутира до аеродрома опредељења према дестинацији наведеној на његовој Карти на лету Air Serbia или на други споразумно договорени начин и у договореној класи превоза, без додатних трошкова за Путника. Уколико цена и трошкови руте на коју је Путник преусмерен буду мањи од износа који је већ платио, Air Serbia је дужна да Путнику надокнади разлику, односно да му исплати рефундацију.

У било којем од наведених случајева, ако није другачије предвиђено Конвенцијом, Air Serbia не сноси никакву даљу одговорност у односу на Путника.

Уколико Air Serbia није у стању да обезбеди већ резервисано седиште, дужан је да исплати компензацију Путнику који није примљен на лет у складу са важећим законима и Air Serbia Процедуром о правима путника у случајевима ускраћивања укрцавања, отказивања и великог кашњења летова.

Врх стране

10. РЕФУНДАЦИЈЕ

10.1 ОПШТЕ

Air Serbia ће рефундирати Карту или одређени неискоришћени део Карте у складу са важећим тарифским правилима, на следећи начин:

 • Уколико није другачије утврђено, Air Serbia ће рефундацију исплатити или лицу на чије име гласи Карта или лицу које је Карту платило, под условом да поднесе задовољавајући доказ о плаћању.

 • Уколико је Карту платило друго лице, а не Путник на чије има гласи Карта, а на Карти је наведено да постоје ограничења у погледу рефундације, Air Serbia ће рефундацију исплатити само лицу које је платило Карту или према његовом налогу.

Осим у случају изгубљене Карте, Air Serbia ће рефундације исплаћивати само под условом да се поднесе Карта и сви неискоришћени Купони за лет.

10.2 НЕДОБРОВОЉНО РЕФУНДИРАЊЕ

Уколико Air Serbia откаже лет, не обави лет према реду летења, не слети у место опредељења или место прекида путовања или уколико кривицом Air Serbia-е Путник пропусти лет на који је требало да преседне и за који има резервацију, износ рефундације биће:

 • уколико ниједан део Карте није искоришћен, износ у висини тарифе коју је Путник платио;

 • уколико је део Карте искоришћен, рефундирани износ неће бити мањи од разлике између плаћене тарифе и важеће тарифе за путовање између тачака за које је Карта издата.

10.3 ДОБРОВОЉНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ

Уколико Путник жели да му се рефундира карта из неких других разлога, износ рефундације ће бити:

 • Уколико ниједан део Карте није искоришћен, износ једнак тарифи која је плаћена, умањен за манипулативне трошкове или трошкове отказивања резервације;

 • Уколико је одређени део Карте искоришћен, рефундација ће бити једнака разлици између плаћене тарифе и применљиве тарифе за путовање између тачака за које је Карта искоришћена, умањена за износ манипулативних трошкова или трошкова за отказивање резервације.

10.4 РЕФУНДАЦИЈА ИЗГУБЉЕНЕ КАРТЕ

Уколико изгубите Карту или одређени део исте и након што Air Serbia-и доставите одговарајући доказ о томе и платите одговарајуће манипулативне трошкове, рефундација ће бити исплаћена одмах по истеку важности Карте, под условом:

 • да изгубљена Карта или изгубљени део исте нису искоришћени, рефундирани или замењени (осим у случајевима када је коришћење, рефундација или замена извршена од стране трећег лица услед немара Air Serbia-е);

 • да се особа којој се рефундација исплаћује, обавеже, у облику задовољавајућем за Air Serbia-у, да ће тај износ вратити Air Serbia-и у случају преваре, односно уколико је изгубљену Карту или изгубљени део исте искористило треће лице (осим у случајевима када је превара или коришћење од стране трећег лица резултат немара Air Serbia-е).

Уколико Air Serbia или њен овлашћени агент изгубе Карту или одређени део исте, одговорност за то сноси Air Serbia.

10.5 ПРАВО ОДБИЈАЊА РЕФУНДАЦИЈЕ

Air Serbia има право да одбије да исплати рефундацију у случајевима када је захтев за исту поднет након истека важности Карте.

Air Serbia ће одбити да рефундира Карту која је поднета њему или државним органима као доказ о намери напуштања земље, осим уколико Air Serbia-и доставите одговарајуће доказе о дозволи да останете у земљи другим превозиоцем или другим превозним средством.

