Air Serbia

Prava putnika

Prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja i velikog kašnjenja letova

Prema odredbama člana 14. Uredbe (EZ) br. 261/2004 i člana 19. srpskog Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, kompanija Er Srbija je izdala ovo Obaveštenje koje definiše vaša prava u slučaju da vam se uskrati ukrcavanje u avion i u slučaju ukidanja ili dužeg kašnjenja letova i koje vas obaveštava kome treba da uputite svoje reklamacije ako vam se ova prava uskrate.

Ovo obaveštenje će vam pružiti opšte informacije o Uredbi (EZ) 261/2004, koja je postala deo srpskog Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, a koja uspostavlja zajednička pravila u pogledu nadoknade i pomoći putnicima u slučaju da im se uskrati ukrcavanje u avion ili u slučaju ukidanja ili dužeg kašnjenja letova.

Odredbe vezane za prava putnika će se primenjivati ukoliko:

Odredbe vezane za prava putnika se neće primenjivati ukoliko putujete besplatno ili po sniženoj ceni koja nije neposredno ili posredno dostupna javnosti.

Kompanija Er Srbija će, kao operativni avio-prevoznik, obratiti naročitu pažnju na potrebe osoba sa smetnjama u kretanju i njihove pratnje, kao i na potrebe dece koja nemaju pratnju.

 • Uskraćeno ukrcavanje usled prekomernog broja rezervacija

  Uskraćeno ukrcavanje znači da vam nije dozvoljeno da se ukrcate na avion uprkos tome što ste se propisno prijavili za let sa potvrđenom rezervacijom i u okviru roka za ček-in, osim ako vam ukrcavanje nije dozvoljeno iz opravdanih razloga koji se tiču zdravlja, bezbednosti, sigurnosti ili činjenice da ne posedujete odgovarajuću putnu ispravu.

  Kad imamo razlog da očekujemo uskraćivanje ukrcavanja prvo ćemo pitati ima li dobrovoljaca koji će predati svoju rezervaciju u zamenu za izvesne prednosti pod uslovima koje ćemo dogovoriti sa putnikom o kom je reč. Dobrovoljci takođe dobijaju pravo da odaberu između prava na nadoknadu ili preusmerenja.

  U slučaju da se ne jave dobrovoljci koji će omogućiti da se preostali putnici sa rezervacijama ukrcaju na let, Er Srbija može uskratiti ukrcavanje putnicima protiv njihove volje. Ukoliko se odlučimo za uskraćivanje ukrcavanja protiv volje putnika, mi ćemo:

  • isplatiti naknadu na sledeći način: €250 za letove do 1.500 km, €400 za letove od 1.500 do 3.500 km, €600 za letove preko 3.500 km. Ukoliko ponudimo preusmeravanje vašeg putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može smanjiti za 50% ukoliko vreme dolaska alternativnog leta ne prevazilazi planirano vreme dolaska prvobitno rezervisanog leta: za dva sata za letove do 1.500 km, za tri sata za letove između 1.500 km i 3.500 km, za četiri sata za letove preko 3.500 km. Rastojanje se utvrđuje na osnovu konačne destinacije na koju ćete, usled uskraćenog ukrcavanja, stići posle planiranog vremena prvobitno rezervisanog leta. Ukoliko ste odbijeni sa leta na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", naknada štete će vam, po vašem izboru, biti isplaćena putem elektronskog bankovnog transfera, uplatom na vašu debitnu/kreditnu karticu direktno, u kešu ili putem EMD-a - elektronskog dokumenta koji se može iskoristiti isključivo za kupovinu nove karte na Er Srbija letovima. Ukoliko iz nekog razloga niste dobili naknadu štete na koju imate pravo ili ste odbijeni sa leta na nekom od aerodroma u inostranstvu, potrebno je da pošaljete zahtev za odštetu našem odeljenju Podrške putnicima. U tom slučaju, odobrena nadoknada će vam biti isplaćena putem EMD vaučera (elektronskog dokumenta za kupovinu nove karte) ili putem elektronskog bankovnog transfera, po vašem izboru.
  • pružiti izbor između nadoknade ili preusmerenja
   • nadoknada: u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku.
   • preusmerenje: pod sličnim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije u što kraćem roku; ili preusmerenje, pod uporedivim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije kasnijeg datuma kad vama to odgovara, u zavisnosti od dostupnosti mesta. U slučajevima kad mesto, grad ili region ima više od jednog aerodroma i kompanija Er Srbija vam ponudi let do različitog aerodroma u odnosu na onaj iz vaše rezervacije, Er Srbija će pokriti troškove vašeg prevoza od tog drugog aerodroma ili do onog koji je naveden u vašoj rezervaciji, ili do druge destinacije u blizini, po dogovoru sa vama.
  • pružiti sledeće besplatne prednosti: besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja, dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla; besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani, besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog).
 • Kašnjenje leta

  Kad ima razloga da očekujemo da će vreme polaska biti kasnije od planiranog vremena polaska: za dva ili više sati (za letove do 1.500 km) za tri ili više sati (za letove između 1.500 km i 3.500 km) i za četiri ili više sati (za letove preko 3.500 km) imaćete pravo na sledeće besplatne prednosti:

  • besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja.
  • dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla.

