Air Serbia

Rezervacija sedišta unapred

Izaberite sedište koje želite - bilo da se radi o onom sa više prostora za noge, sedištu koje je najbliže prozoru ili sedištu pored drage osobe.

Pravo izbora sedišta neposredno zavisi od tarife kupljene avio-karte.

Raspoloživost

Izbor sedišta zavisiće od raspoloživosti u momentu zahteva. Određena sedišta mogu biti isključena iz izbora iz operativnih i bezbednosnih razloga.

Er Srbija ne garantuje mogućnost izbora sedišta na svim letovima.

Er Srbija nudi mogućnost ranijeg izbora sedišta putnicima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, a koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115).

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi opciju ranijeg izbora sedišta putnicima koji putuju letovima koje obavljaju druge avio-kompanije, a koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115), osim u slučaju avio-kompanija koje ne naplaćuju izbor sedišta i koje potvrde zahtev za određenim sedištem.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi opciju ranijeg izbora sedišta putnicima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, a koji imaju karte izdate od strane druge avio-kompanije (karte koje ne počinju brojem 115), osim ukoliko Er Srbija može da izda EMD za raniji izbor sedišta.

Er Srbija će uložiti sve napore da Vam pruži mogućnost ranijeg izbora sedišta. Međutim, rezervacija sedišta ne predstavlja garanciju da ćete putovati na sedištu koje ste izabrali već da ćete imati mogućnost da izaberete sedište koje se nalazi na sledećim pozicijama: pored prozora, pored prolaza, u sredini.

Promena sedišta

Nakon što je plaćeno, izabrano sedište može biti promenjeno u zavisnosti od raspoloživosti. Izabrano sedište se može promeniti neograničeni broj puta. Putnik može zameniti izabrano sedište za skoro bilo koje drugo sedište u avionu koje je slobodno u momentu upućivanja zahteva.

Prilikom promene sedišta, ukoliko je novo sedište skuplje od prethodno rezervisanog, putnik će morati da plati razliku. U slučaju da je jeftinije, razlika će putniku biti refundirana.

Izbor sedišta možete menjati u bilo kom momentu sve do prijave na let. Er Srbija Vam predlaže da za sve želje i izmene u pogledu sedišta koristite opciju Moja rezervacija na našem sajtu.

Er Srbija uglavnom ne dozvoljava promenu sedišta nakon ukrcavanja u avion, osim u izuzetnim slučajevima.

Er Srbija zadržava pravo da putnika premesti bez njegove saglasnosti na drugo sedište pre ukrcavanja ili u avionu u slučaju poremećaja saobraćaja, promene aviona ili iz bilo kojih drugih operativnih ili bezbednosnih razloga.

Ukoliko promena sedišta bude neophodna iz gore navedenih razloga, Er Srbija će svakako nastojati da Vas premesti na sedište koje je slično, odnosno na sličnoj poziciji (pored prolaza, pored prozora, u sredini) kao ono koje ste izabrali. U slučaju promene sedišta koju nije tražio putnik, Er Srbija će se potruditi da Vam nađe drugo odgovarajuće sedište. Ukoliko niste zadovoljni novim mestom koje Vam je dodeljeno, molimo Vas da se obratite našim predstavnicima službe za odnose sa putnicima.

Sedišta pored izlaza u slučaju opasnosti

Putnik koji želi da sedi na sedištu pored izlaza u slučaju opasnosti (nezavisno od toga da li je sedište platio ili ga dobio besplatno) mora ispunjavati uslove za sedište pored izlaza u slučaju opasnosti. Odabirom sedišta sa većim prostorom za noge putnik izjavljuje da ispunjava navedene zahteve i prihvata postojeća pravila. Ukoliko putnik ne izgleda kao da ispunjava pomenute uslove ili izgleda kao da neće ispuniti svoje obaveze tokom putovanja, članovi posade i zaposleni kompanije Er Srbija imaju pravo da premeste putnika, bez prava na refundaciju.

Refundacija može biti priznata samo ukoliko putnik dokaže da je unapred (najmanje 4 sata 01 min pre poletanja) obavestio kompaniju Er Srbija da se njegovo stanje promenilo i da više ne ispunjava napred navedene uslove.

Reklamacije i refundacija

Uslovi refundacije koji se odnose na rezervaciju sedišta nezavisni su od uslova refundacije karata.

Er Srbija neće refundirati iznose plaćene za rezervaciju sedišta u slučaju dobrovoljnog prelaska na višu klasu prevoza.

Ukoliko Vas Er Srbija preusmeri na let koji obavlja druga avio-kompanija, iznos plaćen za rezervaciju sedišta će biti refundiran.

Iznos plaćen za rezervaciju sedišta biće refundiran i u slučaju poništenja avio-karte. Refundacija se vrši u skladu sa prvobitnim načinom plaćanja. Primenjuju se pravila o refundaciji kompanije Er Srbija.

U slučaju promene karte na višu klasu prevoza, plaćena rezervacija sedišta se može iskoristiti za plaćanje prelaska na višu klasu prevoza (važi za sve vrste prelaska na višu klasu prevoza) ili može biti refundirana.

U slučaju promene karte (zbog dodatnih usluga ili dobrovoljne promene datuma putovanja), iznos naplaćen za odabir sedišta će ili biti refundiran ili iskorišćen za plaćanje ponovnog izdavanja karte.

Imajte na umu da se zahtevi za refundaciju iznosa plaćenog za rezervaciju sedišta ne obrađuju u avionu ili na aerodromu. Molimo Vas da se obratite predstavniku Er Srbija službe za odnose sa putnicima. Er Srbija će odbiti sve reklamacije i zahteve za refundaciju predate više od mesec dana posle datuma leta.

Troškovi rezervacije sedišta su neprenosivi.

Er Srbija zadržava pravo da obustavi prodaju sedišta ili da odbije da proda sedište određenom putniku.