Air Serbia

Licitiraj za Biznis klasu

Licitirajte za prelazak u biznis klasu i putujte komfornije. Potrebno je samo da nam pošaljete svoju ponudu preko našeg sistema za licitiranje. Što je bolja vaša ponuda, to su i veće šanse da dobijete mesto u biznis klasi. Svoju ponudu možete upisati u polje sa oznakom "unesite svoju ponudu" koje se nalazi ispod.

Uslovi korišćenja

Sledeći Uslovi korišćenja ("Uslovi korišćenja") primenjivaće se za ponudu ("Ponuda za prelazak u biznis klasu") koju Vi ("Vi") dostavite avio-kompaniji Air Serbia A.D., Jurija Gagarina 12, 11070, Beograd, Srbija ("Avio-kompanija") za prebacivanje iz ekonomske klase koju ste prvobitno kupili od Avio-kompanije u biznis klasu ("Ponuda za prelazak u biznis klasu"). Ponude su moguće na odabranim letovima koje obavlja Avio-kompanija, pod uslovom da putnik ima izdatu važeću kartu za ekonomsku klasu za dati let.

Svako lice koje da Ponudu za prelazak u biznis klasu mora biti punoletno po zakonima države u kojoj živi u vreme davanja Ponude za prelazak u biznis klasu. Smatraće se da imate ovlašćenje za davanje ponude u ime osobe ili osoba koje navedete ili uključite u Ponudu za prelazak u biznis klasu, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Kada predate Ponudu za prelazak u biznis klasu, uz rezervaciju koju imate kod Avio-kompanije, bilo da ste rezervisali kartu kod Avio-kompanije ili preko posrednika, osoba ili osobe koje navedete u Ponudi za prelazak u biznis klasu biće, u skladu sa Uslovima korišćenja, uzete u razmatranje za prelazak u biznis klasu. Ukoliko se jedna rezervacija odnosi na više putnika, Ponuda za prelazak u biznis klasu odnosiće se na sve putnike. Ponuđena suma biće pomnožena sa brojem putnika iz rezervacije. Pre nego što unesete podatke o kreditnoj kartici, biće Vam prikazana ukupna suma za prelazak u biznis klasu.

Avio-kompanija nije u obavezi da prihvati Vašu Ponudu za prelazak u biznis klasu i ne garantuje da će bilo ko od putnika dobiti prelazak u biznis klasu. Prihvatanje Ponude za prelazak u biznis klasu je isključivo odluka Avio-kompanije.

Saglasni ste da Avio-kompanija uzme u razmatranje Vašu Ponudu za prelazak u biznis klasu u bilo kom trenutku do 6 časova pre planiranog poletanja. Možete da izmenite ili otkažete Ponudu za prelazak u biznis klasu sve dok je Avio-kompanija ne prihvati. Ukoliko Avio-kompanija prihvati Vašu ponudu, onda imate pravnu obavezu da isplatite sumu naznačenu u konačnoj Ponudi za prelazak u biznis klasu i tada ne možete da odustanete od ponude, osim u slučajevima navedenim u ovim Uslovima korišćenja.

Er Srbija će putnika obavestiti da li je Ponuda za prelazak u biznis klasu prihvaćena, putem imejla.

Putnici ne mogu da učestvuju u ponudi "Licitiraj za Biznis klasu" ukoliko imaju:

U slučaju da Avio kompanija otkaže let i prebaci Vas na drugi let, Vaša Ponuda za prelazak u biznis klasu data za prvobitnu rezervaciju može biti preneta na novi let (letove), pod uslovom da postoje slobodna mesta u biznis klasi. Ukoliko iz bilo kog razloga ne postoji dovoljan broj sedišta u višoj klasi kako bi se ostvarila Vaša prihvaćena ponuda (što važi samo u slučaju ako je Vaša prvobitna Ponuda za prelazak u biznis klasu prihvaćena), biće Vam refundirana celokupna suma koju ste platili za prelazak u biznis klasu na kreditnu karticu koju ste koristili za plaćanje ponude. Refundiranje će se izvršiti bez naknade, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Ukoliko budete prebačeni na let koji obavlja neki drugi avio prevoznik, Avio kompanija Er Srbija ne može da garantuje prelazak u biznis klasu. U tom slučaju, iznos koji ste platili za prelazak u biznis klasu biće refundiran na kreditnu karticu koju ste koristili prilikom plaćanja ponude, u skladu sa gore navedenim pravilima.

Avio kompanija može da prihvati Vašu Ponudu za prelazak u biznis klasu u bilo kom trenutku, u periodu između 48 i 6 časova pre planiranog vremena poletanja. U slučaju da Avio kompanija prihvati Vašu Ponudu za prelazak u biznis klasu, sa Vaše kreditne kartice biće naplaćena cela suma ponude odmah po prihvatanju i Avio kompanija će izdati potvrdu o prelasku u biznis klasu za svakog putnika koji je deo originalne rezervacije. Ukupna naplaćena suma obuhvata sve moguće takse koje se unapred plaćaju za prelazak u biznis klasu (ukoliko postoje). Prelazak u biznis klasu koji izda Avio kompanija ne može se dodeliti ili prebaciti drugoj osobi ili na drugi let delimično ili u potpunosti, osim u slučajevima navedenim u klauzuli 8 iz Uslova korišćenja.

Iznos sa kreditne kartice biće zaveden pod imenom "Air Serbia a.d. Beograd".