  Kad je razumno očekivano vreme polaska najmanje dan nakon vremena polaska koje je prethodno najavljeno, ponudićemo vam:

  • besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani.
  • besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog).

  Ukoliko vam je let odložen najmanje pet sati nakon planiranog vremena, za sve letove (do 1.500 km, između 1.500 km i 3.500 km, preko 3.500 km), imate pravo na nadoknadu u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku.

 • Ukidanje leta

  Ukoliko je let za koji ste potvrdili rezervaciju ukinut, mi ćemo vam:

  • pružiti izbor između nadoknade ili preusmerenja
   • nadoknada: u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku.
   • preusmerenje: pod sličnim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije u što kraćem roku; ili preusmerenje, pod uporedivim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije kasnijeg datuma kad vama to odgovara, u zavisnosti od dostupnosti mesta. U slučajevima kad mesto, grad ili region ima više od jednog aerodroma i kompanija Er Srbija vam ponudi let do različitog aerodroma u odnosu na onaj iz vaše rezervacije, Er Srbija će pokriti troškove vašeg prevoza od tog drugog aerodroma ili do onog koji je naveden u vašoj rezervaciji, ili do druge destinacije u blizini, po dogovoru sa vama.
  • pružiti sledeće besplatne prednosti: besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja; dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla; u slučaju preusmerenja, kad je razumno očekivano vreme polaska novog leta najmanje dan nakon planiranog polaska ukinutog leta, mi ćemo vam ponuditi besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani; besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog).
  • isplatiti naknadu na sledeći način: €250 za letove do 1.500 km, €400 za letove od 1.500 do 3.500 km, €600 za letove preko 3.500 km. Ukoliko ponudimo preusmeravanje vašeg putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može smanjiti za 50% ukoliko vreme dolaska alternativnog leta ne prevazilazi planirano vreme dolaska prvobitno rezervisanog leta: za dva sata za letove do 1.500 km, za tri sata za letove između 1.500 km i 3.500 km, za četiri sata za letove preko 3.500 km. Rastojanje se utvrđuje na osnovu konačne destinacije na koju ćete, usled ukidanja leta, stići posle planiranog vremena prvobitno rezervisanog leta. Molimo vas da imate na umu da kompanija Er Srbija neće moći da plati navedenu nadoknadu na licu mesta. Treba da pošaljete zahtev za odštetu našem odeljenju Podrške putnicima. Odobrena nadoknada će vam biti isplaćena putem EMD vaučera (elektronskog dokumenta za razne svrhe) ili putem elektronskog bankovnog transfera, po vašem izboru.

  Molimo vas da imate na umu da vam nadoknada neće biti isplaćena:

  • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta najmanje dve nedelje pre planiranog vremena polaska ili
  • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta između dve nedelje i sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od dva sata pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od četiri sata posle planiranog vremena dolaska ili
  • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta manje od sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od sat vremena pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od dva sata posle planiranog vremena dolaska ili
  • ukoliko Kompanija Er Srbija može dokazati da su ukidanje leta izazvale izuzetne okolnosti koje se nisu mogle izbeći čak i da su preduzete sve razumne mere.
 • Smeštanje putnika u nižu klasu protiv njegove volje

  Ukoliko vas, protiv vaše volje, smestimo u nižu klasu od one za koju je kupljena karta, imaćete pravo na povraćaj troškova u roku od sedam dana u iznosu koji se utvrđuje primenom propisanog procenta na tarifu koja je plaćena za odgovarajući segment leta. Visina procenta koji se primenjuje zavisiće od razdaljine relevantnog leta.

Vaše reklamacije

Ukoliko verujete da imate opravdan osnov za reklamaciju usled uskraćenog ukrcavanja na let ili ukidanja ili dužeg kašnjenja leta ili smanjenja klase, treba da nam podnesete reklamaciju najkasnije 90 dana posle leta ili posle trenutka kada je let trebalo da bude realizovan:

Ako ne dobijete odgovor od Podrške putnicima u roku od 60 dana od podnošenja vašeg zahteva sa kompletnom dokumentacijom neophodnom za reklamaciju ili ako ste dobili odgovor u propisanom roku, ali verujete da odgovor na vaš zahtev nije u skladu sa važećim propisima, možete da se obratite Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije na sledeću adresu:

Ukoliko treba da kontaktirate sa nacionalnim telima u EZ u pogledu zaštite prava putnika u slučaju uskraćivanja ukrcavanja ili ukidanja leta ili kašnjenja, možete pronaći podatke za kontakt na narednim vebstranicama