Air Serbia

Uslovi prevoza

 • 1. SKRAĆENICE I POJMOVI

  TUMAČENjE POJMOVA KORIŠĆENIH U OVIM USLOVIMA:

  • KÔD AVIOKOMPANIJE - je dvoslovni ili troslovni kôd koji se odnosi na određenog avioprevozioca.
  • PRTLjAG - podrazumeva predmete, imovinu i druge lične stvari putnika, potrebne ili pogodne za oblačenje, upotrebu, udobnost i korišćenje u vezi s njegovim putovanjem. Osim ako nije drugačije navedeno, prtljag se sastoji od predatog i nepredatog prtljaga.
  • ODSEČAK ZA PRTLJAG - označava deo karte koji se odnosi na prevoz predatog prtljaga.
  • PRTLjAŽNI PRIVEZAK - je dokument koji izdaje prevozilac isključivo za raspoznavanje predatog prtljaga.
  • PREVOZILAC - označava vazdušnog prevozioca koji na osnovu ugovora prevozi putnike i stvari.
  • PREDAT PRTLJAG - je prtljag koji preuzima Er Srbija na čuvanje i za koji je izdao Odsečak za prtljag.
  • ROK ZA PRIJAVU NA LET - je rok koji aviokompanija određuje do kojeg su putnici dužni da obave formalnosti vezane za prijem na let i da dobiju kartu za ukrcavanje.
  • CODE SHARE - označava prevoz koji će izvršiti drugi prevozilac, a ne onaj koji je naznačen na karti.
  • USLOVI UGOVORA - su pravila sadržana u karti ili planu puta, i kao takvi sadržani u ovim Uslovima prevoza.
  • POVEZANA KARTA - je karta izdata u vezi sa drugom kartom a zajedno sačinjavaju jedinstven ugovor o prevozu.
  • KONVENCIJA - označava Montrealsku konvenciju (1999)
  • KUPON - označava kako papirni kupon za let, tako i elektronski kupon koji daje putniku pravo da putuje letom navedenom na kuponu.
  • ŠTETA - obuhvata smrt, ranjavanje ili telesnu povredu putnika, kao i gubitak, delimičan gubitak, krađu i drugu vrstu štete nastalu usled ili u vezi sa prevozom ili drugom za prevoz vezanom uslugom koju pruža Er Srbija.
  • DANI - predstavljaju kalendarske dane, uključujući svih sedam dana u nedelji; s tim da se, kada se radi o obaveštenjima, datum slanja obaveštenja ne računa; i s tim da se za svrhe utvrđivanja roka važnosti Karte, datum izdavanja Karte ili datum početka putovanja ne računa.
  • ELEKTRONSKI KUPON - je elektronski kupon za let ili drugi vrednosni dokument koji se čuva u Er Srbija bazi podataka.
  • ELEKTRONSKA KARTA - obuhvata Itinerer/Potvrdu izdatu od strane Er Srbija-e ili u ime Er Srbija-e, Elektronske kupone i, u zavisnosti od slučaja, kartu za ukrcavanje.
  • KUPON ZA LET - predstavlja onaj deo Karte koji nosi naslov "Za putnika" ili, u slučaju Elektronske karte, Elektronski kupon u kojem su navedena mesta do/od kojih putnik ima pravo na prevoz.
  • VIŠA SILA - predstavlja vanredne i nepredviđene okolnosti izvan putnikove kontrole, čije se posledice nisu mogle izbeći uprkos svim merama predostrožnosti.
  • ITINERER/POTVRDA - predstavlja dokument ili dokumenta koja Er Srbija izdaje Putniku koji putuje na osnovu Elektronske karte i sadrži Putnikovo ime, podatke o letu i primedbe.
  • PUTNIK - označava sva lica, osim članova Er Srbija posade, koja se prevoze ili će biti prevezena avionom na osnovu Karte.
  • KUPON ZA PUTNIKA ili POTVRDA ZA PUTNIKA - jeste onaj deo Karte koju izdaje Er Srbija ili koja je izdata u ime Er Srbija-e, koja nosi dotični naslov i koju zadržava Putnik.
  • SDR - označava Special Drawing Right, odnosno Specijalna prava vučenja, shodno definiciji Međunarodnog monetarnog fonda.
  • PREKID PUTOVANJA - označava nameran prekid putovanja putnika u mestu između mesta polaska i mesta opredeljenja, s kojim se unapred saglasio prevozilac.
  • TARIFA - predstavlja objavljenu tarifu, troškove odnosno s njima povezane Uslove prevoza koju je avio kompanija prijavila odgovarajućim vlastima.
  • KARTA - je dokument pod nazivom "Putnička karta i Prtljažni list" ili Elektronsku karta izdat od strane ili u ime prevozioca i uključuje Uslove ugovora, napomene i kupone.
  • NEPREDAT PRTLJAG - je svaki drugi prtljag putnika osim predatog prtljaga.
 • 2. PRIMENA

  2.1 OPŠTE ODREDBE

  Er Srbija Uslovi prevoza važe samo za one letove, odnosno delove letova za koje je naziv ili kod Er Srbija naveden u rubrici za prevozioca na Karti za dotični let, odnosno deo leta.

  2.2 ČARTER LETOVI

  Ukoliko se prevoz vrši na osnovu ugovora o čarteru, ovi Uslovi važe samo u onoj meri u kojoj su implicitno ili na drugi način obuhvaćeni ugovorom o čarteru ili Kartom.

  2.3 CODE SHARE

  Na određenim letovima, Er Srbija ima sporazum sa drugim prevoziocima koji se nazivaju code share ugovori. To znači da će, iako je Putnik rezervaciju napravio kod Er Srbija-e i poseduje kartu na kojoj je naveden naziv ili kôd Er Srbija-e, možda druga aviokompanija obaviti let. Ukoliko se takav sporazum odnosi na Putnikov let, Er Srbija će istog prilikom pravljenja rezervacije obavestiti o tome koja aviokompanija će obaviti let.

  2.4 PREVAGA ZAKONA

  Ovi Uslovi prevoza primenjuju se u svim slučajevima osim u slučaju da su u suprotnosti sa Er Srbija Tarifama ili važećim zakonskim propisima, u kojem slučaju se primenjuju dotične Tarife, odnosno zakonski propis.

  U slučaju da je bilo koji od ovih Uslova prevoza nevažeći na osnovu određenog zakonskog propisa, ostale odredbe Uslova ostaće na snazi.

  2.5 PRVENSTVO PRIMENE USLOVA PREVOZA NAD PROPISIMA

  Osim ako nije drugačije predviđeno ovim Uslovima prevoza, u slučaju neusaglašenosti ovih Uslova prevoza i propisa Er Srbija-e u odnosu na određeno pitanje, ovi Uslovi prevoza imaće prvenstvo.

 • 3. KARTA

  3.1 OPŠTE ODREDBE

  Er Srbija će uslugu prevoza pružiti samo Putniku čije ime je navedeno na Karti i od kojeg može tražiti dokaz o identitetu.

