Air Serbia

Lista putnika neprihvatljivog ponašanja

U skladu sa odredbama člana 230a srpskog Zakona o vazdušnom saobraćaju, a u cilju sprečavanja ugrožavanje reda i bezbednosti vazduhoplova, kao i bezbednosti osoblja, lica i imovine koji su ukrcani na vazduhoplov, Er Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Er Srbija) je usvojila Pravilnik o listi putnika neprihvatljivog ponašanja.

Putnici neprihvatljivog ponašanja su putnici ukrcani u vazduhoplov koji, od momenta zatvaranja vrata vazduhoplova pre poletanja, do momenta njihovog otvaranja po sletanju, izvrše neku od sledećih radnji:

  1. napad, zastrašivanje, pretnju ili drugu radnju koja može da ugrozi red i bezbednost vazduhoplova, bezbednost osoblja, lica i imovine koji su ukrcani na vazduhoplov;
  2. napad, zastrašivanje, pretnju, ometanje ili drugu radnju koja može da utiče na smanjenje sposobnosti članova posade za vršenje dužnosti u toku leta;
  3. namerno oštećenje vazduhoplova, njegovih komponenti ili prateće opreme, kao i svesno propuštanje vršenja pojedinih radnji, što može da ugrozi red i bezbednost vazduhoplova i osoblja, kao i imovine na vazduhoplovu;
  4. saopštavanje lažnih informacija sa ciljem ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova u letu;
  5. neizvršavanje propisanih komandi ili instrukcija koje se izdaju zbog bezbednosti, urednosti ili efikasnosti operacija.

Lista putnika neprihvatljivog ponašanja (u daljem tekstu: Crna lista) je evidencija putnika neprihvatljivog ponašanja kojima je zabranjeno da putuju na letovima Er Srbija u periodu od 6 meseci do 2 godine (u daljem tekstu: Period zabrane), u zavisnosti od svih okolnosti slučaja, uključujući ali ne ograničavajući se na vrstu incidenta, stepen ugrožavanja reda i bezbednosti vazduhoplova, osoblja, lica i imovine koji su ukrcani na vazduhoplov, kao i ponavljanje neprihvatljivog ponašanja i istoriju neprihvatljivog ponašanja.

Ukoliko:

takve karte putnik neprihvatljivog ponašanja neće moći da iskoristi u toku Perioda zabrane. Uplaćena a neiskorišćena sredstva će biti refundirana. Er Srbija neće snositi nikakav dodatni trošak niti izvršiti bilo kakvu drugu refundaciju vezanu za Putnika neprihvatljivog ponašanja koji se nalazi na Crnoj listi.

Er Srbija će na odgovarajući način obavestiti putnika neprihvatljivog ponašanja o činjenici da je stavljen na Crnu listu i da mu je zabranjeno putovanje letovima Er Srbije u toku Perioda zabrane, kao i o tome da je skinut sa Crne liste nakon isteka Perioda zabrane, te da ponovo može da leti bez ograničenja na svim letovima Er Srbije.