Prilikom plaćanja u dinarima, sa kartice će Vam biti skinut jedan dinar zarad provere njene validnosti. On će Vam biti refundiran na karticu nakon što Vaša ponuda za prelazak u biznis klasu bude prihvaćena ili odbijena.
Za plaćanja u dinarima, ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u valutu poravnanja Unicredit Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.
Er Srbija ne naplaćuje troškove rezervacije ili korišćenja kartice prilikom davanja ponude, ali može se desiti da imate troškove kod banke ukoliko valuta u kojoj date ponudu nije ista kao valuta Vašeg bankovnog računa. Er Srbija će Vam naplatiti isključivo prihvaćenu ponudu za prelazak u biznis klasu.

Kada Avio-kompanija prihvati Vašu ponudu, neće biti moguće refundiranje, kredit, ili zamena, osim pod sledećim uslovima:

Ukoliko je refundiranje odobreno, suma će biti isplaćena u valuti u kojoj je naplaćen prelazak u biznis klasu. Ukoliko je potrebno primeniti devizni kurs kako bi se isplata izvršila u valuti u kojoj je prelazak u biznis klasu prvobitno naplaćen, primeniće se opšteprihvaćeni preovlađujući kurs. Ovaj kurs može biti prilagođen kako bi se uzeli u obzir troškovi konverzije i ostali troškovi koje Avio kompanija može da naplati. Refundirana suma ni u kom slučaju ne može biti veća od prvobitno naplaćene sume u valuti u kojoj je izvršena naplata za prelazak u biznis klasu.

Ukoliko su dodatne usluge koje ste kupili pre nego što Vam je prihvaćena ponuda za prelazak u biznis klasu sastavni deo ponude iz biznis klase, ili nisu moguće u biznis klasi, biće primenjeni Uslovi korišćenja sa svaku dodatnu uslugu zasebno.

Uslovi prevoza iz prvobitno kupljene karte važiće i nakon što je Vaša Ponuda za prelazak u biznis klasu prihvaćena i naplaćena, ukljućujući, između ostalog, uslove za otkazivanje leta, izmene leta i prtljag. Molimo Vas da imate u vidu da kada pređete u višu klasu, Etihad Guest milje Vam ne mogu biti dodeljene za biznis klasu. Za više informacija, posetite naš veb sajt www.airserbia.com i stranicu "Licitiraj za Biznis klasu".

Avio-kompanija ne garantuje dodeljivanje određenih mesta putnicima čije su ponude prihvaćene i za koje se izvrši prelazak u biznis klasu.

Količina prtljaga koju je dozvoljeno uneti bez naknade se zasebno utvrđuje sa svaki deo puta, u skladu sa uslovima i ograničenjima koji se mogu primeniti za dati deo puta i u skladu sa prvobitno kupljenom kartom, pre prelaska u biznis klasu.

U slučaju da je Vaša ponuda prihvaćena i naznačeni iznos iz Ponude za prelazak u biznis klasu odbijen sa Vaše kreditne kartice, ali nije Vam obezbeđen prelazak u biznis klasu, možete da podnesete zahtev za refundiranje, pod uslovom da su ispunjeni odgovarajući uslovi za refundiranje iz Uslova za korišćenje. Ovim se obavezujete da ćete uz zahtev za refudiranje priložiti:

Potrebno je da kontaktirate Avio-kompaniju putem Er Srbija Korisničkog servisa, u roku od 30 dana od leta za koji podnosite zahtev za refundiranje.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju jedini sporazum između zainteresovanih strana i zamenjuju bilo kakve prethodne dogovore (u usmenom ili pisanom obliku) u vezi sa predmetom iz Uslova korišćenja. Avio-kompanija neće arhivirati ili učiniti dostupnim ugovor sklopljen sa Vama.

Ukoliko Avio-kompanija ne iskoristi neka od svojih prava, to se ne može smatrati odricanjem od budućeg korišćenja bilo kojeg od datih prava, a Vaše obaveze prema Avio-kompaniji u tom slučaju u potpunosti ostaju na snazi.

Ovi Uslovi korišćenja sprovode se u skladu sa zakonima Republike Srbije. Poštujući pravo da pokrećete sudske postupke u skladu sa pozitivnim propisima pred stvarno nadležnim sudovima drugih zemalja, pristajete na isključivu mesnu nadležnost stvarno nadležnih sudova u Beogradu za rešavanje bilo kakvog spora koji može proisteći usled, ili u vezi sa datim Uslovima korišćenja.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja po sopstvenom izboru.

Ove Uslove korišćenja potrebno je tumačiti u skladu sa Uslovima prevoza Avio-kompanije Er Srbija i Izjavom o privatnosti koji ovim postaju deo datih Uslova korišćenja.

PRIVATNOST

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije 2016/679 (GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka Republike Srbije, Er Srbija se obavezuje da će lične podatke dostavljene prilikom slanja Ponude za prelazak u biznis klasu elektronski koristiti samo u svrhe ispunjena ugovornih obaveza koje proisteknu iz Ponude za prelazak u biznis klasu, u skladu sa objavljenim Uslovima korišćenja.

Er Srbija koristiće usluge kompanije Plusgrade, sa sedištem u:

1801 McGill College Avenue
Suite 1410
Montreal, Quebec, Canada H3A 2N4

Obrada podataka vršiće se u potpunosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR) i Smernicama za e-privatnost Evropske unije.