  Karta je neprenosiva.

  Određene Karte prodaju se sa popustom i stoga podležu samo delimičnoj refundaciji ili refundacija uopšte nije moguća. Izaberite opciju Tarife koja najviše odgovara vašim potrebama. Putniku se takođe preporučuje da pribavi odgovarajuće osiguranje za slučaj da bude prinuđen da otkaže Kartu.

  Ukoliko Putnik poseduje Kartu koja je potpuno neiskorišćena, a sprečen je da putuje usled dejstva Više sile, treba odmah da obavesti o tome Er Srbija-u i dostavi dokaze o pomenutom dejstvu Više sile. Er Srbija će Putniku u tom slučaju odobriti svojevrstan kredit za deo vrednosti Karte koji se ne refundira. Ovaj iznos, umanjen za vrednost administrativnih troškova, Putnik će moći da iskoristi za putovanje Er Srbija-om nekom drugom prilikom.

  Karta jeste i ostaje uvek vlasništvo prevozioca koji je istu izdao.

  Osim u slučaju Elektronske karte, Putnik neće imati pravo na prevoz ukoliko ne pokaže važeću Kartu koja sadrži Kupon za dotični let i sve ostale neiskorišćene Kupone za let i Kupone za putnika. Takođe, neće imati pravo na prevoz ukoliko je Putnikova Karta oštećena ili na drugi način izmenjena osim od strane Er Srbija-e ili Er Srbija ovlašćenog agenta. U slučaju Elektronske karte, Putnik neće imati pravo na prevoz ukoliko ne pokaže lične isprave i ukoliko na njegovo ime nije izdata važeća Elektronska karta.

  U slučaju da Putnik Kartu (ili određeni deo iste) izgubi ili ošteti ili u slučaju da poseduje Kartu bez Kupona za putnika i uobičajenih Kupona za let, Er Srbija će na zahtev dotičnog Putnika zameniti Kartu (ili određeni deo iste) izdavanjem nove Karte, pod uslovom da Putnik dostavi odgovarajuće dokaze o tome da je važeća Karta za dotični(e) let(ove) svojevremeno izdata i da potpiše izjavu o spremnosti da Er Srbija-i nadoknadi eventualne troškove i gubitke, do iznosa vrednosti prvobitne karte, koje Er Srbija ili drugi prevozilac pretrpi u slučaju zloupotrebe Karte. Prevozilac koji izdaje Kartu može naplatiti određene administrativne troškove za ovu uslugu, osim u slučaju da je Karta izgubljena ili oštećena krivicom prevozioca koji je istu izdao ili njegovog agenta.

  U slučaju da pomenutih dokaza nema ili da Putnik ne potpiše pomenutu izjavu, prevozilac koji izdaje Kartu može zahtevati da Putnik plati punu cenu Karte za zamenu iste, koja će moći da se refundira kada prevozilac koji izdaje Kartu dobije dokaze da izgubljena ili oštećena Karta nije iskorišćena pre isteka njene važnosti. Ukoliko Putnik prvobitnu Kartu pronađe pre isteka njene važnosti i preda je prevoziocu koji je Putniku izdao novu Kartu, gore navedena refundacija biće izvršena odmah.

  Karta predstavlja vrednosni dokument i Putnik treba da preduzme odgovarajuće korake da istu sačuva, kako ne bi došlo do gubitka ili krađe iste.

  3.2 PERIOD VAŽNOSTI

  Osim kada je drugačije navedeno u Karti, ovim Uslovima ili važećim Tarifama (koji mogu ograničiti važnosti Karte, u kojem slučaju će pomenuto ograničenje važnosti biti navedeno na Karti), Karta važi godinu dana od datuma početka putovanja ili ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, od datuma njenog izdavanja.

  U slučaju da Putnik ne bude u mogućnosti da putuje u okviru perioda važnosti Karte zato što u vreme kada je on zahtevao rezervaciju Er Srbija nije bila u mogućnosti da obezbedi mesto za let, važnost Karte se produžava ili će Putnik imati pravo na eventualnu refundaciju.

  Ukoliko Putnik, nakon što je započeo putovanje, bude sprečen da putuje u okviru roka važenja Karte usled bolesti, Er Srbija može produžiti važnost do datuma kada postane ponovo sposoban da putuje, odnosno do prvog Er Srbija leta nakon tog datuma i to iz mesta gde se putovanje nastavlja, na letu na kojem ima raspoloživog mesta i u klasi koja je plaćena. Putnik mora posedovati lekarsku potvrdu kao dokaz o pomenutoj bolesti. Kada preostali Kuponi za let ili, u slučaju Elektronske karte, elektronski kupon predviđa jedno ili više prekida putovanja, važnost Karte može biti produžena za najmanje tri meseca od datuma navedenog na pomenutoj potvrdi. Er Srbija će takođe produžiti rok važenja Karata ostalim članovima Putnikove uže porodice.

  U slučaju smrti Putnika za vreme putovanja, Karte osoba koja putuju zajedno sa Putnikom mogu biti promenjene uz zanemarivanje propisa o minimalnom boravku ili produženjem važnosti. U slučaju smrti člana uže porodice Putnika koji je započeo putovanje, važenje Putnikove Karte i Karata članova njegove uže porodice koji putuju zajedno sa njim može biti promenjeno. Sve pomenute izmene biće izvršene po prijemu važećeg Izvoda iz knjige umrlih, a produženje perioda važnosti biće najviše do četrdesetpet (45) dana od datuma smrti.

  3.3 REDOSLED KUPONA I NJIHOVA UPOTREBA

  Karta koju Putnik kupi važi samo za prevoz koji je naveden na Karti, od mesta polaska, preko svih Planiranih mesta zaustavljanja, do konačnog odredišta. Cena koju je platio zasniva se na Er Srbija Tarifama i odnosi se na prevoz koji je naveden na Karti. Ista predstavlja bitan deo Er Srbija ugovora sa Putnikom. Karta neće biti uzeta u obzir i njena važnost će prestati ukoliko svi Kuponi ne budu upotrebljeni po redosledu po kojem su dati u Karti.

  Ukoliko Putnik želi da promeni određene aspekte svog prevoza, treba da kontaktira Er Srbija-u unapred. Cena Putnikovog izmenjenog prevoza biće izračunata, a Putnik će moći da bira da li da prihvati novu cenu ili da nastavi prevoz prema elementima navedenim na Karti. Ukoliko bude neophodno da izmeni bilo koji aspekt putovanja usled dejstva Više sile, Putnik treba da kontaktira Er Srbija-u što je moguće pre i Er Srbija će uložiti razumne napore da ga preveze do naredne tačke Usputnog zaustavljanja ili do konačnog odredišta, bez ponovnog obračuna tarife.