10.6 ВАЛУТА

Air Serbia задржава право да рефундацију исплати у истој валути у којој је Карта плаћена.

10.7 КО РЕФУНДИРА КАРТУ

Добровољне рефундације исплаћује искључиво превозилац који је Карту издао или његов овлашћени агент.

Врх стране

11. ПОНАШАЊЕ У АВИОНУ

11.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уколико Air Serbia сматра да је Путниково понашање у авиону такво да доводи у опасност авион или лица и имовину на њему, односно да омета чланове посаде у обављању њихове дужности или уколико се Путник не повинује упутствима посаде укључујући, између осталог, онима који се односе на пушење, конзумирање алкохола или дроге или уколико се понаша на начин који нарушава комфор или мир других путника или посаде или који може резултирати штетом или повредом истих, Air Serbia има право да предузме мере које сматра неопходним за прекидање таквог понашања, укључујући онемогућавање кретања. Air Serbia има право да од Путника захтева да се искрца из авиона и одбије даљи превоз на било којој тачки, те да предузме законске мере против Путника за прекршаје које је починио док се налазио у авиону.

11.2 ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

Из сигурносних разлога, Air Serbia има право да у авиону забрани или ограничи коришћење електронске опреме укључујући, између осталог, мобилне телефоне, лаптоп рачунаре, портабл уређаје за снимање, портабл радио пријемнике, ЦД плејере, електронске игре или одашиљаче, укључујући играчке са даљинским управљачима и воки-токије. Употреба слушних апарата и пејсмејкера је дозвољена.

11.3 ЗАБРАНА ПУШЕЊА

На свим Air Serbia летовима није дозвољено пушење.

Врх стране

12. АРАНЖМАНИ ЗА ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Уколико Air Serbia направи аранжман са трећим лицима на основу којег ће вам трећа лица пружати услуге изван ваздушног превоза или уколико Air Serbia изда карту или ваучер који се односи на превоз или услуге (осим услуга ваздушног превоза) које врши/пружа треће лице, као што су хотелске резервације или рентирање кола, Air Serbia наступа искључиво као Путников агент. Такви аранжмани подлежу условима пружаоца услуга - трећег лица.

Врх стране

13. АДМИНИСТРАТИВНЕ ФОРМАЛНОСТИ

13.1 ОПШТЕ

Путник је дужан да прибави неопходна путна документа и визе и да се придржава закона, прописа, уредби, услова и правила путовања земаља до/од којих путује и кроз које транзитира.

Air Serbia не сноси одговорност за последице које Путник претрпи уколико не прибави одговарајућа документа или визе и уколико се не придржава поменутих закона, прописа, уредби, захтева, услова, правила и упутстава.

13.2 ПУТНА ДОКУМЕНТА

Пре путовања, Путник је дужан да покаже све дозволе за излазак и улазак у земљу, као и остала документа која налажу закони, прописи, уредбе, захтеви и правила путовања дотичних земаља, те да дозволи Air Serbia-и да задржи копије истих. Air Serbia задржава право да ускрати превоз Путнику који не поштује ова правила, односно онога чија путна документа нису исправна.

13.3 ОДБИЈАЊЕ ПРАВА УЛАСКА У ЗЕМЉУ

Уколико Путнику буде усраћено право уласка у одређену земљу, исти ће бити дужан да плати евентуалну казну коју Влада дотичне земље буде наменила Air Serbia-и. Air Serbia неће рефундирати цену карте за превоз до места на којем је поменуто право ускраћено.

13.4 ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА У ВЕЗИ СА КАЗНАМА, ТРОШКОВИМА ЗАДРЖАВАЊА итд.

Уколико Air Serbia буде принуђена да плати казне или претрпи трошкове зато што се Путник није придржавао закона, прописа, уредби, захтева и других правила путовања дотичних земаља, односно зато што није поседовао неоходна документа, Путник је дужан да надокнади Air Serbia-и на захтев истог целокупан износ поменуте казне, односно поменутих трошкова. Air Serbia има право да за плаћање поменуте казне или покривање трошкова искористи вредност неискоришћеног права на превоз по основу Путникове Карте, као и све износе које би Air Serbia требало да рефундира дотичном Путнику.

