Air Serbia

Propis SAD o uskraćenom ukrcavanju

U skladu sa zahtevom Ministarstva saobraćaja SAD, objavljenim u 14. Pravilniku o federalnim propisima 250.9 (14 CFR 250.9), Er Srbija svoje putnike obaveštava o sledećem:

Naknada za uskraćeno ukrcavanje

Ukoliko vam je uskraćeno rezervisano mesto na letu kompanije Er Srbija sa polaskom iz SAD, verovatno imate pravo na novčanu naknadu. U ovom obaveštenju, objašnjavaju se obaveze avio-kompanije i prava putnika u slučaju prekomerne prodaje karata za let, u skladu sa propisima Ministarstva saobraćaja SAD.

Dobrovoljci i prioritetno ukrcavanje

Ukoliko dođe do prekomerne prodaje karata za let (više potvrđenih rezervacija nego slobodnih sedišta), nikome neće biti uskraćeno ukracavanje protiv njegove ili njene volje pre nego što Er Srbija zamoli dobrovoljce da odustanu od svojih rezervacija sopstvenom voljom, u zamenu za kompenzaciju po izboru avio-kompanije. Ukoliko se javi nedovoljan broj doborovoljaca, drugim putnicima može biti uskraćeno ukrcavanje protivno njihovoj volji u skladu sa sledećim prioritetima za ukrcavanje kompanije Er Srbija.

Prioritet prilikom ukrcavanja

Putnici sa potvrđenom rezervacijom uvek imaju pravo prvenstva prilikom ukrcavanja u odnosu na putnike koji nemaju potvrđenu rezervaciju ili nemaju pravo na potvrđenu rezervaciju. Putnici sa potvrđenom rezervacijom koji su platili punu tarifu (uključujući specijalne tarife, posebne tarife, tarife s popustom – kao one za decu) čije je objavljivanje i plasiranje na tržište odobrilo američko Ministarstvo za transport, ući će u avion po redosledu po kojem su se blagovremeno prijavili na let sa urednom dokumentacijom.

Izuzeci

Sledećim putnicima neće biti uskraćeno ukrcavanje osim ako to bude neophodno:

Naknada za prinudno odbijanje ukrcavanja

Ako vam se prinudno odbije ukrcavanje, imate pravo na isplatu naknade za odbijanje ukrcavanja od avio-kompanije, osim ako:

Iznos naknade za uskraćeno ukrcavanje

Međunarodni prevoz

Putnici koji putuju iz SAD u stranu zemlju, kojima je protiv njihove volje uskraćeno ukrcavanje na let sa aerodroma u SAD sa prodatim prekomernim brojem karata:

Trajanje kašnjenja Naknada
0 do 1 sati kašnjenja dolaska Bez naknade
1 do 4 sata kašnjenja dolaska 200% cene karte u jednom smeru
(ali ne više od 675 USD)
Preko 4 sata kašnjenja dolaska 400% cene karte u jednom smeru
(ali ne više od 1.350 USD)

Alternativni prevoz

Alternativni prevoz znači vazdušni prevoz uz potvrđenu rezervaciju bez dodatne naplate (bilo kojom avio-kompanijom sa zakazanim letom, koja je licencirana od strane Ministarstva saobraćaja), ili drugi prevoz kojeg putnik prihvati i koristi u slučaju uskraćenog ukrcavanja.

Način isplate

Osim kako je navedeno u donjem tekstu, avio-kompanija svakom putniku koji se kvalifikuje za naknadu ukrcavanja uskraćenog protiv njegove volje mora izvršiti isplatu u gotovini ili čekovima na iznos naveden u gornjem tekstu, na dan i na mestu ukrcavanja koje je uskraćeno protiv volje putnika. Ukoliko avio-kompanija organizuje alternativni prevoz za putnika sa polaskom pre nego što isplata naknade može biti izvršena, isplata će biti poslata putniku u roku od 24 časa. Avio-prevoznik može ponuditi besplatan prevoz ili sniženu cenu prevoza umesto isplate u gotovini. U tom slučaju, avio-prevoznik mora putnika obavestiti o svim materijalnim ograničenjima u korišćenju besplatnog prevoza ili snižene cene prevoza pre nego što putnik odluči da li će prihvatiti prevoz umesto isplate u gotovini ili čekovima. Putnik može da insistira na isplati u gotovini ili čekovima, ili da odbije svaku naknadu i pokrene građansku tužbu.

Mogućnosti putnika

Prihvatanjem naknade, Er Srbija može biti oslobođena dalje odgovornosti prema putniku uzrokovane nepoštovanjem potvrđene rezervacije. Ipak, putnik može odbiti isplatu i tražiti naknadu štete na sudu ili na neki drugi način.