  Ukoliko Putnik promeni prevoz bez naše saglasnosti, Er Srbija će obračunati odgovarajuću cenu izmenjenog putovanja. Putnik će biti dužan da plati eventualnu razliku između cene koju je platio i ukupne cene izmenjene rute. Er Srbija će refundirati eventualnu razliku ukoliko je nova cena niža od prethodne, a neiskorišćeni Kuponi nemaju nikakvu vrednost.

  Određene izmene neće prouzrokovati izmenu cene, dok druge, kao što je izmena mesta polaska (na primer, ako Putnik ne iskoristi prvi segment) ili promena pravca putovanja, mogu izazvati uvećanje cene. Mnoge tarife važe samo za one dane i letove koji su navedeni na Karti i ne mogu se menjati, odnosno mogu se menjati samo uz doplatu.

  Svaki Kupon za let sadržan u Karti biće prihvaćen za prevoz u klasi, odnosno za datum i let na kojima je mesto rezervisano. Kada je Karta prvobitno izdata bez rezervacije, mesto može biti rezervisano naknadno shodno Er Srbija Tarifama i raspoloživosti mesta na traženom letu.

  U slučaju da se Putnik ne pojavi na letu a da prethodno nije obavestio Er Srbija-u, kompanija ima pravo da otkaže njegovu rezervaciju za povratak ili za nastavak putovanja. Međutim, ukoliko Puntik unapred obavesti Er Srbija-u, njegove dalje rezervacije neće biti poništene.

  3.4 NAZIV I ADRESA PREVOZIOCA

  Naziv Er Srbija može na Karti biti skraćen na odgovarajući kôd avio kompanije ili na drugi način. Adresom Er Srbija-e smatraće se aerodrom polaska koji je naveden pored prve skraćenice naziva avio kompanije u rubrici "Prevozilac" na Karti ili, u slučaju Elektronske karte, kao što je navedeno za Er Srbija-u na prvom segmentu leta Itinerera/potvrde.

 • 4. TARIFE, POREZI, TAKSE, TROŠKOVI

  4.1 TARIFE

  Tarife se primenjuju za prevoz od aerodroma mesta polaska do aerodroma mesta opredeljenja, osim ako nije drugačije naznačeno. Tarife ne uključuju zemaljski prevoz između aerodroma, kao ni između aerodroma i terminala u gradu. Cena koju Putnik plaća obračunava se prema Er Srbija Tarifama važećim na dan plaćanja za putovanje po itinereru navedenom na Karti.

  4.2 TAKSE I OSTALE NAPLATE

  Važeće takse i ostale naplate koje utvrđuju državni organi ili operater aerodroma snosi Putnik. Prilikom kupovine Karte Putnik će biti obavešten o svim taksama i naplatama koje nisu uključene u cenu i koje će najčešće biti odvojeno prikazane na Karti. Takse i naplate vezane za vazdušni prevoz podložne su stalnim izmenama i mogu biti uvedene i nakon što Karta bude izdata. Eventualna povećanja taksi ili naplata navedenih na Karti snosi Putnik. Takođe, ukoliko nova taksa ili trošak budu uvedeni nakon što je Karta već izdata, isti će biti na teret Putnika. U slučaju da određene takse i naplate koje je Putnik platio Er Srbija-i prilikom izdavanja Karte budu umanjene ili ukinute tako da se više ne odnose na Putnika ili da je njihov iznos manji, Putnik ima pravo da traži povraćaj novca.

  4.3 VALUTA

  Tarife, takse i ostale naplate naplaćuju se u valuti zemlje u kojoj je Karta izdata, osim ako Er Srbija ili njegov ovlašćeni agenti nije naveo drugu valutu prilikom ili pre plaćanja (npr. usled nekonvertibilnosti lokalne valute).

 • 5. REZERVACIJE

  5.1 ZAHTEVI U POGLEDU REZERVACIJA

  Er Srbija ili njen ovlašćeni agent napraviće rezervaciju za Putnikovo putovanje. Na zahtev Putnika, Er Srbija može izdati pismenu potvrdu rezervacije.

  Neke vrste tarifa podležu određenim uslovima koji ograničavaju ili isključuju Putnikovo pravo da menja ili otkaže rezervaciju.

  5.2 ROKOVI U VEZI SA KARTAMA

  Ukoliko Putnik nije platio Kartu pre roka za plaćanje o kojem ga je Er Srbija ili njen ovlašćeni agent obavestio, Er Srbija ima pravo da poništi Putnikovu rezervaciju.

  5.3 LIČNI PODACI

  Er Srbija uzima Putnikove lične podatke radi pravljenja rezervacije, prodaje Karte, pružanja dodatnih usluga, razvoja i pružanja usluga, olakšavanja imigracionih procedura i dostavljanja pomenutih podataka odgovarajućim državnim organima u vezi sa Putnikovim putovanjem. Stoga, Putnik ovlašćuje Er Srbija-u da čuva i koristi pomenute podatke, te da iste prosleđuje Er Srbija poslovnicama i predstavništvima, ovlašćenim agentima, državnim organima, drugim prevoziocima ili pružaocima pomenutih usluga.

  5.4 OBEZBEĐENJE SEDIŠTA

  Er Srbija će nastojati da poštuje unapred izražene zahteve u pogledu rasporeda sedenja, međutim nije u stanju da putniku garantuje da će sedeti na određenom mestu. Er Srbija zadržava pravo da rasporedi mesta ili promeni raspored mesta čak i nakon ukrcavanja u avion. Ovo može biti neophodno iz operativnih, sigurnosnih ili bezbednosnih razloga.

  5.5 POTVRDA REZERVACIJE

  Rezervacije za produžetak putovanja ili za povratak mogu zahtevati potvrdu rezervacije u određenom vremenskom roku. Er Srbija će Putnika obavestiti o tome kada je pomenuta potvrda potrebna, kao i o načinu i mestu njenog izdavanja.

  Ukoliko Putnik ne potvrdi rezervaciju, može se desiti da Er Srbija poništi njegove rezervacije za dalje putovanje ili za povratak. Međutim, ukoliko Putnik obavesti Er Srbija-u o tome da i dalje želi da putuje, Er Srbija će ponovo izvršiti rezervaciju i izvršiti traženi prevoz. Ukoliko na datom letu nema mesta, Er Srbija će uložiti razumne napore da Putnika preveze do sledeće ili konačne destinacije.

  Putnik treba da proveri zahteve u pogledu potvrde rezervacije drugih avioprevozilaca uključenih u njegovo putovanje. Ukoliko postoji zahtev da se rezervacija potvrdi Putnik to mora učiniti kod prevozioca čiji kôd je na karti naveden za dotični let.

  5.6 PONIŠTENJE REZERVACIJA

  Ukoliko putnik ne iskoristi rezervaciju, a o tome ne obavesti Er Srbija-u, Er Srbija može da poništi ili zahteva poništenje bilo koje sledeće rezervacije, bilo u odlasku ili povratku.

