Air Serbia

Uslovi upotrebe

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove pre korišćenja Er Srbija internet sajta

Er Srbija, akcionarsko društvo za vazdušni prevoz i nacionalni prevozilac Srbije, poseduje i vodi sopstveni internet sajt airserbia.com (u daljem tekstu, "Er Srbija internet sajt").

 • Sporazum između vas i Er Srbije

  Pristupanjem i korišćenjem Er Srbija internet sajta prihvatate, bez izmena, ograničenja ili posebnih odrednica ovde navedene uslove korišćenja ("Sporazum"). Time tvrdite i garantujete da imate zakonsko pravo da stupite u ovaj Sporazum i da koristite Er Srbija internet sajt u skladu sa ovde navedenim uslovima.

 • Izmene uslova korišćenja

  Er Srbija nastoji, koliko je to u okvirima njenih mogućnosti, da informacije date na Er Srbija internet sajtu budu tačne. Međutim, moguće su povremene greške. Er Srbija ne preuzima odgovornost za greške u informacijama objavljenim na Er Srbija internet sajtu.

  Er Srbija internet sajt sadrži, između ostalog, informacije o proizvodima i uslugama koje nude Er Srbija ili treća lica. Ove informacije, kao i sav preostali sadržaj, dati su u dobroj nameri. Korišćenjem Er Srbija internet sajta prihvatate da Er Srbija ima pravo da ažurira ili menja Uslove korišćenja i/ili druge informacije date na Er Srbija internet sajtu bez prethodne najave.

  Izmene Uslova koršćenja stupaju na snagu samim objavljivanjem na Er Srbija internet sajtu, bez retroaktivnog dejstva na postojeća ugovorna prava i obaveze sadržane u informacijama objavljenim na ovom sajtu. Poželjno je da iznova pročitate ove Uslove svaki put kada posetite Er Srbija internet sajt kako biste bili sigurni da ste upoznati sa svim relevantnim uslovima. Shodno tome, vaše dalje pristupanje Er Srbija internet sajtu i korišćenje istog tumači se kao prihvatanje izmenjenih Uslova korišćenja.

 • Pristup internet sajtu

  Iako ulažemo sve napore kako bi Er Srbija internet sajt i prateće usluge uvek bili dostupni, Er Srbija ne može garantovati da će oni uvek besprekorno funkcionisati.

 • Ograđivanje od garancija i ograničenje odgovornosti

  Er Srbija ne daje nikakve izjave ili garancije, bilo izričite ili implicitne, u pogledu Er Srbija internet sajta ili njegovog sadržaja i ograđuje se, u punoj zakonom predviđenoj meri, od svih izjava i garancija.

  Pristupate i koristite softver i ostale materijale objavljene na Er Srbija internet sajtu ili dostupne putem Er Srbija internet sajta isključivo na sopstveni rizik. Er Srbija ne daje bilo kakve garancije u vezi sa pouzdanošću, stabilnošću i neopterećenošću virusima pomenutog softvera.

  Prema važećim zakonima, Er Srbija ni u kom slučaju nije odgovorna za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, kaznenu, dosuđenu ili posledičnu štetu bilo koje vrste (uključujući bez ograničenja, neostvarenu dobit, neostvarenu uštedu ili prihod ili gubitak, odnosno remećenje podataka ili informacija) nastalih iz ili u vezi sa vašim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Er Srbija internet sajta bilo usled kršenja ugovora, obligacionih odnosa, odgovornosti u pogledu proizvoda ili iz drugih razloga, čak i ako je bila upozorena o mogućnosti pomenute štete.

  Ovo se odnosi i na informacije, proizvode ili usluge dobijene ili ugovore zaključene preko Er Srbija internet sajta ali isključuje vazduhoplovni prevoz koji je Er Srbija obavila na osnovu karte pribavljene koristeći opciju za rezervaciju karata na Er Srbija internet sajtu koja podleže uslovima prevoza i važećim međunarodnim konvencijama.