13.5 ЦАРИНСКИ ПРЕГЛЕД

Путник је дужан да, уколико се то од њега тражи, присуствује прегледу сопственог Пртљага од стране царинских или других државних органа. Air Serbia не сносни одговорност за губитак или штету коју Путник претрпи током поменутог прегледа или услед непоштовања поменутих правила.

13.6 БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕГЛЕД

Путник је дужан да се повинује свим сигурносним проверама од стране државних и аеродромских власти, као и од стране других Превозилаца или Air Serbia-е.

Врх стране

14. ДРУГИ ПРЕВОЗИОЦИ

Превоз који Air Serbia и други Превозиоци врше на основу једне Карте сматра се јединственим превозом.

Врх стране

15. ОДГОВОРНОСТ У СЛУЧАЈУ ШТЕТЕ

Одговорност Air Serbia-е и других Превозилаца укључених у путовање Путника биће утврђена њиховим сопственим Условима превоза. Наше одредбе о одговорности јесу следеће:

 • Уколико није другачије наведено у овом документу, међународно путовање, сходно дефиницији Монтреалске Конвенције, подлеже правилима о одговорности Конвенције.

 • Евенутална одговорност Air Serbia-е за Штету биће умањена сходно важећим законима у случају немара Путника који је резултирао Штетом или допринео истој.

 • Air Serbia сноси одговорност само за штету насталу током лета, на сопственим летовима. Уколико Air Serbia изда Карту или прихвати Пртљаг за превоз који ће обавити други Превозилац, Air Serbia ће то учинити искључиво у својству агента дотичног Превозиоца. Без обзира на то, Путник своје жалбе везане за Пртљаг може упутити првом или задњем Превозиоцу.

 • Air Serbia не сноси одговорност за Штету на Непредатом пртљагу осим уколико поменута Штета није настала услед немара Air Serbia-е.

 • Air Serbia не сноси одговорност за Штету насталу услед поштовања од стране Air Serbia важећих закона или државних правила и прописа или услед пропуста Путника да се придржава истих.

Одговорност Air Serbia-е као националног авио превозиоца утвђена је Законом о облигационим и својинско правним односима, који је усклађен са Монтреалском Конвенцијом и Регулативом (ЕЗ) Бр 261-2004.

Одговорности авиопревозиоца према путницима и њиховом пртљагу

 1. Накнада штете у случају смрти или телесне повреде
  Не постоје финансијска ограничења у погледу одговорности у случају смрти или телесне повреде путника. Авиопревозилац не може оспорити захтев за накнаду штете у случају када се ради о штети до износа од 113.100 специјалних права вучења. Преко тога износа, авиопревозилац може да оспорава захтев за накнаду штете доказујући да није био непажљив или крив.

 2. Авансно плаћање
  У случају смрти или телесне повреде путника, авиопревозилац мора у року од 15 дана по утврђивању идентитета лица које има право на накнаду штете да му исплати аванс који је потребан за покриће његових непосредних економских потреба. У случају смрти путника, аванс не сме бити нижи од 16.000 специјалних права вучења.

 3. Кашњење путника
  У случају кашњења путника, авиопревозилац одговара за штету, изузев ако је предузео све разумне мере да избегне штету или ако предузимање тих мера није било могуће. Одговорност за кашњење путника ограничена је на 4.694 специјална права вучења.

 4. Кашњење пртљага
  У случају кашњења пртљага, авиопревозилац одговара за штету, изузев ако је предузео све разумне мере да избегне штету или ако предузимање тих мера није било могуће. Одговорност за кашњење пртљага ограничена је на 1.131 специјално право вучења.

 5. Уништење, губитак или оштећење пртљага
  Авиопревозилац је одговоран за уништење, губитак или оштећење пртљага до 1.131 специјалног права вучења. За предати (регистровани) пртљаг, авиопревозилац је одговоран и ако није крив, изузев у случају да пртљаг има недостатак. За пртљаг који није предат (регистрован), авиопревозилац је одговоран само ако је крив.

 6. Виша граница одговорности за пртљаг
  Путник има право да постави вишу границу одговорности авиопревозиоца ако најкасније на пријављивању путника за лет да посебну изјаву и плати додатни износ.