 • 6. PRIJAVLJIVANJE I UKRCAVANJE NA LET

  Rokovi za prijavljivanje na let razlikuju se od aerodroma do aerodroma. Savet Er Srbije je da se o ovim rokovima Putnik raspita i da ih se pridržava. Putovanje će proteći prijatnije i sa manje problema ukoliko Putnik ostavi sebi dovoljno vremena za poštovanje pomenutih rokova. Er Srbija zadržava pravo da poništi Putnikovu rezervaciju ukoliko se isti ne pridržava rokova za prijavljivanje na let. Er Srbija ili njen ovlašćeni agent obavestiće Putnika o roku za prijavljivanje na prvi let Er Srbija tokom putovanja. O rokovima za prijavljivanje na sve ostale letove tokom pomenutog putovanja Putnik je dužan da se raspita sam. Rokovi za prijavljivanje na Er Srbija letove mogu se naći u našem redu letenja ili iste možete dobiti od Er Srbije, odnosno njenih ovlašćenih agenata.

  Putnik mora biti prisutan u prostoru za ukrcavanje u avion najkasnije do vremena koje mu je Er Srbija saopštila prilikom prijavljivanja za let.

  Er Srbija ima pravo da poništi rezervaciju Putnika, ukoliko se isti na vreme ne pojavi na izlazu za ukrcavanje.

  Er Srbija ne snosi odgovornost za gubitke ili troškove koje Putnik eventualno pretrpi zato što se nije pridržavao odredbi ovog člana.

 • 7. NEPRIHVATANJE I OGRANIČENJE PREVOZA

  7.1 PRAVO NEPRIHVATANJA NA PREVOZ

  Er Srbija ima pravo da odbije prevoz svakog putnika ili putničkog prtljaga iz razloga bezbednosti leta ili po svom diskrecionom pravu. U tom slučaju, Putnik će imati pravo na refundaciju. Er Srbija takođe ima pravo da odbije da preveze Putnika ili njegov prtljag u sledećim situacijama:

  • Ukoliko je takva mera neophodna iz razloga poštovanja bilo kog zakona, propisa ili naredbe zemlje iz koje, u koju ili preko koje se leti;
  • Ukoliko prevoz Putnika ili njegovog prtljaga može dovesti u opasnost ili uticati na sigurnost, zdravlje ili komfor drugih putnika ili posade;
  • Ukoliko Putnikovo psihičko ili fizičko stanje, uključujući umanjene sposobnosti usled dejstva alkohola ili droga, predstavlja opasnost ili rizik za samog Putnika, druge putnike, posadu ili imovinu na letu;
  • Ukoliko se Putnik nedolično ponašao na nekom prethodnom letu i Er Srbija ima razloga da smatra da bi takvo ponašanje moglo da se ponovi;
  • Ukoliko Putnik odbije da se podvrgne bezbednosnoj proveri;
  • Ukoliko Putnik nije platio predviđene poreze, takse i troškove;
  • Ukoliko Putnik ne poseduje neophodne putne isprave, ukoliko postoji mogućnost da će pokušati da uđete u zemlju u kojoj sme da boravi samo u tranzitu ili za koju nema odgovarajuće putne isprave, ukoliko uništi svoje isprave tokom leta ili odbije da uz priznanicu preda svoje putne isprave posadi leta na njihov zahtev;
  • Ukoliko pokaže Kartu koja je pribavljena na nezakonit način, kupljena od lica koje nije Er Srbija ili njen ovlašćeni agent ili koja je prijavljena kao izgubljena ili ukradena, ukoliko je ista falsifikovana ili ukoliko Putnik nema dokaza da je nosilac naveden na Karti;
  • Ukoliko se Putnik nije pridržavao gore navedenih odredbi o redosledu i korišćenju kupona ili ukoliko pokaže Kartu koju je izdalo ili promenilo lice koje nije Er Srbija ili njen ovlašćeni agent ili ukoliko je Karta oštećena;
  • Ukoliko se Putnik nije pridržavao Er Srbija uputstava u pogledu sigurnosti ili bezbednosti.

  7.2 POSEBNA POMOĆ

  Prevoz nepraćene dece, osoba umanjenih sposobnosti, trudnica i bolesnika ili drugih lica kojima je potrebna posebna pomoć zahteva prethodan dogovor sa Er Srbijom, a u skladu sa njenim propisima.

 • 8. PRTLJAG

  8.1 BESPLATAN PREVOZ PRTLjAGA

  Putnik ima pravo na besplatan prevoz određene količine prtljaga, shodno uslovima i ograničenjima koje može dobiti od Er Srbije ili njenog ovlašćenog agenta, a mogu se videti i kroz GDS (Globalni distributivni sistem).

  8.2 VIŠAK PRTLjAGA

  Putnik je dužan da plati troškove prevoza viška Prtljaga, odnosno količine koji prelazi limit za besplatan prevoz prtljaga. Cene prevoza Prtljaga Putnik dobija od Er Srbije.

  8.3 STVARI KOJE SE NE PRIHVATAJU KAO PRTLjAG

  Putnikov Prtljag ne sme sadržati sledeće:

  • Predmete koji mogu ugroziti bezbednost aviona, odnosno lica ili imovine u avionu, kao što su predmeti navedeni u DANGEROUS GOODS REGULATIONS (Propisi o prevozu opasne robe), INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) (Organizacija međunarodne civilne avijacije) i INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) (Udruženje za međunarodni saobraćaj) i u propisima prevozilaca. (Detaljne informacije mogu se dobiti od Er Srbije);
  • Predmete čiji prevoz je zabranjen zakonom, propisima ili uredbama bilo koje države iz koje, u koju ili preko koje se obavlja let;
  • Predmete koje Er Srbija smatra nepodesnim za prevoz zato što su opasni ili nebezbedni ili usled njihove težine, veličine, oblika ili prirode, odnosno koji su lomljivi ili kvarljivi u zavisnosti od, između ostalog, tipa aviona kojim se prevoz vrši. Obaveštenja o neprihvatljivom prtljagu mogu se dobiti na zahtev;
  • Vatreno oružje i municija, osim onih koji se koriste za lov i sport, ne smeju se prevoziti kao Prtljag. Lovačko i sportsko oružje i municija mogu biti prihvaćeni kao registrovani prtljag. Oružje mora biti ispražnjeno, zakočeno i upakovano. Prevoz municije vrši se u skladu sa propisima ICAO i IATA;
  • Er Srbija može po sopstvenom nahođenju prihvatiti kao registrovan prtljag oružje antikvarske vrednosti u koje spadaju vatreno oružje, mačevi, noževi i sl. ali ne mogu biti primljeni u putničku kabinu;
  • Putnik ne sme u okviru predatog prtljaga prenositi novac, nakit, dragocene metale, računare, personalne elektronske uređaje, vrednosne hartije, obveznice i druge vrednosti, poslovna dokumenta, pasoše i druge lične isprave i uzorke.

  Ukoliko, uprkos zabrani, određeni gore navedeni predmeti ipak budu prisutni u vašem Prtljagu, Er Srbija ne snosni odgovornost za njihov gubitak ili oštećenje.

  Detaljne informacije možete pogledati na strani "Prtljag".