 • Način korišćenja

  Kada koristite Er Srbija internet sajt, obavezujete se:

  • da ćete isti koristiti isključivo da biste videli raspoloživost proizvoda i usluga koje nudi Er Srbija i za svrhe pravljenja odgovarajućih rezevacija ili za obavljanje poslova sa nama. Prihvatate obavezu da Er Srbija internet sajt koristite samo za lične, nekomercijalne svrhe;
  • da ćete preko Er Srbija internet sajta praviti samo ispravne rezervacije;
  • da nećete praviti lažne rezervacije ili rezervacije kojima se anticipira potražnja. Er Srbija ima pravo da poništi, bez najave, sve potvrde rezervacija koje se odnose na rezervacije za više karata ka jednoj ili više destinacija za isti datum ili datume sa malim vremenskim razmakom;
  • da nećete kvariti, menjati ili na drugi način narušavati izgled i "opšti utisak" Er Srbija internet sajta ili njegovog softverskog kodeksa;
  • da nećete vršiti bilo kakve radnje koje bi predstavljale nerazumno ili neproporcionalno veliko opterećenje za Er Srbija internet sajt ili srodnu infrastrukturu;
  • da ćete se pridržavati svih odredbi vezanih za kupovinu, uključujući, bez ograničenja, potpuno i blagovremeno plaćanje svih dospelih iznosa i poštovanje svih pravila vezanih za raspoloživost cena, proizvoda ili usluga. Sve takse, naplate, troškovi, porezi i dažbine vezani za korišćenje Er Srbija internet sajta snosite sami;
  • da nećete vršiti radnje koje će ili mogu oštetiti, otežati, ometati, prekinuti ili narušiti funkcionalnost materijala predstavljenog na Er Srbija internet sajtu, niti ćete na sajt prenositi materijal koji sadrži kompjuterske viruse ili druge šifre, fajlove ili programe čija svrha je da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost softvera ili opreme;
  • da nećete objavljivati, distribuirati ili na drugi način unositi na internet sajt pogrdne, klevetničke, uvredljive, nezakonite, opscene, nepristojne, štetne, preteće, izopačene, izvitoperene, rasističke i etnički diskutabilne ili na drugi način nezakonite materijale ili informacije, niti slati "lančana" pisma, nepoželjnu poštu ili materijal, kao ni druge materijale koji oduzimaju prostor ili vreme;
  • da nećete pretiti, uznemiravati, neovlašćeno pratiti,ometati ili na drugi način narušavati prava drugih, uključujući pravo na privatnost;
  • da nećete neovlašćeno pristupati niti pokušavati da pristupite Er Srbija internet sajtu, ako ni bilo kojem privatnom korisničkom nalogu ili članskom nalogu na Er Srbija internet sajtu i da se nećete predstavljati kao neko drugi niti ćete lažno predstavljati svoju vezu sa nekim drugim;
  • da nećete činiti, potsticati ili dozvoliti radnje koje bi mogle kršiti, štetiti ili narušavati bilo kakva prava intelektualne svojine Er Srbija-e niti njenih povezanih pravnih lica ili trećih lica. Takođe, obavezujete se da nećete vršiti nezakonite radnje ili one koje bi mogle stvoriti bilo kakvu vrstu obaveze ili odgovornosti za Er Srbija-u;
  • da nećete prekršiti ovaj Sporazum, niti bilo koje druge važeće zakone na bilo koji način.

  Ukoliko Er Srbija zaključi da ste prekršili odredbe ovog Sporazuma ili da ste izvršili radnje koje su na neki drugi način neprihvatljive prilikom korišćenja Er Srbija internet sajta, Er Srbija zadržava pravo da:

  • vas opomene da ste prekršili odredbe ovog Sporazuma i da vas pozove da momentalno prekinete takve radnje;
  • ukloni materijal ili sadržaj koji ste vi postavili na internet sajt bez najave i obaveštenja vama;
  • preduzme mere (uključujući obustavljanje, suspenziju ili ograničenje vašeg pristupa) kako bi sprečila vaše korišćenje Er Srbija internet sajta;
  • poništi rezervacije koje ste napravili na Er Srbija-i bez konsultacije sa vama;
  • prijavi vaše aktivnosti provajderu internet usluga ili nadležnim organima;
  • preduzme zakonske mere protiv vas.
 • Autorska prava i robne marke

  Celokupan sadržaj na Er Srbija internet sajtu zaštićen je autorskim pravima.

  Er Srbija internet sajt stoji vam na raspolaganju za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smete modifikovati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, reprodukovati, objavljivati, licencirati, kreirati izvedene radove, premeštati niti prodavati informacije, softver, proizvode ili usluge dobijene sa Er Srbija internet sajta.

 • Rezervacije preko internet sajta

  Preko internet sajta možete vršiti rezervacije za najviše 9 putnika. To znači da možete napraviti rezervaciju za grupu od 9 odraslih i dece (od 2 do 11 godina). Rezervacije samo za novorođenčad ne mogu se vršiti preko internet sajta već se, kao i rezervacije za nepraćenu decu moraju vršiti preko Kontakt centra.

  Za određivanje pripadnosti novorođenčeta (do 2 godine starosti) ili deteta (od 2 do 11 godina) određenoj starosnoj kategoriji uzima se starost u doba putovanja, a ne u vreme pravljenja rezervacije. Dete koje putuje na svoj drugi rođendan smatra se detetom, a ne novorođenčetom i mora posedovati odgovarajuću kartu.