 7. Жалбе у вези са пртљагом
  Ако је пртљаг оштећен, изгубљен, уништен или ако касни, путник мора што пре да поднесе писану жалбу авиопревозиоцу. У случају оштећења предатог (регистрованог) пртљага, путник мора поднети жалбу у року од седам дана, а у случају кашњења пртљага у року од 21 дан, с тим што у оба случаја рок почиње да тече од дана кад је пртљаг предат путнику.

 8. Одговорност уговорних и стварних авио-превозилаца
  Ако авиопревозилац који стварно обавља превоз није истовремено и уговорни авиопревозилац, путник може да поднесе жалбу или захтев за накнаду штете против било кога од њих. Ако су у путној карти наведени име или код авиопревозиоца, он важи као уговорни авиопревозилац.

 9. Рок за подношење тужбе
  Тужба за накнаду штете може да се поднесе суду у року од две године од датума кад је ваздухоплов слетео или је требало да слети.

Одговорност авиопревозиоца у погледу превоза путника и њиховог пртљага, објављена је од стране Директората за цивилно ваздухопловство Републике Србије.

Осим у случајевима када постоје посебне одредбе у овим Условима, Air Serbia сноси одговорност према путнику, у смислу надокнаде штете само у случају доказаних губитака и трошкова у складу са Конвенцијом.

Air Serbia не сносни одговорност за било какву Штету насталу на путниковом Пртљагу. Путник је одговоран за сваку Штету коју његов Пртљаг изазове другом Путнику или имовини, укључујући и имовину Air Serbia-е.

Air Serbia не сноси никакву одговорност за Штету насталу на предметима који нису дозвољени у Предатом пртљагу, укључујући ломљиве предмете или кварљиву робу, вредне предмете, као што су новац, накит, племенити метали, рачунари, персонални електронски уређаји, вредносни папири, обвезнице и друге вредности, пословна документа, пасоши и друге личне исправе или узорци.

Air Serbia не сноси одговорност за болест, повреду или умањену способност, као ни за смрт који се могу приписати путниковом физичком стању, нити за погоршање поменутог стања.

Уговор о превозу, укључујући ове Услове превоза и искључење, односно ограничење одговорности односи се на овлашћене агенте Air Serbia-е, извршиоце, службенике и представнике у истој мери у којој се односи на Air Serbia-у. Укупни износ евентуалне одштете од стране Air Serbia-е, његових овлашћених агената, службеника и представника не може износити више од износа до којег је сама Air Serbia одговорна.

Ништа од наведеног у овим Условима превоза не представља одрицање од искључења или ограничења одговорности Air Serbia-е.

Врх стране

16. ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧЕЊЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ И ТУЖБЕ

16.1 ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕКЛАМАЦИЈИ

За Пртљаг који од стране службеника на шалтеру за прихват и отпрему пртљага буде прихваћен без примедби у моменту предавања сматра се да је предат у исправном стању и у складу са Условима превоза, осим ако Путник не докаже другачије.

Уколико Путник жели да поднесе рекламацију или тужбу по основу Штете на Предатом пртљагу дужан је да обавести Air Serbia-у чим установи Штету, а најкасније у року од седам (7) дана од преузимања Пртљага. Уколико Путник жели да поднесе рекламацију или тужбу у вези са кашњењем Предатог пртљага, дужан је да о томе обавести Air Serbia-у у року од двадесет и једног (21) дана од датума када му је Пртљаг стављен на располагање. Поменуто обавештење мора бити у писменом облику.

16.2 ОГРАНИЋЕЊА У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ТУЖБЕ

Сва права на Обештећење застаревају уколико тужба није покренута у року од две године од датума приспећа на одредиште, односно датума када је авион требао да стигне по реду летења, односно датума када је превоз прекинут. Начин на који ће се рачунати време на које се ово ограничење односи утврђује се на основу закона земље суда у којем се одређени спор решава.

Врх стране

17. ОСТАЛИ УСЛОВИ

Превоз Путника и Пртљага врши се и у складу са другим условима и прописима које Air Serbia примењује, односно утврђује. Ови услови и прописи, који се повремено мењају, су важни. Они се између осталог односе на превоз малолетних лица без пратње, трудница и болесних путника, ограничења коришћења електронских уређаја и предмета, конзумирање алкохолних пића у авиону итд.

Прописи и услови који се односе на ова питања могу се добити од Air Serbia-е.

Врх стране