  8.4 PRAVO ODBIJANJA PREVOZA

  Er Srbija će odbiti da primi gore navedene predmete kao Prtljag i može odbiti da nastavi prevoz pomenutih predmeta ukoliko ustanovi da prtljag sadrži bilo koji od takvih predmeta.

  Er Srbija ima pravo da odbije da preveze kao prtljag gore navedene predmeta koje smatra neprikladnim za prevoz zbog njihove veličine, oblika, težine, sadržaja i prirode, iz bezbednosnih, odnosno operativnih razloga ili zato što narušavaju komfor ostalih putnika. Informacije o neprihvatljivim delovima Prtljaga mogu se dobiti na zahtev.

  Er Srbija ima pravo da odbije prijem Prtljaga ukoliko smatra da nije adekvatno i sigurno upakovan u odgovarajuću ambalažu. Informacije o pakovanju i ambalaži koje Er Srbija smatra neprihvatljivim mogu se dobiti na zahtev.

  8.5 PRAVO PREGLEDA

  Er Srbija ima pravo da, iz sigurnosnih i bezbednosnih razloga, zatraži od Putnika dozvolu da izvrši pretres i rentgensku proveru Putnika i njegovog Prtljaga. Ukoliko Putnik nije prisutan, pretres njegovog Prtljaga može biti obavljen u njegovom odsustvu kako bi se utvrdilo da li isti poseduje, odnosno da li njegov Prtljag sadrži neki od gore navedenih predmeta ili vatreno oružje, municiju ili oružje koji nisu prijavljeni Er Srbiji. Ukoliko Putnik nije saglasan sa ovakvim zahtevom, Er Srbija ima pravo da odbije da izvrši prevoz Putnika i njegovog Prtljaga. Ukoliko usled pretresa ili rentgenske provere Putnik ili njegov Prtljag pretrpe štetu, Er Srbija neće snositi odgovornost za istu osim ako nije izazvana greškom ili nemarom kompanije.

  8.6 PREDATI PRTLjAG

  Prilikom predavanja Er Srbiji Prtljaga koji će biti tretiran kao Predati prtljag, Er Srbija će isti primiti i izdati Privezak za kupon za svaki komad Predatog prtljaga.

  Predati prtljag mora biti obeležen etiketom koja sadrži Putnikovo ime i ostale lične podatke.

  Predati prtljag će, kad god je to moguće, biti prevezen istim avionom kojim putuje Putnik, osim ako Er Srbija odluči da, iz sigurnosnih, bezbednosnih ili operativnih razloga isti preveze drugim letom.

  8.7 NEREGISTROVAN PRTLjAG

  Er Srbija ima pravo da odredi maksimalan broj i/ili dimenzije i/ili težinu Prtljaga koji možete uneti u putničku kabinu. U suprotnom, Prtljag koji unosite u putničku kabinu mora biti takvih dimenzija da može stati ispod sedišta ispred Vas ili u zatvoren prtljažni odeljak iznad vašeg sedišta. Ukoliko ne ispunite gore navedene uslove, Vaš Prtljag se mora prevoziti kao registrovani Prtljag i od Vas se može zahtevati da, tamo gde je to primenljivo, platite posebnu nadoknadu.

  Ukoliko se prtljag koji želite da unesete u putničku kabinu iz bilo kojih razloga smatra nebezbednim, mora se prevoziti kao registrovani prtljag.

  Predmeti koji nisu pogodni za prevoz u odeljku za robu (kao što su osetljivi muzički instrumenti) i koji ne zadovoljavaju gore navedene zahteve, neće biti primljeni na prevoz u putničkoj kabini ako niste prethodno o tome obavestili Er Srbiju i ukoliko Vam Er Srbija nije prethodno dala odobrenje za prevoz istih. Prevoz takvih predmeta možda podleže posebnoj naplati.

  8.8 PREUZIMANJE I ISPORUKA PREDATOG PRTLjAGA

  Putnik je dužan da preuzme Predati prtljag čim bude dostupan u Mestu opredeljenja ili prekida putovanja. Ukoliko Prtljag ne bude preuzet u razumnom roku, Er Srbija ima pravo da naplati troškove skladištenja. U slučaju da Predati prtljag ne bude preuzet u roku od tri (3) meseca od dana kada je stavljen Putniku na raspolaganje, Er Srbija ima pravo da isti otuđi bez ikakve obaveze prema Putniku.

  Ukoliko osoba koja preuzima Prtljag ne pokaže Odsečak za prtljag i Prtljažni privezak, Er Srbija će Prtljag dotičnoj osobi isporučiti samo pod uslovom da ista ponudi uverljive dokaze o svom pravu da preuzme Prtljag.

  8.9 ŽIVOTINjE

  Er Srbija prevoz životinja vrši u skladu sa sledećim uslovima:

  • Dužni ste da se postarate da životinje kao što su psi i mačke budu propisno smešteni u kavez i da imaju važeća zdravstvena uverenja, potvrde o vakcinaciji, dozvole za ulazak i druga dokumenta u skladu sa zahtevima zemlje u koju ulazite ili kroz koju prolazite, a bez kojih oni nece biti prihvaceni na prevoz.
  • Ukoliko bude prihvaćena kao Prtljag, životinja, zajedno sa kontejnerom i hranom neće biti uključena u dozvoljen besplatan Prtljag za koji je odobren besplatan prevoz, već će predstavljati višak prtljaga za koji Putnik plaća odgovarajuću cenu.
  • Psi vodiči koji su u pratnji Putnika umanjenih sposobnosti prevoze se besplatno uz već odobreni maksimum Prtljaga koji se prevozi besplatno, shodno Er Srbija uslovima koje Putnik može dobiti na upit.
  • Kada prevoz ne podleže pravilima o odgovornosti Konvencije, Er Srbija neće snositi odgovornost za povredu, gubitak, bolest ili smrt životinje koje je Er Srbija prihvatila na prevoz, osim ako navedena stanja nisu nastupila usled nemara Er Srbije.
  • Er Srbija ne snosi odgovornost u slučaju da određena životinja nema neophodne dozvole za ulazak i izlazak, zdravstvene potvrde i druga dokumenta vezana za ulazak životinje u, tranzit kroz ili izlazak iz određene zemlje, države ili teritorije, a osoba koja putuje sa životinjom dužna je da nadoknadi Er Srbiji sve kazne, troškove, gubitke ili obaveze koje Er Srbija eventualno usled toga pretrpi.
 • 9. RED LETENJA, KAŠNJENJE, OTKAZANI LETOVI

  9.1 RED LETENjA

  Objavljeni red letenja može biti izmenjen u intervalu od datuma objavljivanja do datuma putovanja. Er Srbija ne garantuje objavljeni red letenja i isti ne predstavljaju sastavni deo Putnikovog ugovora sa Er Srbijom.