  Dete koje putuje na svoj 12. rođendan smatra se odraslim putnikom i mora posedovati odgovarajuću kartu.

  Kartu možete, po svom izboru, rezervisati u biznis ili eknomskoj klasi. Vaša rezervacija podleže uslovima koji važe za cenu odabrane klase i raspoloživosti slobodnih mesta u istoj. Karta se plaća kreditnom karticom preko internet sajta.

  Izmene ili otkaz rezervacije možete izvršiti samo pre nego što potvrdite svoju rezervaciju putem internet sajta. Sve izmene posle toga možete vršiti jedino preko Er Srbija poslovnice ili Kontakt centra. Sve rezervacije, uključujući izmene i otkaze istih podležu Opštim uslovima, Uslovima prevoza i svim važećim taksama i porezima (uključujući, bez ograničenja, pravila o cenama karata i naplate za usluge klijentima).

  Molimo vas imajte na umu da su naše cene automatski prikazane na osnovu vašeg izbora zemlje za koju prikaz važi. Postoji mogućnost da vaš provajder platnih usluga primenjuje drugačije stope razmene što bi uticalo na cenu koja je prikazana na stranici za rezervacije. Prema tome, iznos za plaćanje može biti veći od prikazanog za šta Er Srbija ne snosi odgovornost.

 • Korišćenje kreditne kartice

  Prihvatamo sve vodeće kreditne kartice. Kreditna kartica mora glasiti na ime jednog od putnika, koji istu karticu mora imati pri sebi tokom putovanja zajedno sa ličnim dokumentom koji je korišćen prilikom pravljenja rezervacije, radi provere prilikom prihvata na let. U suprotnom, ukoliko nosilac kreditne kartice nije jedan od putnika ili ukoliko iz bilo kojih razloga kreditna kartica korišćena prilikom rezervacije ne može biti pokazana prilikom prihvata na let, Er Srbija ima pravo da od putnika traži da pokaže obostranu fotokopiju kreditne kartice koja je korišćena prilikom rezervacije, potpisanu od strane nosioca kreditne kartice korišćene za kupovinu karte. Iz bezbednosnih razloga, molimo vas da na fotokopiji precrtate šifru za Verifikacionu vrednost kartice (Card Verification Value - CVV).

  Zaduženje na vašoj kreditnoj kartici potvrđuje se pritiskom na odgovarajući taster.

  Ukoliko nemate kreditnu karticu, možete platiti gotovinom u jednoj od naših poslovnica.

  Karte će vam biti izdate u zavisnosti od načina isporuke koji ste izabrali i nakon dostavljanja odgovarajuće potvrde o uplati i potvrde identiteta.

  Ograđivanje od odgovornosti: Er Srbija ne prihvata niti snosi odgovornost za gubitak, štetu, zloupotrebu ili neovlašćeni pristup nastao u vezi sa davanjem podataka vezanih za kreditnu karticu. Er Srbija ne snosi odgovornost za bilo kakvu radnju ili odluku koju izvršite ili donesete u vezi sa informacijama vezanim za korišćenje kreditne kartice na ovom internet sajtu, čak i ukoliko je Er Srbija obaveštena o mogućnosti nastalnka pomenutih posledica.

  U slučaju kada je plaćanje za kartu izvršeno u određenim zemljama, kreditna kartica korišćena za plaćanje može biti proverena u momentu prijavljivanja na let i ukoliko se provera pokaže nezadovoljavajućom, nećete moći da putujete na osnovu takve rezervacije.

  Molimo vas imajte na umu da je matično sedište Er Srbija-e u Beogradu, u Srbiji. Moguće je da banka koja vam je izdala kreditnu karticu predviđa dodatnu naplatu za ovu transakciju zbog korišćenja kreditne kartice u drugoj zemlji. Za dodatne informacije, molimo vas da ovo proverite kod banke koja je izdala kreditnu karticu.

  Er Srbija će vašu kreditnu karticu zadužiti na iznos u valuti prikazanoj na rezervaciji. Ukoliko ne koristite kreditnu karticu čije matično područje je zemlja polaska na vašem itinereru, banka koja izdaje vašu kreditnu karticu može naplatiti dodatnu proviziju za korišćenje kartice u stranoj zemlji i može primenjivati drugačiju stopu razmene od one koju daje kalkulator za računanje stope razmene na našem internet sajtu. Molimo vas da se obratite banci koja je izdala vašu kreditnu karticu za detaljnije objašnjenje provizija i stopa razmena.

