Air Serbia

IZJAVA O PRIVATNOSTI DRUŠTVA ER SRBIJA

Er Srbija vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti

VAŠA PRAVA – RASPOLOŽIVA ZAKONSKA PRAVA ZA UPRAVLjANjE VAŠOM PRIVATNOŠĆU

Možete imati određena zakonska prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti u zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite ili od načina naše interakcije sa vama. Više o tome možete saznati u ovom odeljku.

U zavisnosti od uslova ove Izjave o privatnosti, garantujemo vam sledeća osnovna prava gde god da se nalazite:

Ako ste rezident Evropske unije ili na neki drugi način koristite prava kao subjekt podataka u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti ("OUZP"), imate određena dodatna prava u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti.

Dalja objašnjenja opštih osnovnih i posebnih prava u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti data su u okviru svakog naslova. Kliknete na njih za dodatne informacije.

Možete imati i druga prava u zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite. Stoga možete imati prava da podnesete žalbu lokalnom organu za zaštitu privatnosti; međutim, isključivo je vaša odgovornost da li i kod koga podnosite žalbu.

Ako želite da pristupite bilo kojem od ovih prava, možemo od vas zatražiti dodatne informacije u cilju potvrde vašeg identiteta i iz bezbednosnih razloga, a posebno pre obelodanjivanja vaših podataka o ličnosti. Zadržavamo pravo da odbijemo dostavljanje ovih dodatnih podataka ako je vaš zahtev očigledno neosnovan ili suvišan.

Možete ostvariti vaša prava tako što ćete nas kontaktirati. U zavisnosti od zakonskih i drugih dopuštenih razmatranja, uložićemo sve razumne napore da odmah ispratimo vaš zahtev ili vas obavestimo ako su nam potrebne dodatni podaci kako bi ispunili vaš zahtev.

Možda nećemo uvek moći da se u potpunosti ispunimo vaš zahtev, na primer, ukoliko bi to uticalo na obavezu poverljivosti koju imamo prema drugim licima, ili ukoliko imamo zakonsko pravo da ispunimo zahtev na drugi način.

 

Pravo pristupa vašim podacima o ličnosti

Imate pravo da tražite da vam dostavimo kopiju vaših ličnih podataka i imate pravo da budete obavešteni o; (a) izvoru vaših ličnih podataka; (b) svrhama, pravnom osnovu i metodama obrade podataka; (c) identitetu kontrolora podataka; i (d) subjektima ili kategorijama subjekata kojima se vaši podaci o ličnosti mogu preneti.

Pravo da ispravljate ili obrišete podatke o ličnosti

Imate pravo da zatražite da ispravimo netačne podatke o ličnosti. Možete da zahtevate potvrdu tačnosti podataka o ličnosti pre nego što ih ispravimo. Takođe možete da zatražite da obrišemo vaše podatke o ličnosti u ograničenim okolnostima kada:

 • više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljani; ili
 • ako ste povukli vašu saglasnost (gde se obrada podataka zasniva na saglasnosti); ili
 • nakon uspešnog ostvarivanja prava na prigovor; ili
 • ako su podaci nezakonito obrađeni; ili
 • u skladu sa zakonskim obaveza kojima podleže Er Srbija.

Nismo u obavezi da se pridržavamo vašeg zahteva da se lični podaci obrišu ako je obrađivanje vaših ličnih podataka neophodno:

 • za pridržavanja zakonskih obaveza; ili
 • za uspostavljanja, ostvarivanje ili odbrane tužbi.

Pravo da ograničite obradu vaših podataka o ličnosti

Možete nam zatražiti da ograničimo vaše podatke o ličnosti, ali samo kada:

 • je njihova tačnost sporna, a kako bi nam omogućili da potvrdimo njihovu tačnost; ili
 • je njihova obrada nezakonita, ali ne želite da ih izbrišete; ili
 • više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljani, ali su nam još uvek potrebni da uspostavimo, izvršimo ili odbranimo od tužbi; ili
 • ste ostvarili pravo na prigovor, a čeka se potvrda osnova za poništaj verifikacija pretežnih razloga.

Možemo da nastavimo sa korišćenjem vaših podataka o ličnosti na osnovu zahteva za ograničenjem, kada:

 • imamo vašu saglasnost; ili
 • u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane tužbi; ili
 • u cilju zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica.

Pravo da prenesete vaše podatke o ličnosti

Možete nam zatražiti da vam dostavimo vaše podatke o ličnosti u strukturiranom, uobičajenom, elektronskom formatu ili možete zatražiti njihovo direktno prenošenje drugom kontroloru podataka, ali u svakom slučaju samo kada se:

 • obrada zasniva na vašoj saglasnosti ili izvršenju ugovora sa vama; i
 • obrada vrši automatskim sredstvima.

Pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti

Možete uložiti prigovor na bilo koju obradu vaših podataka o ličnosti u kojima kao pravni osnov postoje naši legitimni interesi, ukoliko verujete da vaša osnovna prava i slobode imaju prevagu nad našim legitimnim interesima.

Ukoliko uložite prigovor, mi imamo mogućnost da imamo obavezujuć legitimni interes koji ima prevagu nad vašim pravima i slobodama.

Pravo da uložite prigovor na način na koji koristimo vaše podatke o ličnosti

Možete da tražite da promenimo način na koji vas kontaktiramo u marketinške svrhe.

Možete da tražite da ne prenosimo vaše podatke o ličnosti trećim licima koja nisu povezana lica za potrebe direktnog marketinga ili za bilo koje druge svrhe.

Pravo da dobijete kopiju zaštitnih mera za podatke o ličnosti koji se koriste za prenos izvan vaše nadležnosti;

Možete da zatražite kopiju ili upućivanja na zaštitne mere prema kojima se vaši podaci o ličnosti prenose izvan Evropske unije. Mi možemo redigovati sporazume o prenosu podataka radi zaštite komercijalnih uslova.

Pravo da podnesete žalbu lokalnom nadzornom organu.

Imate pravo da podnesete žalbu lokalnom nadzornom organu ako imate zabrinutost o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti.

Molimo vas da prvo pokušate da rešite bilo koji problem sa nama, iako imate pravo da kontaktirate nadzorni organ u bilo kom trenutku.