  Pre nego što Er Srbija prihvati rezervaciju, obavestiće Putnika o važećem redu letenja u tom momentu i isti će biti prikazan na Putnikovoj Karti. Postoji mogućnost da dođe do izmene reda letenja nakon što Karta bude izdata. Ukoliko Putnik ostavi svoje podatke za kontakt, Er Srbija će nastojati da ga obavesti o svim izmenama. Ukoliko, nakon što je Putnik već kupio Kartu, Er Srbija unese bitne izmene u red letenja koje Putniku ne odgovaraju, a ne bude u mogućnosti da istom rezerviše mesto na drugom letu koji mu odgovara, Putnik ima pravo na refundaciju.

  9.2 OTKAZIVANJE, PROMENA REDA LETENjA

  Er Srbija će preduzeti neophodne mere da izbegne kašnjenja prilikom prevoza Putnika i njihovog prtljaga. U okviru ovih mera i u nastojanju da izbegne otkazivanje leta, u izuzetnim situacijama Er Srbija može napraviti aranžman za prevoz Putnika drugom aviokompanijom, odnosno drugim avionom.

  Ako zbog okolnosti koje su van njegove kontrole Er Srbija otkaže ili odloži let, ne izvrši sletanje na aerodrom prekida putovanja ili krajnjeg opredeljenja ili prouzrokuje da putnik izgubi vezu za naredni let za koji ima rezervaciju, Er Srbija je dužna da preduzme jedan od sledećih koraka:

  • da Putnika što je moguće pre preveze drugim letom na kojem ima raspoloživih mesta bez dodatnih troškova za Putnika i, ukoliko je potrebno, produži važnost njegove Karte; ili
  • da Putnika rerutira do aerodroma opredeljenja prema destinaciji navedenoj na njegovoj Karti na letu Er Srbija ili na drugi sporazumno dogovoreni način i u dogovorenoj klasi prevoza, bez dodatnih troškova za Putnika. Ukoliko cena i troškovi rute na koju je Putnik preusmeren budu manji od iznosa koji je već platio, Er Srbija je dužna da Putniku nadoknadi razliku, odnosno da mu isplati refundaciju.

  U bilo kojem od navedenih slučajeva, ako nije drugačije predviđeno Konvencijom, Er Srbija ne snosi nikakvu dalju odgovornost u odnosu na Putnika.

  Ukoliko Er Srbija nije u stanju da obezbedi već rezervisano sedište, dužan je da isplati kompenzaciju Putniku koji nije primljen na let u skladu sa važećim zakonima i Er Srbija Procedurom o pravima putnika u slučajevima uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja i velikog kašnjenja letova.

 • 10. REFUNDACIJE

  10.1 OPŠTE

  Er Srbija će refundirati Kartu ili određeni neiskorišćeni deo Karte u skladu sa važećim tarifskim pravilima, na sledeći način:

  • Ukoliko nije drugačije utvrđeno, Er Srbija će refundaciju isplatiti ili licu na čije ime glasi Karta ili licu koje je Kartu platilo, pod uslovom da podnese zadovoljavajući dokaz o plaćanju.
  • Ukoliko je Kartu platilo drugo lice, a ne Putnik na čije ima glasi Karta, a na Karti je navedeno da postoje ograničenja u pogledu refundacije, Er Srbija će refundaciju isplatiti samo licu koje je platilo Kartu ili prema njegovom nalogu.

  Osim u slučaju izgubljene Karte, Er Srbija će refundacije isplaćivati samo pod uslovom da se podnese Karta i svi neiskorišćeni Kuponi za let.

  10.2 NEDOBROVOLJNO REFUNDIRANjE

  Ukoliko Er Srbija otkaže let, ne obavi let prema redu letenja, ne sleti u mesto opredeljenja ili mesto prekida putovanja ili ukoliko krivicom Er Srbije Putnik propusti let na koji je trebalo da presedne i za koji ima rezervaciju, iznos refundacije biće:

  • ukoliko nijedan deo Karte nije iskorišćen, iznos u visini tarife koju je Putnik platio;
  • ukoliko je deo Karte iskorišćen, refundirani iznos neće biti manji od razlike između plaćene tarife i važeće tarife za putovanje između tačaka za koje je Karta izdata.

  10.3 DOBROVOLJNE REFUNDACIJE

  Ukoliko Putnik želi da mu se refundira karta iz nekih drugih razloga, iznos refundacije će biti:

  • Ukoliko nijedan deo Karte nije iskorišćen, iznos jednak tarifi koja je plaćena, umanjen za manipulativne troškove ili troškove otkazivanja rezervacije;
  • Ukoliko je određeni deo Karte iskorišćen, refundacija će biti jednaka razlici između plaćene tarife i primenljive tarife za putovanje između tačaka za koje je Karta iskorišćena, umanjena za iznos manipulativnih troškova ili troškova za otkazivanje rezervacije.

  10.4 REFUNDACIJA IZGUBLJENE KARTE

  Ukoliko izgubite Kartu ili određeni deo iste i nakon što Er Srbiji dostavite odgovarajući dokaz o tome i platite odgovarajuće manipulativne troškove, refundacija će biti isplaćena odmah po isteku važnosti Karte, pod uslovom:

  • da izgubljena Karta ili izgubljeni deo iste nisu iskorišćeni, refundirani ili zamenjeni (osim u slučajevima kada je korišćenje, refundacija ili zamena izvršena od strane trećeg lica usled nemara Er Srbije);
  • da se osoba kojoj se refundacija isplaćuje, obaveže, u obliku zadovoljavajućem za Er Srbija-u, da će taj iznos vratiti Er Srbiji u slučaju prevare, odnosno ukoliko je izgubljenu Kartu ili izgubljeni deo iste iskoristilo treće lice (osim u slučajevima kada je prevara ili korišćenje od strane trećeg lica rezultat nemara Er Srbije).

  Ukoliko Er Srbija ili njen ovlašćeni agent izgube Kartu ili određeni deo iste, odgovornost za to snosi Er Srbija.

  10.5 PRAVO ODBIJANJA REFUNDACIJE

  Er Srbija ima pravo da odbije da isplati refundaciju u slučajevima kada je zahtev za istu podnet više od godinu dana nakon isteka važnosti Karte.

  Er Srbija će odbiti da refundira Kartu koja je podneta njemu ili državnim organima kao dokaz o nameri napuštanja zemlje, osim ukoliko Er Srbiji dostavite odgovarajuće dokaze o dozvoli da ostanete u zemlji drugim prevoziocem ili drugim prevoznim sredstvom.

  10.6 VALUTA

  Er Srbija zadržava pravo da refundaciju isplati u istoj valuti u kojoj je Karta plaćena.

  10.7 KO REFUNDIRA KARTU

  Dobrovoljne refundacije isplaćuje isključivo prevozilac koji je Kartu izdao ili njegov ovlašćeni agent.