  U slučaju plaćanja VISA ili MasterCard karticama, u zavisnosti od banke koja je izdala vašu karticu, možda ćete morati da prođete dodatnu proveru putem stranica "Verified by Visa" ili "MasterCard Secure". Nakon što budete potvrdili kupovinu karata za vaše putovanja, na ekranu će se pojaviti prozor sa logom vaše banke u koji treba ukucati lozinku za stranice "Verified by Visa" ili "MasterCard Secure". Ova lozinka nije PIN koji koristite na automatima za podizanje gotovine. Ukoliko se od vas traži da unesete ovu lozinku, a vi se niste prijavili za ovu uslugu provere, molimo vas da kontaktirate svoju banku kako biste se registrovali za ovakav vid autentifikacije. Ukoliko se od vas traži da unesete lozinku, a vi odlučite da nastavite bez unošenja iste ili ukoliko unesete pogrešnu lozinku, vaša rezervacija možda neće biti uspešno realizovana. Za detaljne informacije, molimo vas obratite se banci koja je izdala vašu kreditnu karticu.

  Srpski državljani sa stalnim boravkom u Srbiji i kreditnom karticom izdatom od strane banke u Srbiji moći će da plaćaju isključivo u RSD. Pokušaj da se plati bilo kojom drugom valutom neće biti realizovan.

  Er Srbija zadržava pravo da odbije prevoz u slučaju nepoštovanja gore navedenih pravila plaćanja kreditnim karticama.

  Nastojaćemo da na svaki način zaštitimo poverljivost prilikom plaćanja preko internet sajta. To se odnosi na bezbednost podataka na vašoj kreditnoj kartici i druge lične podatke. Svi vaši lični podaci zaštićeni su bezbednosnim šiframa tokom prenosa internetom.

 • Neophodna putna dokumenta

  Moguće je da će vam za putovanje do ili preko određenog grada rezervisano preko Er Srbija internet sajta trebati viza. Pribavljanje vize za putovanje je vaša obaveza. Takođe, morate posedovati pasoš koji važi tokom celokupnog trajanja putovanja, a datum njegovog isteka mora biti prihvatljiv za sve zemlje u koje ulazite. Detaljnije informacije o uslovima vezanim za pasoš i vize možete dobiti u ambasadi zemlje ili zemalja u koje putujete, kao i u svakoj Er Srbija poslovnici.

  Navedene cene mogu uključivati posebne naplate kao što su takse za putnike u odlasku, takse za usluge putnicima, aerodromske takse itd. koje utvrđuju aerodromske ili vazduhoplovne vlasti zemalja u ili kroz koje putujete. Ovakve troškove ćete platiti direktno nadležnim vlastima.

  Preporučuje se da potražite savet lekara u vezi sa eventualnom potrebom ili obavezom imunizacije pre putovanja u ili kroz određene zemlje. U nekim zemljama se od vas može zahtevati da imate odgovarajuće putno osiguranje. Vaša je odgovornost da se raspitate o ovakvim uslovima i da iste ispunite.

 • Oslobađanje od odgovornosti

  Jedan od uslova korišćenja Er Srbija internet sajta koji ste ovim prihvatili jeste i taj da nas oslobađate od odgovornosti u pogledu svake obaveze, troškova (uključujući troškove advokata) i štete nastalih usled reklamacija izazvanih vašim korišćenjem Er Srbija internet sajta, uključujući bez ograničenja sve reklamacije u kojima se iznose tvrdnje koje bi, ukoliko su tačne, mogle da znače vaše kršenje ovde navedenih Uslova.

 • Linkovi sa internet sajtova trećih lica

  Er Srbija internet sajt može sadržati linkove sa internet sajtovima trećih lica. Er Srbija ne nudi niti kontroliše na bilo koji način informacije, proizvode ili usluge na pomenutim sajtovima trećih lica. Linkovi sa internet sajtovima trećih lica dati su isključivo kao pogodnost vama i mi ni na koji način ne preuzimamo odgovornost za njih. Linkove sa internet sajtovima trećih lica koristite isključivo na sopstvenu odgovornost.

 • Reklamacije

  Ukoliko niste zadovoljni bilo kojim aspektom Er Srbija internet sajta ili ukoliko želite da se požalite na bilo koju drugu uslugu koju pruža Er Srbija, molimo vas da nam se obratite.

 • Zakonska i sudska nadležnost

  Vaše korišćenje Er Srbija internet sajta i Er Srbija Uslova korišćenja regulisano je zakonima Srbije i u nadležnosti je sudova u Srbiji. Er Srbija zadržava pravo da sudske postupke prenese u zemlju vašeg boravka.