 • 11. PONAŠANJE U AVIONU

  11.1 OPŠTE ODREDBE

  Ukoliko Er Srbija smatra da je Putnikovo ponašanje u avionu takvo da dovodi u opasnost avion ili lica i imovinu na njemu, odnosno da ometa članove posade u obavljanju njihove dužnosti ili ukoliko se Putnik ne povinuje uputstvima posade uključujući, između ostalog, onima koji se odnose na pušenje, konzumiranje alkohola ili droge ili ukoliko se ponaša na način koji narušava komfor ili mir drugih putnika ili posade ili koji može rezultirati štetom ili povredom istih, Er Srbija ima pravo da preduzme mere koje smatra neophodnim za prekidanje takvog ponašanja, uključujući onemogućavanje kretanja. Er Srbija ima pravo da od Putnika zahteva da se iskrca iz aviona i odbije dalji prevoz na bilo kojoj tački, te da preduzme zakonske mere protiv Putnika za prekršaje koje je počinio dok se nalazio u avionu.

  11.2 ELEKTRONSKI UREĐAJI

  Iz sigurnosnih razloga, Er Srbija ima pravo da u avionu zabrani ili ograniči korišćenje elektronske opreme uključujući, između ostalog, mobilne telefone, laptop računare, portabl uređaje za snimanje, portabl radio prijemnike, CD plejere, elektronske igre ili odašiljače, uključujući igračke sa daljinskim upravljačima i voki-tokije. Upotreba slušnih aparata i pejsmejkera je dozvoljena.

  11.3 ZABRANA PUŠENjA

  Na svim Er Srbija letovima nije dozvoljeno pušenje.

 • 12. ARANŽMANI ZA DODATNE USLUGE

  Ukoliko Er Srbija napravi aranžman sa trećim licima na osnovu kojeg će vam treća lica pružati usluge izvan vazdušnog prevoza ili ukoliko Er Srbija izda kartu ili vaučer koji se odnosi na prevoz ili usluge (osim usluga vazdušnog prevoza) koje vrši/pruža treće lice, kao što su hotelske rezervacije ili rentiranje kola, Er Srbija nastupa isključivo kao Putnikov agent. Takvi aranžmani podležu uslovima pružaoca usluga - trećeg lica.

 • 13. ADMINISTRATIVNE FORMALNOSTI

  13.1 OPŠTE

  Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira.

  Er Srbija ne snosi odgovornost za posledice koje Putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.

  13.2 PUTNA DOKUMENTA

  Pre putovanja, Putnik je dužan da pokaže sve dozvole za izlazak i ulazak u zemlju, kao i ostala dokumenta koja nalažu zakoni, propisi, uredbe, zahtevi i pravila putovanja dotičnih zemalja, te da dozvoli Er Srbiji da zadrži kopije istih. Er Srbija zadržava pravo da uskrati prevoz Putniku koji ne poštuje ova pravila, odnosno onoga čija putna dokumenta nisu ispravna.

  13.3 ODBIJANJE PRAVA ULASKA U ZEMLjU

  Ukoliko Putniku bude usraćeno pravo ulaska u određenu zemlju, isti će biti dužan da plati eventualnu kaznu koju Vlada dotične zemlje bude namenila Er Srbiji. Er Srbija neće refundirati cenu karte za prevoz do mesta na kojem je pomenuto pravo uskraćeno.

  13.4 OBAVEZE PUTNIKA U VEZI SA KAZNAMA, TROŠKOVIMA ZADRŽAVANJA itd.

  Ukoliko Er Srbija bude prinuđena da plati kazne ili pretrpi troškove zato što se Putnik nije pridržavao zakona, propisa, uredbi, zahteva i drugih pravila putovanja dotičnih zemalja, odnosno zato što nije posedovao neohodna dokumenta, Putnik je dužan da nadoknadi Er Srbiji na zahtev istog celokupan iznos pomenute kazne, odnosno pomenutih troškova. Er Srbija ima pravo da za plaćanje pomenute kazne ili pokrivanje troškova iskoristi vrednost neiskorišćenog prava na prevoz po osnovu Putnikove Karte, kao i sve iznose koje bi Er Srbija trebalo da refundira dotičnom Putniku.

  13.5 CARINSKI PREGLED

  Putnik je dužan da, ukoliko se to od njega traži, prisustvuje pregledu sopstvenog Prtljaga od strane carinskih ili drugih državnih organa. Er Srbija ne snosni odgovornost za gubitak ili štetu koju Putnik pretrpi tokom pomenutog pregleda ili usled nepoštovanja pomenutih pravila.

  13.6 BEZBEDNOSNI PREGLED

  Putnik je dužan da se povinuje svim sigurnosnim proverama od strane državnih i aerodromskih vlasti, kao i od strane drugih Prevozilaca ili Er Srbije.

 • 14. DRUGI PREVOZIOCI

  Prevoz koji Er Srbija i drugi Prevozioci vrše na osnovu jedne Karte smatra se jedinstvenim prevozom.

 • 15. ODGOVORNOST U SLUČAJU ŠTETE

  Odgovornost Er Srbije i drugih Prevozilaca uključenih u putovanje Putnika biće utvrđena njihovim sopstvenim Uslovima prevoza. Naše odredbe o odgovornosti jesu sledeće:

  • Ukoliko nije drugačije navedeno u ovom dokumentu, međunarodno putovanje, shodno definiciji Montrealske Konvencije, podleže pravilima o odgovornosti Konvencije.
  • Evenutalna odgovornost Er Srbije za Štetu biće umanjena shodno važećim zakonima u slučaju nemara Putnika koji je rezultirao Štetom ili doprineo istoj.
  • Er Srbija snosi odgovornost samo za štetu nastalu tokom leta, na sopstvenim letovima. Ukoliko Er Srbija izda Kartu ili prihvati Prtljag za prevoz koji će obaviti drugi Prevozilac, Er Srbija će to učiniti isključivo u svojstvu agenta dotičnog Prevozioca. Bez obzira na to, Putnik svoje žalbe vezane za Prtljag može uputiti prvom ili zadnjem Prevoziocu.
  • Er Srbija ne snosi odgovornost za Štetu na Nepredatom prtljagu osim ukoliko pomenuta Šteta nije nastala usled nemara Er Srbije.
  • Er Srbija ne snosi odgovornost za Štetu nastalu usled poštovanja od strane Er Srbije važećih zakona ili državnih pravila i propisa ili usled propusta Putnika da se pridržava istih.

  Odgovornost Er Srbije je utvrđena Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosia u vazdušnom saobraćaju, koji je usklađen sa Montrealskom Konvencijom i Regulativom (EC) Br. 889/2002.

  Odgovornosti avioprevozioca prema putnicima i njihovom prtljagu

  1. Naknada štete u slučaju smrti ili telesne povrede
   Ne postoje finansijska ograničenja u pogledu odgovornosti u slučaju smrti ili telesne povrede putnika. Avioprevozilac ne može osporiti zahtev za naknadu štete u slučaju kada se radi o šteti do iznosa od 113.100 specijalnih prava vučenja. Preko toga iznosa, avioprevozilac može da osporava zahtev za naknadu štete dokazujući da nije bio nepažljiv ili kriv.
  2. Avansno plaćanje
   U slučaju smrti ili telesne povrede putnika, avioprevozilac mora u roku od 15 dana po utvrđivanju identiteta lica koje ima pravo na naknadu štete da mu isplati avans koji je potreban za pokriće njegovih neposrednih ekonomskih potreba. U slučaju smrti putnika, avans ne sme biti niži od 16.000 specijalnih prava vučenja.
  3. Kašnjenje putnika
   U slučaju kašnjenja putnika, avioprevozilac odgovara za štetu, izuzev ako je preduzeo sve razumne mere da izbegne štetu ili ako preduzimanje tih mera nije bilo moguće. Odgovornost za kašnjenje putnika ograničena je na 4.694 specijalna prava vučenja.
  4. Kašnjenje prtljaga
   U slučaju kašnjenja prtljaga, avioprevozilac odgovara za štetu, izuzev ako je preduzeo sve razumne mere da izbegne štetu ili ako preduzimanje tih mera nije bilo moguće. Odgovornost za kašnjenje prtljaga ograničena je na 1.131 specijalno pravo vučenja.
  5. Uništenje, gubitak ili oštećenje prtljaga
   Avioprevozilac je odgovoran za uništenje, gubitak ili oštećenje prtljaga do 1.131 specijalnog prava vučenja. Za predati (registrovani) prtljag, avioprevozilac je odgovoran i ako nije kriv, izuzev u slučaju da prtljag ima nedostatak. Za prtljag koji nije predat (registrovan), avioprevozilac je odgovoran samo ako je kriv.
  6. Viša granica odgovornosti za prtljag
   Ukoliko vrednost prtljaga prelazi važeću granicu odgovornosti, putniku se savetuje da ga obavezno u potpunosti osigura pre putovanja.
  7. Žalbe u vezi sa prtljagom
   Ako je prtljag oštećen, izgubljen, uništen ili ako kasni, putnik mora što pre da podnese pisanu žalbu avioprevoziocu. U slučaju oštećenja predatog (registrovanog) prtljaga, putnik mora podneti žalbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljaga u roku od 21 dan, s tim što u oba slučaja rok počinje da teče od dana kad je prtljag predat putniku.
  8. Odgovornost ugovornih i stvarnih avio-prevozilaca
   Ako avioprevozilac koji stvarno obavlja prevoz nije istovremeno i ugovorni avioprevozilac, putnik može da podnese žalbu ili zahtev za naknadu štete protiv bilo koga od njih. Ako su u putnoj karti navedeni ime ili kod avioprevozioca, on važi kao ugovorni avioprevozilac.
  9. Rok za podnošenje tužbe
   Tužba za naknadu štete može da se podnese sudu u roku od dve godine od datuma kad je vazduhoplov sleteo ili je trebalo da sleti.
  10. Osnova za informacije
   Osnovu za gore navedena pravila čini Montrealska Konvencija od 28. Maja 1999. godine i zakon kojim se uređuju obligacioni i osnove svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

  Odgovornost avioprevozioca u pogledu prevoza putnika i njihovog prtljaga, objavljena je od strane Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije.

  Osim u slučajevima kada postoje posebne odredbe u ovim Uslovima, Er Srbija snosi odgovornost prema putniku, u smislu nadoknade štete samo u slučaju dokazanih gubitaka i troškova u skladu sa Konvencijom.

  Er Srbija ne snosni odgovornost za bilo kakvu Štetu nastalu na putnikovom Prtljagu. Putnik je odgovoran za svaku Štetu koju njegov Prtljag izazove drugom Putniku ili imovini, uključujući i imovinu Er Srbije.

  Er Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za Štetu nastalu na predmetima koji nisu dozvoljeni u Predatom prtljagu, uključujući lomljive predmete ili kvarljivu robu, vredne predmete, kao što su novac, nakit, plemeniti metali, računari, personalni elektronski uređaji, vrednosni papiri, obveznice i druge vrednosti, poslovna dokumenta, pasoši i druge lične isprave ili uzorci.

  Er Srbija ne snosi odgovornost za bolest, povredu ili umanjenu sposobnost, kao ni za smrt koji se mogu pripisati putnikovom fizičkom stanju, niti za pogoršanje pomenutog stanja.

  Ugovor o prevozu, uključujući ove Uslove prevoza i isključenje, odnosno ograničenje odgovornosti odnosi se na ovlašćene agente Er Srbije, izvršioce, službenike i predstavnike u istoj meri u kojoj se odnosi na Er Srbiju. Ukupni iznos eventualne odštete od strane Er Srbije, njegovih ovlašćenih agenata, službenika i predstavnika ne može iznositi više od iznosa do kojeg je sama Er Srbija odgovorna.

  Ništa od navedenog u ovim Uslovima prevoza ne predstavlja odricanje od isključenja ili ograničenja odgovornosti Er Srbije.

 • 16. VREMENSKO OGRANIČENJE ZA REKLAMACIJE I TUŽBE

  16.1 OBAVEŠTENJE O REKLAMACIJI

  Za Prtljag koji od strane službenika na šalteru za prihvat i otpremu prtljaga bude prihvaćen bez primedbi u momentu predavanja smatra se da je predat u ispravnom stanju i u skladu sa Uslovima prevoza, osim ako Putnik ne dokaže drugačije.

  Ukoliko Putnik želi da podnese reklamaciju ili tužbu po osnovu Štete na Predatom prtljagu dužan je da obavesti Er Srbiju čim ustanovi Štetu, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od preuzimanja Prtljaga. Ukoliko Putnik želi da podnese reklamaciju ili tužbu u vezi sa kašnjenjem Predatog prtljaga, dužan je da o tome obavesti Er Srbiju u roku od dvadeset i jednog (21) dana od datuma kada mu je Prtljag stavljen na raspolaganje. Pomenuto obaveštenje mora biti u pismenom obliku.

  16.2 OGRANIČENJA U VEZI SA PODNOŠENJEM TUŽBE

  Sva prava na Obeštećenje zastarevaju ukoliko tužba nije pokrenuta u roku od dve godine od datuma prispeća na odredište, odnosno datuma kada je avion trebao da stigne po redu letenja, odnosno datuma kada je prevoz prekinut. Način na koji će se računati vreme na koje se ovo ograničenje odnosi utvrđuje se na osnovu zakona zemlje suda u kojem se određeni spor rešava.

 • 17. OSTALI USLOVI

  Prevoz Putnika i Prtljaga vrši se i u skladu sa drugim uslovima i propisima koje Er Srbija primenjuje, odnosno utvrđuje. Ovi uslovi i propisi, koji se povremeno menjaju, su važni. Oni se između ostalog odnose na prevoz maloletnih lica bez pratnje, trudnica i bolesnih putnika, ograničenja korišćenja elektronskih uređaja i predmeta, konzumiranje alkoholnih pića u avionu itd.

  Propisi i uslovi koji se odnose na ova pitanja mogu se dobiti od Er Srbije.